Genie - Gender Initiative for Excellence

Bild 1 av 1
Två studenter som sitter och pratar

För att Chalmers ska fortsätta ha en positiv utveckling behöver vi förbättra vår möjlighet att attrahera talanger från hela befolkningen och av båda könen. Vi vill rekrytera och utveckla framstående utbildare och forskare och därför siktar vi mot en jämnare könsbalans. Vi arbetar aktivt med bland annat att analysera och förbättra vår akademiska kultur, processer, ledarskap och genom att rekrytera och stötta kvinnor i deras akademiska karriär.

Bakgrund till Genie

Precis som andra tekniska universitet har Chalmers idag en mycket låg andel kvinnor inom fakulteten. Forskning visar emellertid att en jämnare könsbalans leder till ökad vetenskaplig framgång och bättre arbetsmiljö, både för män och kvinnor. Som en strategi för att höja Chalmers excellens satsar Chalmers på att öka andelen kvinnor i fakulteten och skapa en mer jämställd miljö. Satsningen finansieras av Chalmersstiftelsen och har en budget på 300 miljoner kronor över tio år. Den pågår från januari 2019–2028. Så vitt Chalmers känner till är det den överlägset största enskilda investeringen i jämställdhet som något universitet hittills har gjort.

Övergripande mål för satsningen:

 • öka andelen kvinnor inom fakulteten.
 • undanröja strukturella och kulturella hinder som hämmar kvinnors karriärer.
 • skapa en arbetsmiljö som är mångfaldig, inkluderande och som stödjer excellens inom forskning och undervisning.

Innehåll

Satsningen, som har fått namnet Genie, Gender Initiative for Excellence, består huvudsakligen av två delar: konkreta och skräddarsydda åtgärder för en långsiktig kulturförändring vid institutionerna och direkt stöd för att öka antalet kvinnor i fakulteten.

Konkreta satsningar för ett förbättrat jämställdhetsarbete

I arbetet ingår att analysera kultur, system och processer på varje institution. Statistik uppdelad på män och kvinnor används för att identifiera och adressera snedvridningar. Genies ledning kommer att hjälpa varje institution att hitta de bästa skräddarsydda åtgärderna som ämnar bidra till att öka jämställdheten.

En avsevärd del av Genies budget går till att stödja institutionernas rekrytering av kvinnliga toppforskare. Förutom att stärka Chalmers med sin forskning blir de även viktiga förebilder för yngre forskare och studenter. Alla rekryteringar på Chalmers föregås i dag av konkreta insatser för att generera högkvalitativa och jämställda grupper av sökande.

I början av projektet gjordes en genomlysning av institutionerna och baserat på respektive nulägesbild togs konkreta planer och aktivitetsförslag för kommande år fram. Det anordnas regelbundet aktiviteter, till exempel seminarier, för att öka medvetenheten och kunskapen kring jämställdhetsfrågor på campus. Genie utlyser interna anslag för projekt som kopplar vetenskaplig excellens med jämställdhetsförbättrande, och Genie har också ett internationellt gästforskarprogram. 

Aktuellt

Genies gästforskarprogram

Syftar till att förbättra könsbalansen på en institution eller avdelning för att förse studenter och fakulteter med förebilder och internationella kontakter samt för att stödja excellent forskning

Genie - Pågående projekt och rapporter

Här samlas några av de aktiviteter och rapporter som pågår inom Genie just nu.

Ledningsgrupp, styrgrupp och rådgivande kommité

Genie styrs av en ledningsgrupp bestående av en ledare och en koordinator. Stiftelsesatsningen består också utav en styrgrupp och rådgivande kommittee. Den rådgivande kommitteen består av externa rådgivare från andra universitet som forskar inom jämställdhet samt har erfarenhet av jämställdhetssatsningar på sitt eget universitet. Vill du veta mer om Genie eller har frågor? Du är alltid välkommen att kontakta oss via mejladressen genie@chalmers.se.

Kontakt

Maria Saline
 • Projektledare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Styrgrupp

 • Maria Elmquist - Prorektor 
 • Angela Hillemyr - Chef HR
 • Anders Johansson - Universitetslektor, Vetenskapens kommunikation och lärande
 • Thomas Nilsson - Professor och prefekt, Institutionen för fysik
 • Isabelle Jarl - Studentkårens ordförande på Chalmers

Rådgivande kommitté

 • Lena Gustafsson - Professor emerita och före detta prorektor vid Chalmers, ordförande
 • Liisa Husu - Professor i genusstudier vid Örebro universitet
 • Paul Walton - Professor i kemi vid York universitet, England
 • Peter Sesoft - Chef i data och informationsteknik, IT University of Copenhagen, Danmark

Artiklar och seminarium

Är du intresserad av att läsa mer om Genie? Här samlar vi nyhetsartiklar, filmer och seminarier.