Full Mission Bridge Simulator

I vår bryggsimulator (Full Mission Bridge Simulator) är det möjligt att göra en fullständig simulering av de operationer som utförs på ett riktigt fartyg. Manövrering sker i olika väder och miljöer, inklusive i områden med begränsat utrymme. 

Vår Full Mission Bridge Simulator kan samköras med Sjöfartsverkets bryggsimulator och VTS-simulator, som finns på institutionen. Vi har även en separat navigationssimulator för navigeringsövningar på fartygsbryggor.

DNV-certifierad

Vår bryggsimulator är certifierad av klassningsällskapet Det Norske Veritas. Simulatorn, en Transas Navi-Trainer Professional 5000, är en klass A-simulator som möjliggör en fullständig simulering av de operationer som genomförs ombord, inklusive manövrering i trånga områden. Simulatorn har kapacitet att i en realistisk miljö simulera alla de kompetenskrav som det internationella regelverket STCW-95 ställer på bryggtjänstgörande fartygsbefäl. Simulatorn består av två fartygsbryggor med en cylindrisk visuell projektion om 270 resp. 200 grader.

Olika scenarier

Utbytbara konsoler gör det möjligt att simulera olika bryggkonfigurationer såsom bogserbåtar, höghastighetsfartyg och alla typer av handelsfartyg. I "debriefingrummet" kan en avslutad simuleringsövning spelas upp och visa vilka åtgärder som vidtagits på radar eller ECDIS.

För utbildning och forskning

Simulatorn är i första hand avsedd för externa kurser för sjöbefäl, men avgångseleverna i sjökaptensklasserna övar delvis också här. Förutom övningar bedrivs forskning inom våra olika forskargrupper, samt externa forskningsstudier och inom EU-projekt. Vi gör även hamn- och farledsstudier i samarbete med SSPA och olycksfallsutredningar i samarbete med haverikommissionen.

Om certifiering

När man certifieras erhåller man en så kallad "class notation" vilket mer i detalj beskriver simulatorns kapacitet. Det är samma system som används för fartyg. Simulatorn har beteckningen NAUT AW (SIM), DYNPOS - AUT, TUG. Det innebär att bryggsystemet är konstruerat för att undvika systemfel genom att säkerställa teknisk drift och användarvänlighet och på så sätt öka säkerheten, i synnerhet när man navigerar i trånga farvatten. Dessutom har simulatorn funktionalitet att användas som bogserbåt med de speciella krav som det ställer. Installationen möter även några av de krav som ställs för dynamisk positionering.

Är du intresserad av fortbildning, vidareutbildning eller enstaka externa kurser?

Läs mer om vidareutbildning​