Chalmers jämställdhets- och likavillkorsplan

Bild 1 av 1
Skulptur
Skulpturen "Att se sig själv i andra" av konstnären Emma Ströde finns på Chalmers campus Johanneberg.

Chalmers är ett tekniskt universitet med en tydlig grundidé: verksamhetens överordnade fokus ska vara alla människors gemensamma framtid och att tillsammans med andra aktörer möta samtidens komplexa, globala samhällsutmaningar. Chalmers vill på ett engagerat, innovativt och banbrytande sätt möta människans behov av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och vara en förebild internationellt. Verksamheten bidrar till FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, lokalt och globalt.

Universitetet eftersträvar en miljö präglad av jämlikhet i syfte att vara attraktiv för breda grupper av såväl studenter som medarbetare. Kompetenta personer ska inte välja bort Chalmers till förmån för andra lärosäten och arbetsgivare. Ett aktivt arbete för att öka jämställdhet och mångfald vid rekrytering av studenter och medarbetare är avgörande då en bred bas ökar möjligheterna till högre kvalitet i verksamheten. Miljön på Chalmers ska skapa förutsättningar för kreativitet, engagemang och nyfikenhet. Detta bidrar till att vara ett trovärdigt och attraktivt universitet i tiden.

Som lärosäte och aktiv samhällsaktör i Sverige, behöver Chalmers på flera sätt arbeta med jämställdhet och lika villkor. Detta dokument kopplar samman Chalmers vision, prioriterade verksamhetsutveckling och stiftelseinitiativet Genie med de lagkrav, avtal och förväntningar som ställs på universitetet gällande jämställdhet och lika villkor. De huvudsakliga är:

 • Diskrimineringslagen 2008:567
 • De jämställdhetspolitiska delmålen
 • Chalmers avtal med staten
 • Kriterier för Gender Equality Plan (GEP) enligt Horizon Europe
 • FN:s Agenda 2030

De mål, problemformuleringar och strategier som återfinns i denna plan har samtliga sitt ursprung i ovanstående. Målen som är kopplade till Diskrimineringslagen, avtalet med staten och jämställdhetsintegrering samt stiftelsesatsningen Genie är inte nya för Chalmers, men är nu i denna plan samlade. Kriterierna som Horizon Europe ställer på universitetet är nya från år 2022.

Syfte

Syftet med denna plan är att Chalmers som organisation ska få en samlad överblick av de övergripande målen och dess grunder. Målen anger riktningen för verksamheten och verkar därigenom som stöd i arbetet med att utveckla organisation och processer.

Planens syftar även till att organisationens olika delar lättare ska kunna kartlägga sin verksamhet i förhållande till målen och därigenom identifiera förbättringsområden för att möta lagstadgade och avtalade mål och inte minst, utveckla verksamheten för en inkluderande och jämlik miljö.

Gender Equality Plan (GEP)

För att Chalmers ska kunna erhålla bidrag från EU:s program för finansiering av forskning och innovation, Horizon Europe, behöver universitetet ha en jämställdhetsplan (GEP). Bakgrunden är att Horizon Europe ska bidra till att nå FN:s mål för hållbar utveckling, öka EU:s konkurrenskraft och tillväxt, utveckla, stödja och genomföra EU:s politik samt bidra med lösningar till globala utmaningar.
För att uppfylla de obligatoriska kraven ska:

 • planen vara ett formellt dokument beslutat av högsta ledningen och finnas publicerad på universitetets hemsida,
 • planen specificera särskilt avsatta resurser med expertis inom jämställdhetsområdet som kan stötta verksamheten att implementera planen och stödja en process av en hållbar organisationsförändring,
 • organisationen årligen redovisa könsuppdelad statistik baserat på indikatorerna kopplat till målen i planen,
 • planen innefatta åtgärder för att öka medvetenhet samt utbildning inom jämställdhet och könsbias.

Utöver de fyra obligatoriska kraven rekommenderas att de fem följande områdena är inkluderade i planen. Planen ska främja:

 • jämställdhet i balans mellan arbetsliv och privatliv samt i organisationskulturen,
 • könsbalans inom ledarskap och beslutsfattande,
 • jämställdhet vid rekrytering och karriärutveckling,
 • integrering av genusdimensionen i forsknings- och undervisningsinnehåll,
 • åtgärder mot könsbaserat våld, inklusive sexuella trakasserier.

Taggar: