8 miljoner för ökad tillämpning av livscykelperspektivet

​Energimyndigheten har beviljat Chalmers tekniska högskola AB, som är värdorganisation för Swedish Life Cycle Center, 8,28 miljoner kronor i stöd för ett innovationskluster för livscykelperspektivet under 2020 - 2024. Projektet ska stärka det svenska samarbetet inom livscykelområdet och bidra till ett ökat kunskapsutbyte, kompetensuppbyggnad och förståelse för livscykelperspektivet i industri och övriga delar av samhället.
​Projektet har som målsättning att öka användningen av livscykelperspektivet bland fler aktörer i samhället och därmed bidra till en ökad energi- och resurseffektivisering, förbättrade konsumtions- och produktionsmönster, samt till Agenda 2030.
 
Projektet har ett starkt stöd från betydande aktörer genom samfinansiering från flertalet industriföretag, universitet, forskningsinstitut och myndigheter. Projektet kommer att drivas av Swedish Life Cycle Center, ett kompetenscentrum vid Chalmers tekniska högskola som sedan 1990-talet arbetat för att näringsliv, myndigheter och forskning ska mötas och bygga kompetens inom livscykelområdet. Energimyndigheten har sedan tidigare finansierat projektet ”Svensk plattform för livscykelperspektivet” ett treårigt projekt som nyligen avslutats.
 
– Vi är otroligt stolta över att få fortsatt finansiering från Energimyndigheten och förtroende från myndigheten att bygga vidare på det momentum som skapats i det tidigare projektet. Vi ser hur vi med Energimyndighetens finansiering har möjlighet att svara upp mot samhällets ökade efterfrågan av livscykelkompetens och tack vare ett stort engagemang från flera olika aktörer når vi ut till fler organisationer, påverkar viktiga internationella initiativ, samt bidrar till en viktig kompetensuppbyggnad i samhället, säger Sara Palander, föreståndare för Swedish Life Cycle Center vid Chalmers tekniska högskola. 
 
I livscykelperspektivet beaktas en produkts eller tjänsts totala påverkan på miljön och samhället genom hela värdekedjan, från materialutvinning till sluthantering efter användning, och alla steg där emellan. Genom ett livscykelperspektiv kartlägger man var i värdekedjan den största påverkan finns. Ett av det främsta värdet av att tillämpa ett livscykelperspektiv är att få koll på sina produkters eller tjänsters påverkan på miljö och samhälle, samt gör det möjligt att undvika suboptimeringar – att undvika att flytta bördan från en del i kedjan till en annan.
 
Chalmers som är värduniversitet för centret, har flertalet nationellt och internationellt erkända forskare inom LCA och LCM (life cycle management) och projektet förväntas engagera flera forskare och doktorander i projektets aktiviteter så som projektets planerade nätverksträffar för doktorander och forskare samt i nya forskningssamarbeten.
 
Projektet förväntas bidra till att initiera nya forskningssamarbeten där representanter från akademin, industri, myndigheter kan mötas och som bidrar till ny metodutveckling inom LCA, säger Rickard Arvidsson, verksam forskare inom miljö- och hållbarhetsbedömningar vid avdelningen Miljösystemanalys vid Chalmers tekniska högskola och som också är lärosätets representant i centrets styrgrupp.
 

Fler röster om satsningen:

”Innovationsklustret ska sammanföra landets livscykelexperter och sprida kunskap om livscykelperspektivet till fler användare, vilket förväntar öka användandet av livscykelanalyser i hela värdekedjan och därmed kunna öka den svenska konkurrenskraften”
Susanna Widstrand, Forskningshandläggare, Energimyndigheten
 
”En ökad tillämpning av livscykelperspektivet är viktig för en ökad resurseffektivitet i samhället, och för nya innovationer och affärsmodeller som bidrar till en hållbar omställning. Detta projekt är en viktig pusselbit för att driva på denna omställning och för att få ökat samarbete mellan olika aktörer i värdekedjan”
Lars Mårtensson, ordförande i Swedish Life Cycle Centers styrelse och styrgruppen för det nya innovationsklustret samt Mijlö- och innovationschef på Volvo Lastvagnar till vardags.

”Energimyndighetens finansiella stöd är betydelsefullt för att fortsätta ett viktigt och relevant samarbete mellan de många olika aktörerna inom Swedish Life Cycle Center och Svensk plattform för livscykelperspektivet. Med ökat fokus på cirkulär ekonomi, värdekedjor och produkttransparens är det nödvändigt att utveckla och förbättra både metodik och användning av LCA för framtiden. Samtidigt ger denna finansiering centret en möjlighet att bibehålla tempot i det goda arbete som påbörjades i det tidigare projektet Svensk plattform för livscykelperspektivet.”
Helle Herk-Hansen, Miljöchef på Vattenfall
 
”Satsningen från Energimyndigheten till innovationsklustret är otroligt viktigt för att fortsätta stärka det svenska samarbetet och för att öka tillämpningen av livscykelperspektivet till fler delar av samhället. Det finns ett ökat behov av expertis, verktyg, metodutveckling, utbildning och samordnande aktiviteter inom området – och här kan vi ytterligare bidra genom denna viktiga satsning”
Anna Wikström tillförordnad föreståndare på Swedish Life Cycle Center, vid Chalmers tekniska högskola.
 
Mer information om projektet och planerade aktiviteter kommer att publiceras inom kort på Swedish Life Cycle Centers hemsida www.lifecyclecenter.se och i sociala medier.
 

Följande organisationer är med och samfinansierar projektet:

Chalmers tekniska högskola AB
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
AB SKF
Essity Hygiene and Health AB
IVL Svenska miljöinstitutet AB
Naturvårdsverket
Nouryon AB
Sweco Environment AB
Vattenfall AB
Volvo Personvagnar AB
Volvo Technology AB
Scania CV Aktiebolag
RISE Research Institutes of Sweden AB


Swedish Life Cycle Center

Swedish Life Cycle Center är ett nationellt kompetenscentrum vid Chalmers tekniska högskola som arbetar för tillämpat livscykeltänkande i industri och samhälle. Centret grundades 1996 som ett gemensamt arbete mellan Nutek (senare VINNOVA), Chalmers tekniska högskola och en rad internationella företag. Swedish Life Cycle Center har idag 14 partners och är värd för ett myndighetssamarbete med nio svenska myndigheter (Boverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Konsumentverket, Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut, Tillväxtanalys, Trafikverket, Upphandlingsmyndigheten).
 
Centrumet har sin värdinstitution vid Teknikens ekonomi och organisation och ett nära samarbete med avdelningen Miljösystemanalys, och ingår i Chalmers styrkeområde Produktion.
 
 
Swedish Life Cycle Center i sociala medier:
 
 
Kontakt
Anna Wikström, t.f. föreståndare Swedish Life Cycle Center
Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola
031-772 49 61
 
Text: Daniel Karlsson och Anna Wikström

Sidansvarig Publicerad: to 02 jul 2020.