Kursplan för Fartygsadministration

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShip administration
 • KurskodSJO890
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
 • 27 Maj 2024 fm L
 • 28 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Fartygsadministration är del i en behörighetsgrundande kurs med utgångspunkt från krav i STCW. Syftet med fartygsadministration är att lyfta fram förutsättningarna för att skapa adekvat säkerhet för fartyg, person och miljön såväl som skydd mot brottsliga angrepp på verksamheten och fartyget med utgångspunkt i de krav i lagstiftningen som finns för sjösäkerhet i brett perspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för relevanta organisationer, konventioner, EU-förordningar och gällande svenska bestämmelser för sjösäkerheten rörande fartygs säkerhet, personlig säkerhet, maritimt skydd och sjöfartsskydd.
- Förklara grundläggande sjörättsliga förhållanden, definitioner, begrepp och ansvarsprinciper.
- Tillämpa grundläggande sjörättsliga bestämmelser.
- Tillämpa och förklara bestämmelserna till skydd för miljön.
- Beskriva och förstå systematiskt arbete och dess utgångspunkter vid tillämpningen av ISM- koden för skydd mot olyckor och ISPS-koden för skydd mot brottsliga angrepp.
- Redogöra för civilrättsliga förhållanden av betydelse för sjöfartsverksamhet.
- Ha en bra uppfattning om vilka risker och hot som sjöfarten är utsatt för såväl och om hur hållbarhet kan tillämpas utifrån sjösäkerhetsarbete.
- Klargöra bestämmelserna om arbetsrätt och grundläggande om arbetsmiljöregler.

Innehåll

Innehållet i kursen omfattas lagstiftningen och reglerna kring:

- Fartyget, redare och rederi, redaransvar.
- Sjösäkerhet, fartygssäkerhet, sjöfartsskydd.
- Miljöskydd, miljöansvar, sjöfart och hållbar utveckling.
- Sjöarbetsrätt, befälhavaren och dennes straffansvar.
- Kollisioner, bärgning, gemensamt haveri.
- Sjötransportavtal, styckegods, befraktning, lastskadeansvar.
- Sjöförsäkringar.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och övningstillfällen.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-II/3 Monitor compliance with legislative requirements
  Ingår även i kurs:SJO865,SJO895,
 • A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power
  Ingår även i kurs:MMS250,SJO855,SJO870,SJO895,