Kursplan för Grundläggande fartygsmaskinteknik

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine engineering
 • KurskodSJO556
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76139
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen, del A 2,5 hp
Betygsskala: TH
2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2019 em L DIG
 • 07 Jan 2020 fm L DIG
 • 20 Aug 2020 fm L DIG
0217 Övning, del B 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0317 Övning1, del C 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0417 Laboration, del D 0,5 hp
Betygsskala: UG
0,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
1 Kursmodulen ges av institutionen VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • SJO555 Grundläggande fartygsmaskinteknik

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper om funktion och uppbyggnad av tekniska system inom fartygsmaskintekniska anläggningar, kännedom om de tillhörande hjälpsystem som är nödvändiga för anläggningens funktion samt kunskap om grundläggande ritteknik. I kursen ger man även en introduktion till den engelska som förekommer inom yrket särskilt med avseende på säkerhetsterminologi och tekniskt vokabulär.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Maskinteknik 

- Beskriva funktionen och den operativa driften av huvudmotorn på ett fartyg vilket innefattar dieselmotor samt hybrid-drift
- Beskriva funktionen och den operationella driften av hjälpmaskiner vilket innefattar konventionella system såväl som hybrid system,
- Förklara hur ett fartygsmaskinsystem är uppbyggt med avseende på driftsförhållande
- Förklara hur ett elhybrid framdrivningssystem är uppbyggt
-Beräkna verkningsgrad på elhybridsystem och förbränningsmotorer 
- Förklara vad respektive system i fartyget behöver för att kunna fungera under normala driftsförhållanden med avseende på framdrift och styrsystem
- Förklara den grundläggande konstruktionen hos en dieselmotor med dess kringsystem.
-Redogöra för olika pumpar och andra typer av lastsystem för fartyg. 
-Redogöra för olika typer av däcksmaskiner
-Ange grundläggande sjöfarttekniska termer kopplat till fartyget 
- Relatera till några etiska begrepp utifrån den kommande yrkesrollen

Ritteknik
- Rita en tillverkningsritning för ett objekt enligt gällande normer.
- Rita en tillverkningsritning som innehåller gällande ISO-toleranser.
- Tolka en tillverkningsritning enligt gällande normer.
- Tolka och förstå en systemritning.

Kommunikation
- Använda grundläggande säkerhetsterminolog på engelska.
-Förklara grundläggande fartygstermer på engelska

- Söka och använda relevant information för ämnet

Innehåll

Maskinteknik
- Indelning av olika typer av dieselmotorer
- Grundkonstruktion för dieselmotorer och hybridsystem 
- Verkningsgrad och förluster för en dieselmotor
- Bränslesystem
- Smörjoljesystem
- Kylning av fartygsmaskinsystem
- Startsystem
- Övervakning och kontrollsystem
- Grunderna för framdrivning av ett fartyg
- Laborationer i maskinrumsimulator

Ritteknik
- Ritteknikövningar i Visio 2014
- Grundläggande övningar inom ritteknik och ritningsläsning

Engelska
- Undervisning i språkstudio
- Muntlig kommunikationsträning
- Maskinteknisk och nautisk vokabulär
- Säkerhetsterminologi för sjöfart

Organisation

Kursen är uppdelad i tre ämnes områden maskinsystem, ritteknik och kommunikation. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och laborationer. Kursen avslutas med skriftlig tentamen, simulatorlaboaration samt prov på ritteknik och terminologi på engelska.

Kursen innehåller lärandemål för behörigheten STCW A-III/6 (Electro Technical Officer).

Lärsenvenser
Kursen är en del av lärsekvensen kommnikation

Litteratur

Maskinteknik
- Diesel Engines Part I&II ISBN 978-90-79104-02-4 www.tragettrainingcentre.nl
- Laborations material för maskinsimulator hämtas på Ping Pong
- Referenslitteratur som är relevant för kursen är Alvarez Energiteknik Del 2 kapitel 12 ISBN 91-44-04510-7 samt Ship Knowledge ISBN 978-90-7150010-7

Ritteknik
- Ritteknik faktabok Karl Taavola ISBN-13: 978-91-88816-21-4
- Ritteknik övningsbok Karl Taavola ISBN-13: 978-91-88816-21-1

Engelska
- Datorbaserad undervisning/övning (IMO-Mareng, Chalmers Lingus)
- Grundläggande teknisk vokabulär baserad på Diesel Engines I&II, Kuiken, Kees.
- Utdrag från SMCP B2/3; B2/4; B3/1

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A:
Maskinteknik
1. Skriftlig tentamen i 2 delar
Del 1 85 % för godkänd
Del 2 För betyg 3 krävs minst 50 % av total poängsumma. För betyg 4 krävs minst 70 %. För betyg 5 krävs minst 85 %.

Del B:
Ritteknik
- 7st ritövningar skall göras baserad på faktaboken. Dessa övningar skall redovisas och vara godkända inför ansvarig lärare för att betyg 3 skall ges. OBS alla studenter skall göra detta individuellt, kopiering mellan studenter är ej tillåtet.
- För de elever som önskar ett högre betyg gäller: att rita ett valfritt objekt som kräver minst 3 vyer och kan lämnas över till en verkstad för tillverkning. Även här gäller individuellt arbete, kopiering mellan studenter är ej tillåtet.
- För delbetyg 4 krävs att det finns max tre fel i ritningen.
- För delbetyg 5 krävs att det max finns 1 fel i ritningen.

Del C:
Engelska
- Obligatoriska labbtillfällen
- Obligatoriska inlämningsuppgifter
- Skriftlig test

Del D:
Simulator laborationer
Godkänt i samtliga simulator laborationer samt att laborationsrapport är inlämnad.

STCW

 • A-III/1 Operate main and auxiliary machinery and associated control systems
  Ingår även i kurs:LEU751,SJO062,SJO547,SJO561,SJO845,
 • A-III/1 Use internal communication systems
  Ingår även i kurs:SJO707,
 • A-III/6 Monitor the operation of automatic control systems of propulsion and auxiliary machinery
  Ingår även i kurs:LEU744,LEU751,
 • A-III/6 Monitor the operation of electrical, electronic and control systems
  Ingår även i kurs:LEU744,LNB727,SJO701,SSY036,
 • A-III/6 Use English in written and oral form
  Ingår även i kurs:MMS040,
 • A-III/6 Use internal communications systems
  Ingår även i kurs:
 • A-III/7 Contribute to monitoring the operation of electrical systems and machinery
  Ingår även i kurs:LNB727,SJO114,SSY032,SSY036,