Utbildning CVA

Centrum för vårdens arkitektur, CVA, samverkar inom Chalmers i flera utbildningssammanhang. Detta sker i kurser för studenter på kandidatnivå men framför allt på mastersnivå med fokus på vårdbyggnad (Healthcare Studio och Residential Healthcare) samt forskarutbildning. Dessutom driver CVA en fortbildningskurs (Vårdens lokaler) i samverkan med Forum Vårdbyggnad. 

Uppdragsutbildning

Centrum för vårdens arkitektur driver en fortbildningskurs, Vårdens lokaler, i samverkan med Forum Vårdbyggnad. Kursen ges vartannat år, nästa gång 2024. Besked om anmälan skickas på vår maillista. Kontakta cva.arch@chalmers.se om du vill vara på listan.
Läs mer på sidan Uppdragsutbildning.

Masterkurser

Healthcare studio: Future visions for healthcare, housing and work

Att utforma utrymmen för sjukvård är en av de mest komplexa och därför utmanande arkitektoniska designuppdrag som finns. Du måste kunna hantera komplicerade designuppgifter där många och ofta motstridiga parametrar måste prioriteras och vägas mot många inblandade intressenter. Vårdstudion på Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik har en läroplan som bygger på en dedikerad pedagogisk vision. Den kombinerar utforskande designövningar med analytiska och systematiska procedurer, litteraturstudier och organiserad reflektion. Studion arbetar med sammanhangsrika "riktiga" uppdrag som är en del av planeringsprocesserna i ett landsting/region tillsammans med uppdragsgivare och användare.

  • Nivå: Master, 22,5 hp
  • Ämne: Arkitektur
  • Examinator: Cristiana Caira

Masterprojekt från kursen Healthcare studio

Residential healthcare – Housing for seniors

På Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik genomförs årligen en Master Studio där studenterna ritar bostäder för äldre. Kursen heter Residential healthcare – Housing for seniors. Vi arbetar med olika boendeformer för äldre, både särskilda vård- och omsorgsboenden och ordinära boendeformer samt olika former av vårdboende, till exempel hospice och patienthotell. En viktig aspekt är att bostaden ska kunna ge utrymme för den vård som bedrivs och samtidigt inte inkräkta för mycket på den boendes personliga integritet. Kursen handlar både om boende och vård och hur arkitektur och utformning kan stödja dessa processer.

  • Nivå: Master
  • Ämne: Arkitektur
  • Examinator: Morgan Andersson

Masterprojekt från kursen Residential healthcare

Chalmersgemensam trackskurs

Here, there and everywhere, 7,5 hp

​”Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places” heter en masterskurs som genomförs i samverkan mellan medarbetare vid Chalmers knutna till CVA, CHI (Centre for Healtcare Improvement) och institutionen för elektroteknik. Kurserna bygger på ett tvärdisciplinärt angreppssätt och utgår från FN:s hållbarhetsmål ”God hälsa och välbefinnande”. Utgångspunkter är de utmaningar som våra sjuk- och hälsovårdssystem står inför med bland annat åldrande befolkning, ökade behov av resurseffektivitet och nya tekniker. Också reformen Nära vård och effekter av Covid-19 kommer att ingå i utgångspunkterna för studenternas projekt.

Tidigare examensarbeten

Se tidigare examensarbeten inom ramen för Centrum för vårdens arkitekturs område.