Flera nyheter i Chalmers framtida utbildningsutbud

Bild 1 av 1
Studenter i Olgas trappor

Sex av dagens utbildningsprogram kommer att omvandlas till tre nya. Det handlar om ämnesområdena teknisk kemi, maskinteknik och teknisk design.

I slutet av juni tog Chalmers rektor beslut om hur delar av högskolans framtida utbildningsutbud kommer att se ut. Detta är ett första steg i högskolans planerade utveckling av utbildningserbjudandet, enligt ett inriktningsbeslut hösten 2023. Huvudprincipen är att varje program ska ha sin egen tydliga särart. 

Sex av dagens utbildningsprogram kommer att omvandlas till tre nya inom områdena teknisk kemi, maskinteknik och teknisk design. De nya programmen blir möjliga att söka inför höstterminen 2025. Antalet utbildningsplatser kommer i princip att vara oförändrade jämfört med idag.

– Det här är ett mycket positivt steg för Chalmers grundutbildning, säger rektor Martin Nilsson Jacobi. Vi ökar kvaliteten och effektiviteten i utbildningarna, samtidigt som innehållet och formatet för vår undervisning på ett innovativt och relevant sätt svarar upp mot utmaningar i samhället.

– Den väg vi slår in på innebär flera fördelar, där de viktigaste argumenten handlar om studenterna; att erbjuda höjd kvalitet i utbildningarna och ökad flexibilitet i utbildningsutbudet, säger Jörgen Blennow, vicerektor för utbildning och livslångt lärande. 

Ingenjörsprogram med senare val av studielängd

Ett helt nytt upplägg introduceras, där studenter inte behöver välja förrän under sitt andra år om de vill ta en högskoleingenjörsexamen (180 högskolepoäng) och gå ut i arbetslivet efter tre års heltidsstudier, eller om de hellre vill fortsätta ytterligare två år – på masternivå – för att få en civilingenjörsexamen (300 högskolepoäng).

Denna valmöjlighet kommer att finnas inom Maskinteknik och Teknisk design. Båda är program där teori och praktik med fördel läses parallellt redan från start, oavsett vilken examen man siktar på. Därför kan de inledande terminerna för alla studenter inom respektive program vara identiska. Det ger möjlighet att göra ett mer välgrundat val om vilken examen man som student vill avsluta sin utbildning med, när kurserna ger inblick i ingenjörsrollerna redan under de första terminerna.


Två kemiprogram blir ett

Höstterminen 2025 kommer två befintliga civilingenjörsprogram, Kemiteknik och Kemiteknik med fysik, att omvandlas till ett helt nytt civilingenjörsprogram, Teknisk kemi. Sedan tidigare har det stått klart att 2023 års antagning till högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik var den sista.

– Det finns stor efterfrågan på ingenjörer med kemiteknisk kompetens i samhället, inte minst inom grön omställning och elektrifiering. Dessvärre har Chalmers, i likhet med andra högskolor, haft ett lågt söktryck till kemiutbildningarna och relativt många studenter hoppar av under utbildningens gång, säger Lars Evenäs, projektledare för det nya civilingenjörsprogrammet. Detta vill vi råda bot på genom att strukturera om de två civilingenjörsprogrammen till ett nytt samtida och framåtblickande program, i kombination med mer målmedveten marknadsföring av kemi som ett attraktivt område att utbilda sig och jobba inom.

Målsättningen är att det nya civilingenjörsprogrammet Teknisk kemi ska möta samhällets nuvarande och framtida behov inom områden som materialutveckling, elektrifiering och hållbara processer.

Civilingenjörsprogrammet Bioteknik, som idag har många kurser gemensamt med programmen Kemiteknik och Kemiteknik med fysik, kommer att omarbetas inom ramen för det nuvarande programmet. Inför höstterminen 2025 erbjuds Bioteknik i vidareutvecklat format med inriktning mot biokemi och human fysiologi. I årskurs tre kan man välja mellan spår med fokus på multicellulära organismer och människa eller mer traditionell bioteknik med fokus på encelliga organismer och industriell bioteknik.

Får större resurser till profilerade kurser

Det har gjorts ett gediget utredningsarbete som ligger till grund för omstruktureringen, något som initierades redan för flera år sedan.

– En positiv bieffekt av det här nya sättet att strukturera utbildningen är att vi, genom att utbudet på grundnivå blir mindre fragmenterat, får större resurser att lägga på profilerade kurser på avancerad nivå, säger Jörgen Blennow.

– Jag ser fram emot att kunna välkomna studenter till de nya programmen på ett samlat campus Johanneberg höstterminen 2025, avslutar han.

Nya beslutade program som utvecklas från befintliga program, sökbara inför höstterminen 2025

  • Ett nytt civilingenjörsprogram Teknisk kemi, 300 hp, ersätter civilingenjörsprogrammet TKKMT Kemiteknik, 300 hp, och TKKEF Kemiteknik med fysik, 300 hp.
  • Ett nytt utbildningsprogram Maskinteknik, 300/180 hp, ersätter programmen TKMAS Maskinteknik (civilingenjör), 300 hp, och TIMAL Maskinteknik (högskoleingenjör), 180 hp.
  • Ett nytt utbildningsprogram Teknisk design, 300/180 hp, ersätter programmen TKDES Tekniks design (civilingenjör), 300 hp, och TIDSL Design och produktutveckling (högskoleingenjör), 180 hp.

Programförslag som utreds vidare, enligt inriktningsbeslut

  • En vidareutveckling av högskoleingenjörsprogrammet TIEPL Ekonomi och produktionsteknik med starkare inslag av produktionsteknik har utretts under vårterminen 2024 och förslaget kommer att diskuteras vidare i ledningsgruppen för Chalmers grundutbildning.
  • Under höstterminen 2025 startar det förberedande arbetet med att ta fram ett nytt regionalt förankrat högskoleingenjörsprogram med inriktning mot elektromobilitet/inbyggda elektroniksystem/elektriska drivsystem/autonoma system med tydlig utgångspunkt i högskoleingenjörsprogrammen TIELL Elektroteknik och TIMEL Mekatronik.
  • Höstterminen 2025 kommer en utredning om ett mer professionsnära högskoleingenjörsprogram i datateknik med utgångspunkt i TIDAL Datateknik att inledas.

Kontaktperson

Jörgen Blennow
  • Vicerektor, Utbildning och livslångt lärande

Skribent

Yvonne Jonsson