Kursplan för Fartygsmaskinsystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine engineering systems
 • KurskodSJO561
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76131
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Tentamen, del B 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 11 Jan 2020 fm L
 • 06 Apr 2020 em DIST
 • 21 Aug 2020 fm L

I program

Examinator

 • Dan Zackariasson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • SJO560 Fartygsmaskinsystem

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJO555 Grundläggande fartygsmaskinteknik

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om funktion och uppbyggnad av tekniska system inom skeppsanläggningar samt kännedom om de tillhörande hjälpsystem som är nödvändiga för anläggningens funktion.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för olika kringsystem till ett maskinrum.
- Redogöra för separatorprocessen.
- Redogöra för hur fartygets motstånd i vatten och hur fartygets maskineri kan skapa vibrationer och vilka följdverkningar detta kan få.
- Redogöra för hur avgasemissioner skapas.
- Redogöra för ångsystemets uppbyggnad på ett fartyg.
- Redogöra för hur de vanligaste pump-typerna fungerar och är uppbyggda.
- Redogöra för hur de vanligaste ventilerna är uppbyggda.
- Redogöra för vilka krafter som påverkar ett fartyg och dess energiförbrukningen.
- Redogöra hur klassningssällskap, IMO, försäkringsbolag förhåller sig till varandra.
- Redogöra för hur olika typer av metaller är uppbyggda.
- Redogöra för hur olika typer av metaller interagerar med varandra.
- Redogöra för hur olika typer av metaller reagerar mot yttre påverkan.
- Redogöra för hur olika typer av transmissioner är uppbyggda.
- Använda grunderna i en säker lasthantering av olje- och kemikalieprodukter

Innehåll

Maskinteknik
- Vibrationer, grunder och förutsättningar
- Fartygspropellerns uppbyggnad och funktion
- Fartygets dimension och motstånd
- Växel, kopplingar och axlar
- Sammansättningen av en dieselmotors avgaser
- Miljöpåverkan från en dieselmotor
- Introduktion till separering
- Ångsystem ombord fartyg
- Ventiler och pumpar
- Klassning sällskap och regler för sjöfart
- Laborationer i maskinrumsimulator

Materialteknik
- Hopfogningsförband
- Tranmissions element
- Metaller och plaster som används omrid fartyg
- Sammansättning av olika metaller
- Provningsmetoder
- Framställningsprincipen för stål
- Järn och koldiagrammet
- Gjutmetoder
- Legeringar och svetsmetallurgi
- Lödning
- Sintrade metoder
- Laboration, montering och demontering av en planetväxel

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar, simulatorövningar och maskintekniklaborationer.

Kursen samläses med kurs SJM010 Introduktion till lasthantering och fartygsstabilitet gällande underlag för tankerman behörighet.

Litteratur

Maskinteknik
Diesel Engines Part I&II ISBN 978-90-79104-02-4
Laborationsmaterial för simulatorn hämtas på kurshemsidan.

Materialteknik
Kompendier för material finns att hämta på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Inlämningsuppgifter samt laboration i maskinsimulatorn.

Del B: Skriftlig tentamen uppdelad i en maskindel och en materialdel. För betyg 3 krävs 40% rätt, betyg 4 60% rätt och betyg 5 80% rätt i vardera del. Om en del blir underkänd så måste hela tentan göras om.

Slutbetyget i kursen viktas mellan maskin- och materialdelarna av tentamen.

STCW

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-03-30: Inställd Ändrat till inställd av Beslut Grulg
   [2020-04-06 3,0 hp, 0217] Inställt
  • 2019-11-18: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Lindholmen-salar av Rickard Johansson
   [2020-01-11 3,0 hp, 0217]
  • 2019-11-18: Institutionstenta Inte längre institutionstenta av R
   [3,0 hp, 0217] Ges ej av institution
  • 2019-11-18: Tentamensdatum Tentamensdatum 2020-01-11 Förmiddag tillagt av Rickard Johansson
   [3,0 hp, 0217]
  • 2019-11-18: Tentamenslängd Tentamenslängd 4 timmar tillagt av Rickard Johansson
   [2020-01-11 3,0 hp, 0217]