Internationella samarbeten och den akademiska friheten

Bild 1 av 1
Stefan Bengtsson och Charlotte Wiberg
Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola, och Charlotte Wiberg, tillförordnad rektor och vice vd.

2023-02-21: Underrättelseverksamhet genom forskningssamarbeten ökar. Sveriges universitet behöver agera men detta kräver eftertanke och noggranna överväganden. Chalmers är och har varit medvetna och vaksamma i våra samarbeten med lärosäten och organisationer i totalitära stater, men ett mer samordnat och systematiskt arbetssätt behöver nu tas fram nationellt.

Forskning och utbildning bedrivs idag på en global arena. Internationaliseringen erbjuder möjligheter till utbyten för studenter på olika nivåer och för forskare som kan etablera samarbeten och projekt med framstående kollegor från hela världen. Internationella samarbeten är en viktig förutsättning för kvalitetsutveckling i vår egen verksamhet.

I västvärlden tar vi för givet att forskningen är fri och att forskare har rätt att själva definiera forskningsfrågor, metoder och att upprätta de samarbeten som behövs. Men forskare och studenter från länder med auktoritära regimer, bland annat Kina, har inte motsvarande frihet. I stället sätts de ofta under press att inhämta information för regimens räkning, information som kan komma att användas för bland annat militära syften.

Att detta sker, och att underrättelseinhämtningen riktad mot universitet, dess lärare/forskare och studenter av allt att döma ökar, är mycket oroande. Att kinesiska forskare och studenter utnyttjas på det här sättet kan få säkerhetspolitiska konsekvenser men också skada den öppna, fria forskningen.

Den akademiska friheten måste värnas nationellt och internationellt och samarbete med myndigheter, och universitet i dialog med näringslivet, är vägen framåt. Vi behöver värna lärosätenas integritet och förhindra att forskningsresultat används för militära ändamål av auktoritära regimer. Men vi måste också skydda akademins oberoende. Det är en svår avvägning men nödvändig att göra tillsammans.

Vår bedömning är att Chalmers inte ensamt ska införa restriktioner för doktorander eller forskare från specifika universitet – det behöver ske i samordning med andra svenska lärosäten och med myndigheter som Säpo och Migrationsverket, vilka har nödvändiga kunskaper för att bedöma risker kopplade till nationer, individer och universitet. Enskilda forskare ska inte lämnas ensamma med riskbedömningen – de ska ha tillgång till ordentliga verktyg för att kunna undvika tvivelaktiga forskningssamarbeten. Chalmersanställda har kunskaper om risker och de exportrestriktioner som finns men dessa behöver öka – ett arbete som pågår och som bedrivs i samarbete med bland annat partneruniversitet i Europa.

Kinas och andra auktoritära regimers agerande innebär stora risker. Med samarbete och ökade kunskaper kan vi förebygga att forskare som har i uppdrag att inhämta information för militära ändamål är verksamma på Chalmers.

Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola, och Charlotte Wiberg, tillförordnad rektor och vice vd för Chalmers tekniska högskola

 

Under vinjetten ”Rektor kommenterar” delar Chalmers rektor och vd sina reflektioner kring aktualiteter som berör utbildning, forskning och nyttiggörande.