Pedagogisk portfölj

Instruktioner till pedagogisk portfölj – hur du dokumenterar dina pedagogiska meriter​

Chalmers tekniska högskola har som mål att erbjuda en utbildning i världsklass. En viktig del i denna strävan är lärarnas pedagogiska skicklighet. Chalmers syn på pedagogisk skicklighet grundar sig på det internationellt vedertagna begreppet Scholarship of Teaching and Learning, akademiskt lärarskap på svenska. Akademiskt lärarskap innebär att utveckla ett forskande förhållningssätt till sin undervisning. I det ingår att kontinuerligt arbeta för att förbättra förutsättningarna för studenternas lärande, samt utbyta erfarenheter av undervisning och lärande med kollegor.

För att dokumentera, utveckla och utvärdera pedagogisk skicklighet används en pedagogisk portfölj, vilket är ett samlat dokument där en lärares pedagogiska meriter och förhållningssätt kontinuerligt dokumenteras och reflekteras kring. Det är lämpligt att med jämna mellanrum under karriären sammanställa erfarenheter och reflektioner, och att utifrån detta uppdatera lämpliga delar av portföljen, som på så vis blir ett levande dokument.
Portföljen är ett verktyg som används som underlag för kontinuerlig pedagogisk utveckling i t.ex. medarbetarsamtal, och för bedömning av den pedagogiska skickligheten vid befordran och rekrytering. Den ska innehålla både kvalitativa och kvantitativa meriter för att pedagogiskt sakkunnig ska kunna bedöma den pedagogiska skickligheten (se bedömningskriterier för pedagogisk skicklighet i Chalmers Arbetsordning för undervisande och forskande personal).

I det följande beskrivs den utformning av den pedagogiska portföljen som används vid Chalmers samt vad som förväntas ingå under respektive rubrik.
Redovisa under varje avsnitt vad du har gjort, hur du har arbetat och varför du har arbetat som du har gjort, samt vilka resultat och vilken vidareutveckling ditt arbete har lett till. Styrk dina meriter och insatser med lämpliga underlag, till exempel kursdokument, kursmaterial, kursutvärderingar, kursutvecklingsdokumentation, publikationer, betyg, intyg och referenser. Samtliga dokument läggs som bilagor och ska hänvisas till i den löpande texten.
Skriv kortfattat, tydligt och koncist, och se till att din pedagogiska skicklighet framträder. En rekommenderad omfattning är ca 10 sidor, exklusive bilagor.
Avsnitt 1–4 ska alltid ingå i din pedagogiska portfölj. Under avsnitt 5–8 kan du beskriva ytterligare pedagogiska meriter som du eventuellt har.

1. Bakgrund och kort presentation

Skriv en kort inledande presentation av din arbetslivs- och forskningsbakgrund, samt dina pedagogiska arbetsuppgifter och erfarenheter, så att läsaren får en överblick över dina meriter. Om du redan har beskrivit detta i till exempel ett ansökningsbrev, hänvisar du till det dokumentet.

2. Utbildning

2.1 Ämnesinriktad utbildning och erfarenhet

Redovisa din ämnesinriktade utbildning och erfarenhet (d.v.s. den vetenskapliga och praktiska grund du baserar din undervisning på, t.ex. biologi, elektroteknik, arkitektur). Om den framgår i ditt CV hänvisar du till det dokumentet.

2.2 Pedagogisk utbildning 

Redovisa de pedagogiska kurser som du har genomgått. Inkludera kursnamn, kurskod, poäng/omfattning i tid, och när du läste kursen. Bifoga intyg i appendix. Om du har kunskaper om undervisning och studenters lärande som du har förvärvat på annat sätt, redovisar du det här. 

