Partners

Forum Vårdbyggnad

Forum Vårdbyggnad är en mötesplats för alla som arbetar med fysisk miljö för vård och omsorg. Forum Vårdbyggnad stöder och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning bland annat genom konferenser och seminarier.

Sveriges Kommuner och Regioner

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla medlemskommunernas och -regionernas verksamhet. SKR fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Program för teknisk standard, PTS

Program för Teknisk Standard (PTS) är byggherrens system för att åstadkomma rätt kvalitet i projektering, byggande och förvaltning. PTS ger stöd och styrning för alla som jobbar eller har uppdrag inom fastighetsförvaltningen.

PTS innehåller bra lösningar som kan återanvändas i hela bygg- och förvaltningsprocessen. Det som inte är bra kan, genom den öppna strukturen i PTS, fångas upp och nå alla i ett ständigt lärande. PTS bygger en rak väg genom processen som begränsar omtag på grund av otydlighet.

PTS har fyra huvudperspektiv för effektmål; effekter för kunden, effekter för fastighetsägaren, effekter för samhället samt ekonomiska effekter.

European Health Property Network

EuHPN är ett nätverk av europeiska myndigheter och forskningsorganisationer som ansvarar för strategisk planering och förvaltning av alla former av vårdfastigheter, från sjukhus till vårdcentraler. Nätverket grundades år 2000 i Nederländerna med syfte att främja kvalitet inom vård och förvaltning.

Forskargruppen om vårdmiljöer på Sahlgrenska akademin

Vårdmiljöforskningen intresserar sig för omgivningens betydelse för hälsa. Miljö som begrepp omfattar dels det objektivt synliga omkring oss och dels den subjektivt upplevda miljön.

I forskning om vårdmiljöer är det viktigt att angripa frågeställningarna med tvärvetenskapliga perspektiv. Denna insikt har funnits länge men har nu formaliseras ett samarbete mellan institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs unviersitet och Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers tekniska högskola.

Förhoppningen är att forskningsfrågor inom vårdmiljö ska tydliggöras både praktiskt och akademiskt och att forskningsresultat ska få ökad spridning. Flera planerade och pågående projekt finns redan men nu görs en gemensam, formaliserad struktur som ska bidra till en ökad effektivitet och genomslag av samarbetet. Centrum för vårdens arkitektur och Vårdvetenskaps samverkan och samarbete ska nu synliggöras bättre för omvärld, finansiärer och universitet.

Helle Wijk, professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet, har inom ramen för detta samarbete utsetts till gästprofessor vid Chalmers tekniska högskola under tre år.