”Sverige behöver oberoende universitet och högskolor”

Bild 1 av 1
Stefan Bengtsson
Rektor och vd Stefan Bengtsson.

2023-05-03: Regeringen beslutade nyligen att korta mandatperioden för ledamöter i universitets- och högskolestyrelser till mindre än halva tiden. Regeringen påtalade också vilka kompetenser som behöver tillföras dessa styrelser. Detta har – fullt naturligt – väckt kraftiga reaktioner på landets lärosäten.

Den skrivelse som undertecknats av rektorerna på lärosätena, genom Sveriges universitets- och högskoleförbund och som har skickats till regeringen visar den oro som sektorn känner för ökad politisk styrning. Den politiska viljan att på olika sätt detaljstyra lärosätena är dock inget nytt, utan har i olika former utövats och utvecklats av olika regeringar. Det är olycklig och förvånande att regeringen tycks välja att gå längre i styrningen snarare än tvärtom.

Chalmers är ett stiftelseuniversitet. Vi har en större självständighet och frihet än de statliga lärosätena. Det ankommer därför inte på mig som rektor för Chalmers att ha tydligt uttalade åsikter om nomineringsprocessen för statliga lärosäten. Chalmers har därför heller inte undertecknat skrivelsen. Men kärnan i den uppkomna situationen är att de statliga lärosätena är förvaltningsmyndigheter under regeringen. De är precis som alla andra statliga myndigheter instrument för regeringens politik. Här kolliderar samhällets, genom regeringen, legitima rätt till inflytande i verksamheten med lärosätenas absoluta behov av att stå oberoende från politiskt, religiöst och ekonomiskt inflytande. I sanning ett svårt balansproblem!


Akademisk excellens kräver långsiktighet och oberoende

I ett bredare perspektiv aktualiserar de nuvarande händelserna den grundläggande mekanismen bakom det vi kallar akademisk excellens: att verkligt banbrytande forskningsrön och utbildning av högsta kvalitet kräver långsiktiga villkor och en mycket hög grad av oberoende.

På Chalmers har vi under de senaste åren utvärderat vår ställning i förhållande till ledande internationella universitet. Vi har landat i ett beslut att avsevärt höja vår ambitionsnivå med sikte på att inom att par decennier bli ett av Europas absolut främsta tekniska universitet. Ett universitet som är kombinationen av akademisk excellens och en föregångare i innovation och nyttiggörande. Även om vi har mycket att vara stolta över redan i dag kräver detta stora ansträngningar och vi har uppriktigt sagt en lång resa framför oss. Samtidigt bedömer vi att Chalmers sannolikt är det enda svenska lärosäte som faktiskt har möjligheten att väsentligt lyfta de vetenskapliga resultaten – och nyckelfaktorn är just oberoendet. Vi har ett större oberoende och det ger oss ett särskilt ansvar.


Frihetsgrader som gör skillnad för en bättre värld

Genom vår ekonomiska och organisatoriska frihet kan vi förvalta vårt eget kapital och investera vårt överskott i att skapa långsiktiga förutsättningar för utbildning och forskning med internationellt konkurrenskraftiga villkor. På detta sätt har vi en chans att hävda oss i konkurrensen om världens bästa forskare och lärare. Vi kan organisera oss som vi finner lämpligt för att öka förmågan till innovation och entreprenörskap. Och när vi ökar vår gravitationskraft för akademisk talang, blir resultatet en helt ny nivå av samhällsnytta. Dragningskraften smittar på annan kreativitet, på kapital och indirekt på möjligheten att bygga välstånd – och i slutänden faktiskt bidra till att göra världen bättre.

Vi är redan i dag en central samhällsaktör som förser Sverige och inte minst det västsvenska industriklustret med ny kunskap, innovation och ingenjörskompetens. Vinsterna om vi lyckas höja den akademiska nivån substantiellt och utveckla förmågan till entreprenörskap och innovation kan bli enorma. För Sveriges konkurrenskraft och framtid som välfärdsnation är vi övertygade om att det är rätt sätt att tänka. Vi har helt enkelt inte råd att låta bli. När vi har möjligheten har vi också ansvaret att göra det.

Politiken bör sträva efter autonomi även för statliga lärosäten

Varje politiskt beslut av nuvarande, tidigare och kommande regeringar, om ökad kortsiktighet och politisk styrning av lärosätena är i ljuset av detta resonemang förvånande och kontraproduktivt.

Vi är övertygade om att kortsiktig politisk kontroll allvarligt äventyrar den långsiktiga samhällsnyttan akademin kan bidra med. Fler lärosäten bör få möjligheten att välja väg på det sätt som Chalmers nu gör. Vi menar därför att regeringen snarast bör inleda ett arbete för att finna bättre former för de statliga lärosätenas autonomi än att ha dem som förvaltningsmyndigheter – kanske som stiftelser, i likhet med Chalmers, eller genom att finna lämpliga mer självständiga offentligrättsliga former.

Ett sådant initiativ från regeringen skulle ge fler lärosäten, utifrån sina egna förutsättningar och styrkor, möjlighet att bidra för att säkra Sveriges framtida position som en ledande kunskapsnation.

Stefan Bengtsson, rektor och vd, Chalmers tekniska högskola

 

Under vinjetten ”Rektor kommenterar” delar Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson sina reflektioner kring aktualiteter som berör utbildning, forskning och nyttiggörande.