3. Erfarenheter av undervisning, handledning och pedagogiskt ledarskap

Skriv en sammanfattande text om dina erfarenheter av undervisning, handledning och pedagogiskt ledarskap. Ange omfattning och variation av dina erfarenheter, samt vilka roller du har haft.
Komplettera denna sammanfattande text med en mer detaljerad sammanställning av dina erfarenheter, lämpligen bifogad som bilaga. 
Gör en uppdelning i:
  • Kurser på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, samt inom vidareutbildning.
  • Kandidat- och examensarbeten, licentiatarbeten och doktorsavhandlingar.
  • Ledningsarbete inom utbildning. Till exempel uppdrag som viceprefekt, programansvarig, lärarlagsledare, utbildningsledare/-sekreterare och studievägledare. Även kommittéarbete med anknytning till utbildningsfrågor är meriterande.
Dokument som styrker dina undervisningsuppdrag, din roll som handledare och din tjänstgöring på olika uppdrag bör inkluderas som bilagor.
Om du har omfattande erfarenhet kan du begränsa dokumentationen genom att beskriva din erfarenhet övergripande för att sedan fokusera på exempelvis de senaste 5 åren och ett urval av pedagogiska uppdrag som styrker din pedagogiska skicklighet. 

4. Din pedagogiska verksamhet: förhållningssätt, reflektion och utveckling

Det här avsnittet är en av de viktigaste delarna i den pedagogiska portföljen. Här ska du synliggöra din pedagogiska grundsyn, det vill säga det förhållningssätt till undervisning, handledning och studenters lärande som ligger till grund för ditt pedagogiska arbete.  Genom att beskriva och reflektera över din pedagogiska verksamhet och förutsättningarna för lärande synliggör du ditt förhållningssätt till nuvarande och framtida pedagogiska uppdrag.

4.1 Pedagogisk grundsyn

Som en bakgrund till de exempel du väljer nedan, beskriv kortfattat de viktigaste idéer som du bygger ditt pedagogiska förhållningssätt och praktik på, samt hur dessa är förankrade i beprövad erfarenhet och/eller högskolepedagogisk teori och forskning.

4.2 Exempel på pedagogisk verksamhet och förhållningssätt

I detta avsnitt beskriver och reflekterar du kring några exempel från din pedagogiska verksamhet som du vill lyfta fram som talande exempel på din pedagogiska skicklighet. 
A) Börja med att välja 1–2 kurser från din pedagogiska verksamhet och visa hur du arbetar som lärare. Dina kursexempel kan handla om hur du har arbetat med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla en kurs, ett kursmoment, en laboration eller en examination.
För varje exempel var noggrann med att: 
  • Beskriva och reflektera kring vad du har gjort, hur du har arbetat, och motivera varför du har arbetat som du har gjort, vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra, hur ditt arbetssätt stödjer studenters lärande och vilka resultat ditt pedagogiska arbete har lett till. 
  • Beskriva och reflektera kring hur din pedagogiska verksamhet är förankrad i beprövad erfarenhet och hur den anknyter till högskolepedagogisk teori, utveckling och forskning.
Om du har erfarenhet av handledning och/eller andra högskolepedagogiska uppdrag med fokus på ledning och utveckling, beskriv och reflektera på samma sätt som under punkt A kring några exempel från denna verksamhet enligt följande punkter B och C:
B) Välj 1–2 handledningsuppdrag som visar hur du arbetar som handledare.
C) Välj ut 1–2 exempel som visar hur du arbetar som ansvarig för andra högskolepedagogiska uppdrag. Det kan exempelvis handla om pedagogiskt utvecklingsarbete eller om uppdrag som viceprefekt, lärarlagsledare, programansvarig eller utbildningsområdesledare.
Material som kursbeskrivningar, lektionsplaneringar, examinationsuppgifter, laborationer, dokumentation av pedagogiskt utvecklingsarbete eller annat material som du har utvecklat lägger du som bilagor.

