Kursplan för Hela resan: Bryggrutiner och maskintjänst

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe voyage: Bridge and machine work
 • KurskodSJO895
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83117
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Övning, del A 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
0216 Projekt, del B 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM005 Terresternavigation och sjömanskap
SJO855 Marina maskinsystem 1
SJO870 Marina maskinsystem 2
SJO875 Fartygskommunikation
SJO886 Sjövägsregler
MMS250 El- och reglersystem

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna en övergripande kunskap om rutiner ombord. Studenten skall fördjupa och tillämpa sina kunskaper från tidigare kurser som omfattar alla delar av en resa, så som maskindrift, reseplanering, resans genomförande och dagboksförande. Kursen syftar också till att ge kunskaper i underhållplanering och varvsbesök.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. - Identifiera och implementera vaktrutiner i maskinrummet 
 2. - Beskriva och använda maskindagbok och oljedagbok
 3. - Tillämpa säkerhetsmanualer i ett mindre fartyg
 4. - Ställa samman en teknisk varvs-specifikation för ett fartyg
 5. - Tillämpa principer för voyageplaning i kustnära vatten i enlighet med A.893.
 6. - Beskriva vilka funktioner som finns vid Search & Rescue operation
 7. - Analysera information ifrån brygginstrument och dess påverkan vid uppstart av brygga.
 8. - Tillämpa metoden Identifiera, analysera & agera i trafiksituationer inom områden med hög trafikintensitet i enlighet med internationella sjövägsreglerna
 9. - Beskriva för- och nackdelar med olika RADAR konfigurationer
 10. - Tillämpa meteorologiska prognoser vid reseplanering avseende fartygets sjösäkerhet
 11. - Beskriva de åtgärder man bör ta i första skedet efter en incident. Grundstötning, kollision, skadekontroll.
 12. - Definiera stabilitetsförändrande begrepp och dess påverkan på fartyget i sjö, dynamisk stabilitet
 13. - Beräkna påverkan av lyftoperationer på fatygets stabilitet
 14. - Använda lastsäkringsmanual/lathund för säker hantering och säkring/stuvning av last

Innehåll

- Arbeta i maskinteam med vaktgång, ronder och arbetsorder.
- Maskindagbok och oljedagbok.
- Reseplaneringprocess
- Arbeta i bryggteam med procedurer, checklistor och navigator/co-navigator koncept
- Simulatorkörningen i kustnära farvatten på färdighetsnivå
- Stabilitetsberäkningar och skadestabilitet i digital miljö
- Beräkningsgrunder vid grundstötning/vattenintrång
- Parametrisk rullning, broaching och andra begrepp inom dynamisk stabilitet
- Instruktioner vid nödsituationer
- Dockning av fartyg
- DIP-planer

Organisation

Föreläsningar, Simulatorövning COS, räkneövningar, projektarbete.

Simulatorövningar i BOS obligatorisk närvaro

Litteratur

Advanced navigation

Ship stability, Dokmar, Klas van Dokum, 6th ed.

Examination inklusive obligatoriska moment

Moment 0116 Övning
Lärandemål 5-9
Godkänd simuleringskörningar med tillhörande arbetsuppgifter

Moment 0216 projekt
Lärandemål 1-4, 10-14
Godkända inlämningar i respektive del enligt inlämningsuppgifter på Canvas sida

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-II/3 Contribute to the safety of personnel and ship
  Ingår även i kurs:SJO865,
 • A-II/3 Maintain a safe navigational watch: Watchkeeping
  Ingår även i kurs:SJM005,SJO887,
 • A-II/3 Maintain seaworthiness of ship
  Ingår även i kurs:SJO865,
 • A-II/3 Manoeuvre the ship and operate small ship power plants
  Ingår även i kurs:
 • A-II/3 Monitor compliance with legislative requirements
  Ingår även i kurs:SJO865,SJO890,
 • A-II/3 Monitor the loading, stowage, securing and unloading of cargoes and their care during the voyage
  Ingår även i kurs:
 • A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Automatic pilot
  Ingår även i kurs:SJM005,
 • A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Compasses
  Ingår även i kurs:SJM005,
 • A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Meteorology
  Ingår även i kurs:
 • A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Navigation
  Ingår även i kurs:SJM005,
 • A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Navigational aids and equipment
  Ingår även i kurs:SJM005,
 • A-II/3 Respond to a distress signal at sea
  Ingår även i kurs:SJO875,
 • A-II/3 Respond to emergencies
  Ingår även i kurs:SJO875,
 • A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power
  Ingår även i kurs:MMS250,SJO855,SJO870,SJO890,