Antagningsordning för grundutbildningen

Antagningsordningen fastställs av vicerektor för utbildning och livslångt lärande i oktober varje år och gäller för det kommande läsåret (ej kalenderåret).

Med antagningsordning för grundutbildning avses de regler för anmälan, behörighet och urval som Chalmers tillämpar för tillträde till grundutbildningsnivå. Den omfattar program och kurser på grundnivå samt avancerad nivå (masterprogram). Vidare ingår regler för tillträde till förutbildning (tekniskt basår) samt fortbildning (för yrkesverksamma).

Tillträde till forskarutbildning och uppdragsutbildning omfattas ej av detta dokument.

Tilläggsbeslut publiceras separat nedan tills det att en ny antagningsordning har fastställts.

En engelsk översättning av antagningsordningen publiceras här (endast på engelska).

Förtydligande för den med behörighetsgivande förutbildning på grundnivå från Chalmers 

Appendix innehåller de särskilda tillträdeskrav som gäller för respektive masterprogram översatt till kurskrav för de studenter som går eller har gått sin behörighetsgivande förutbildning på grundnivå på Chalmers.

Matrisen för platsgaranti och ackreditering är ett komplement till Appendix. Matrisen åskådliggör vilka program på grundnivå som har platsgaranti på ett (eller flera) masterprogram samt om det är ackrediterat eller ej. Ackreditering innebär att en student som har avklarat ett visst program på grundnivå och ett visst masterprogram kan ansöka om en civilingenjörsexamen utöver en kandidat- och masterexamen.

Läsåret 2021/22

Antagningsordning för grundutbildning, inklusive förutbildning och fortbildning, vid Chalmers v2.0, läsåret 2021/22 (styrdokument)

Matris över ackreditering, förtur och platsgaranti v2.0, läsåret 2021/22

Tilläggsbeslut om att fortsätta ge fristående kurser under sommaren 2021 och läsåret 2021/22

Läsåret 2020/21

Antagningsordning för grundutbildning, inklusive förutbildning och fortbildning, vid Chalmers tekniska högskola, läsåret 2020/21, Styrdokument vid Chalmers

Kurskoder, ackrediteringar och förtur - platsgaranti för det interna Chalmersvalet v2.1 läsåret 2020/21
Matris över ackreditering, förtur och platsgaranti, läsåret 2020/21

Tilläggsbeslut om annan viktning av högskoleprovet även till högskoleingenjörsprogram HT2020

Tilläggsbeslut Inrättande av Tekniskt basår på distans med start HT20
Tilläggsbeslut Inrättande av fristående kurser "sommarkurser" under sommaren 2020

Tilläggsbeslut om förändringar i kap 7 Kursval inom program för programstudent äsåret 2020/21

Publicerad: må 26 okt 2020.