Inriktningen för Chalmers utbildningsutbud ses över

Bild 1 av 1
Chalmersportalen

Chalmers ska erbjuda utbildning av högsta kvalitet, vars innehåll, format och mål är attraktiva och relevanta för såväl studenter som lärare och framtida arbetsgivare. Nu har ett inriktningsbeslut tagits för hur detta ska gå till.

– Det känns riktigt bra att vi nu har en plan för hur utbildningsutbudet ska utvecklas på ett klokt och samordnat sätt, säger Jörgen Blennow, vicerektor för utbildning och livslångt lärande. Detta är frågor som vi diskuterat inom högskolan under flera år, men nu tagit ett samlat grepp kring.

Den 27 november tog Chalmers rektor ett inriktningsbeslut som ger Jörgen Blennow som vicerektor i uppdrag att verka för ett flertal förändringar och utredningar som rör högskolans utbildningsutbud. Specifikt fokus ligger på högskoleingenjörsprogrammen och relationen mellan närbesläktade program.

Några viktiga styrande komponenter i sammanhanget är högskolans vision och långsiktiga strategi, ett samlat campus på Johanneberg samt grundutbildningsorganisationens eget visionsarbete.

– Våra studenter som läser programmen idag kommer inte att beröras av eventuella ändringar i utbildningsutbudet som inriktningsbeslutet kan leda till i förlängningen – studenterna går givetvis klart programmet de påbörjat, säger Jörgen Blennow.

Varje program ska stå på egna ben

– Utgångspunkten för våra högskoleingenjörsprogram måste vara att de har en yrkesnära högskoleingenjörskaraktär i sitt upplägg och genomförande, på ett sätt som gör att studenterna ska vilja gå dem som just sådana. Det innebär i normalfallet att studenterna går ut i arbetslivet efter examen. Högskoleingenjörsprogrammen ska stå på egna ben, fylla ett konkret behov som inte täcks av andra typer av program och vara profilerade mot en bransch med ett tydligt kompetensbehov av högskoleingenjörer. Som alla program måste de också vara tillräckligt attraktiva för att få ett högt söktryck av studenter, understryker Jörgen Blennow.

Till bilden hör att flera av Chalmers högskoleingenjörsprogram under årens lopp har kommit att bli allt mer lika de tre första åren i motsvarande civilingenjörsprogram. Detta är en av de saker som inriktningsbeslutet ska råda bot på.

På samma sätt ska utgångspunkten för Chalmers civilingenjörsprogram vara att de ska ha en egen särart som inte finns inom ramen för något annat program.

Jörgen Blennow
Jörgen Blennow.

Går i riktning mot färre men större program

Studenter som väljer Chalmers är ambitiösa och många vill fortsätta på en masterutbildning efter avklarad högskoleingenjörsutbildning. Men frågan är hur resurseffektivt det är att ha flera vägar för studenter att nå likartade mål, det vill säga att lämna högskolan med en femårig utbildning inom sitt ämnesområde i bagaget.

– Ett framstående universitet bedriver utbildning på ett sätt som är resurseffektivt, säger Jörgen Blennow. Inriktningen innebär att vi ska gå mot färre men större program. Antalet kurser kommer att minska samtidigt som vi vill behålla, eller troligen öka, antalet helårsstudenter.

Nya utbildningar på ett samlat campus

Tidplanen för många av förändringarna i utbildningsutbudet som nu ska utredas är synkad med det tidigare beslutet att samla alla Chalmers studenter på campus Johanneberg. Höstterminen 2025 planeras startskottet gå för flera omarbetade civilingenjörsprogram/högskoleingenjörsprogram, som då kommer ta emot sina första studenter på ett samlat campus. Logistiskt har det stora fördelar att göra denna omläggning i samband med campusflytten.