4.3 Personlig pedagogisk utveckling och framtidsplaner

I detta avsnitt ska du reflektera kring din pedagogiska utveckling över tid. Du ska beskriva dina visioner och framtidsplaner, och om du har mycket erfarenhet förväntas du också reflektera över din utveckling fram till idag.
A) Om du befinner dig längre fram i karriären, beskriv och reflektera kring hur ditt pedagogiska förhållningssätt har utvecklats över tid, med fokus på de senaste 5–10 åren. Diskutera de steg du tagit för att utveckla din pedagogiska praktik och kompetens. Redovisa hur du har mött förändrade förutsättningar för din undervisning, och hur du har hållit din pedagogiska kompetens relevant.
B) Oavsett var du befinner dig i karriären, beskriv dina framtida pedagogiska mål och visioner och hur du tänker kring ditt framtida pedagogiska arbete och din fortsatta kompetensutveckling. Knyt an till dina exempel under 4.2 om lämpligt. Beskriv vilka steg du planerar att ta för att utveckla din pedagogiska praktik och kompetens.

5. Läromedelsframställning

Här redovisar du dina insatser vid framställning av läroböcker, kompendier, laborationshandledningar, m.m. Målgrupp och graden av din insats ska anges. Du ska på ett tydligt sätt beskriva dina pedagogiska överväganden, till exempel genom att utgå från de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Redovisa även i vilken utsträckning läromedel som du har producerat används av andra.

6. Kollegial samverkan för lärande

I akademiskt lärarskap ingår att utbyta erfarenheter av undervisning och lärande med kollegor. Utbyte kan ske inom ett specifikt ämne eller mer ämnesövergripande, liksom lokalt eller internationellt.
Här redovisar du hur och i vilken utsträckning du har ägnat dig åt kollegial samverkan kring undervisning och studenters lärande, som exempelvis din medverkan i högskolepedagogiska konferenser, pedagogisk forskning och publicering, aktivitet i pedagogiska nätverk och andra former av erfarenhetsutbyte. 

7. Pedagogisk verksamhet och kunskapsspridning utanför högskolan

Redovisa den pedagogiska verksamhet som du har bedrivit utanför högskolan. Det kan vara kunskapsspridning om forskning och utbildning till det omgivande samhället, som t.ex. vetenskapsfestivaler eller populärvetenskapliga publikationer.
Du som har verkat i miljöer utanför högskolan och som har erfarenhet av till exempel projektledning, personalutbildning eller liknande redovisar det här. Det pedagogiska innehållet ska framgå i samtliga aktiviteter som du tar upp. 

8. Övriga pedagogiska meriter

Här redovisar du övriga pedagogiska meriter som du anser är relevanta som till exempel pedagogiska pris, studieresor med pedagogiskt syfte, pedagogiskt mentorskap, samarbeten kring undervisningsfrågor och deltagande i pedagogiska nätverk. 

9.  Bilagor

Redovisa de bilagor som du hänvisar till i din pedagogiska portfölj på ett tydligt och överblickbart sätt. Använd till exempel gärna en numrerad innehållsförteckning med tydlig rubrik för varje bilaga. Samtliga bilagor du tar med ska refereras till i den löpande texten.
Tänk på att det är viktigt att kunna styrka de erfarenheter du tar upp i portföljen, och att du därför bör bifoga intyg från t.ex. studierektorer som intygar det ansvar du haft för olika former av pedagogisk verksamhet såväl som din pedagogiska skicklighet. Vidare är det viktigt att tillräckliga detaljer redovisas. För att till exempel tydligt styrka dina erfarenheter som handledare är det viktigt att saker som studenters namn, avhandlingstitlar, examensår, din roll som huvudhandledare, “de facto” huvudhandledare, biträdande handledare och år redovisas tydligt. Vidare behövs bifogad dokumentation som kan styrka detta, t.ex. utskrifter från Qlikview som visar handledningsuppdrag samt roller registrerade i Ladok*, kopior av andra formella dokument som kan tillstyrka handledare/examinators roll, brev från huvudhandledare som intygar och beskriver din roll om du var “de facto” huvudhandledare. Var dock uppmärksam så att inte personlig information såsom personnummer på studenter finns med i dina bilagor.
* Notera att det är viktigt att se till att informationen kring doktorandhandledning som finns i Ladok/Qlikview är korrekt och uppdaterad, då Anställningskommittén hämtar data därifrån.

​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 26 apr 2022.