Instruktioner för att utforma en ansökan för en forskar- och lärartjänst

Bild 1 av 1
Spegling i glasfasad solig dag

Följande instruktioner gäller för majoriteten av de tjänster som behandlas av Chalmers anställningskommitté och som regleras av Chalmers arbetsordning för undervisande och forskande personal. Förutom CV behöver du säkra att du dokumenterar dina pedagogiska erfarenheter samt din högskolepedagogiska utbildning på ett korrekt sätt.

Chalmers tekniska högskola har som mål att erbjuda en utbildning i världsklass. En viktig del i denna strävan är lärarnas pedagogiska skicklighet. För att dokumentera, utveckla och utvärdera pedagogisk skicklighet används en pedagogisk portfölj, vilken ska innehålla både kvalitativa och kvantitativa meriter.

Chalmers syn på pedagogisk skicklighet speglas i de bedömningskriterier som finns i Chalmers Arbetsordning för undervisande och forskande personal. För tjänster där undervisning och examinationsansvar i grundutbildningen ingår krävs genomgången utbildning i högskolepedagogik (som vid ansökan om befordran eller anställning ska redovisas i ett särskilt dokument, “Pedagogical training qualifications”).

CV

Ditt CV är en viktig del av din ansökan och kommer att bedömas av extern sakkunniga samt av Chalmers anställningskommittén. Som beskrivs i avsnitt 4 i Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal.

Kompletta riktlinjer för hur du ska strukturera ditt CV så att det innehåller den information som efterfrågas av Anställningskommittén och externa sakkunniga finns på den engelska webbsidan. Använd knappen "English" för att växla språkversion.

Ditt CV ska skrivas på engelska eftersom Chalmers använder sig av internationella sakkunniga. Observera att all information ska presenteras i omvänd kronologisk ordning, det vill säga så att den senaste informationen återfinns högst upp

Anställningskommittén fokuserar specifikt på fyra kategorier:

  • Vetenskapliga kvalifikationer
  • pedagogiska kvalifikationer
  • nyttiggörande
  • akademiskt medborgarskap

Detaljer och exempel på dessa fyra kategorier beskrivs i avsnitt 4.1 till 4.4 i arbetsordningen. Det är därför viktigt att ditt CV innehåller information om dessa kategorier.

Pedagogisk portfölj

Vid ansökan om befordran eller anställning (till tjänster där undervisning och examinationsansvar ingår) är en pedagogisk portfölj ett centralt dokument. Om tjänsten du söker efterfrågar en pedagogisk portfölj, vänligen använd formatet för pedagogisk portfölj.

För medarbetare på Chalmers erbjuds seminarieserien “Writing a pedagogical portfolio” som återfinns under rubriken “Seminars for Chalmers Lecturers” på Chalmers intranät.

Utbildning i högskolepedagogik

För tjänster där examinationsansvar i grundutbildningen ingår krävs genomgången utbildning i högskolepedagogik i enlighet med SUHF:s rekommendationer. Vid ansökan om befordran eller anställning ska det redovisas i ett särskilt dokument, “Pedagogical training qualifications”. Vänligen följ instruktionerna för ”Högskolepedagogisk utbildning enligt SUHF:s rekommendationer”

Högskolepedagogisk utbildning vid Chalmers

På Chalmers ges högskolepedagogisk utbildning i form av ett högskolepedagogiskt diplom. De högskolepedagogiska kurserna riktar sig främst till Chalmers anställda och nyanställda förväntas genomgå utbildningen under sina två första anställningsår. Medarbetare på Chalmers kan läsa mer om diplomet och de olika kurserna på sidan "Pedagogisk utveckling för lärare" på Chalmers intranät.

Forskarhandledarutbildning

På Chalmers anses handledning av forskning som en viktig utbildningskompetens för forskande anställda. En kurs i forskarhandledning är ett krav att antas till oavlönad docent vid Chalmers. För tjänster som innehåller undervisning och forskning är detta dock ett separat krav när det gäller pedagogiska kvalifikationer. Därmed kan inte kurser i forskarhandledning räknas in i uppfyllandet av kravet på “Högskolepedagogisk utbildning i enlighet med SUHF:s rekommendationer”.

Medarbetare på Chalmers kan läsa mer om den kurs i forskarhandledning som erbjuds vid Chalmers under rubriken “Research supervision” på sidan Pedagogical development for teachers på Chalmers intranät.