– Vi ligger också i startgroparna för att utreda spännande möjligheter att skapa nya högskoleingenjörsprogram, fortsätter Jörgen Blennow. Det handlar inte minst om att ta fram ett förslag på ett nytt regionalt förankrat högskoleingenjörsprogram med inriktning mot elektromobilitet, inbyggda elektroniksystem och liknande. En utredning kommer att startas för att se om och hur detta kan ske, med utgångspunkt från de befintliga högskoleingenjörsprogrammen Elektroteknik och Mekatronik.

Också när det gäller ämnet datateknik finns det en nisch för Chalmers att erbjuda fler efterfrågade utbildningsplatser. Ett förslag ska tas fram till ett omarbetat, mer professionsnära högskoleingenjörsprogram som har sin utgångspunkt i dagens program för datateknik.
Sjöfartsutbildningarnas inriktning och framtid kommer också att utredas, men utanför ramen för det här inriktningsbeslutet.

Högskoleingenjörsprogram i kemiteknik avvecklas

En förändring i utbildningsutbudet gäller emellertid redan från 2024. Parallellt med inriktningsbeslutet tog Chalmers rektor, baserat på en separat utredning och konsekvensanalys, beslut om att högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik (TIKEL) ska avvecklas. Sista antagningen skedde därmed höstterminen 2023. Programmet har under lång tid haft ett lågt söktryck och få studenter har tagit examen. Nuvarande studenter på programmet berörs inte och kan gå färdigt påbörjad utbildning. Studenterna kommer inom kort att få ytterligare information om detta från programledningen.

Inriktningsbeslutet i korthet

Nya program som utvecklas från befintliga program, tills höstterminen 2025

  • Utifrån de befintliga civilingenjörsprogrammen TKKMT Kemiteknik och TKKEF Kemiteknik med fysik utveckla ett nytt sammanhållet civilingenjörsprogram med start höstterminen 2025.
  • TKBIO Bioteknik (som i hög grad samläser med programmen TKKMT Kemiteknik och TKKEF Kemiteknik med fysik) omarbetas inom ramen för nuvarande program och startar i vidareutvecklat format höstterminen 2025 med inriktningar mot multicellulära organismer (specifikt människa) och encelliga organismer och industriell bioteknik.
  • Utifrån de befintliga programmen TKMAS Maskinteknik (civilingenjör) med TIMAL Maskinteknik (högskoleingenjör) utveckla ett nytt program med start höstterminen 2025. Möjlighet för studenter att erhålla civilingenjörsexamen alternativt högskoleingenjörsexamen ska särskilt utredas.
  • Utifrån de befintliga programmen TKDES Teknisk design (civilingenjör) med TIDSL Design och produktutveckling (högskoleingenjör) utveckla ett nytt program med start höstterminen 2025. Möjlighet för studenter att erhålla civilingenjörsexamen alternativt högskoleingenjörsexamen ska särskilt utredas.

Program som utreds vidare

  • Utveckla ett förslag till ett nytt regionalt förankrat högskoleingenjörsprogram med inriktning mot elektromobilitet/inbyggda elektroniksystem/elektriska drivsystem/autonoma system med tydlig utgångspunkt i högskoleingenjörsprogrammen TIELL Elektroteknik och TIMEL Mekatronik, samt, som alternativ, utreda konsekvenserna av en avveckling av de båda programmen och att överföra utbildningsplatser till närliggande program. Utredningarna ska beakta möjligheten för andra lärosäten att ta över utbildningarna.
  • Utveckla ett förslag till en vidareutveckling av högskoleingenjörsprogrammet TIEPL Ekonomi och produktionsteknik med starkare inslag av produktionsteknik, samt, som alternativ, utreda konsekvenserna av en avveckling av programmet och att överföra utbildningsplatser till närliggande program. Utredningen ska beakta möjligheten för andra lärosäten att ta över utbildningen.
  • Utveckla ett förslag till ett omarbetat, mer professionsnära högskoleingenjörsprogram i datateknik med utgångspunkt i TIDAL Datateknik och med ett utökat platsantal.