Kursplan för Ingenjörsmetodik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-04-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to marine engineering
 • KurskodSJO557
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76155
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 24 Okt 2022 em L
 • 03 Jan 2023 fm L
 • 22 Aug 2023 em L
0222 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0322 Inlämningsuppgift, del C 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0422 Inlämningsuppgift, del D 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0522 Laboration, del E 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla grundläggande färdigheter i användning av ingenjörsmässiga arbetsmetoder och kännedom om fartygsmaskinsystem, materialteknik och ritningslära. Efter avslutad kurs skall studenten i grupp kunna lösa maskintekniska problem på ett strukturerat sätt, samt kunna presentera resultatet både muntligt och skriftligt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Maskinteknik
-Beskriva funktionen och den operativa driften för huvudmotorer och hjälpmotorer ombord fartyg
-Beräkna verkningsgrader för olika värmemotorer (diesel, gasturbin)
-Förklara vad respektive system i fartyget behöver för att kunna fungera under normala driftsförhållanden med avseende på framdrift och styrsystem
-Förklara den grundläggande konstruktionen hos en dieselmotor med dess kringsystem
-Redogöra för olika typer av pumpar och ventiler, lastsystem, däckmaskiner och övriga tekniska däcksystem ombord fartyg
-Beskriva sjöfartstekniska termer kopplat till fartyget
-Redogöra för hur fartygets motstånd i vatten och hur fartygets maskineri kan skapa vibrationer och vilka följdverkningar detta kan få
-Förklara för vilka krafter som påverkar ett fartyg och dess energiförbrukningen
-Redogöra för miljömässiga aspekter som uppkommer kring en fartygsframdrivning
-Redogöra för grunder inom ångteknik med avseende på pannor, brännare och ångsystemets uppbyggnad på ett fartyg
-Redogöra hur flaggstat, klassningssällskap, IMO, och andra aktörer inom sjöfartsnäringen förhåller sig till varandra
-Förklara hur olika material är uppbyggda och interagerar med varandra
-Utgående från korrosionens grunder bedöma risken för olika korrosionstyper
-Redogöra för hur olika typer av transmissioner (växlar) är uppbyggnad

Cad / Ritteknik
-Beskriva och exemplifiera grundläggande strategier, metoder och verktyg för datorstödmaskinkonstruktion
-Beskriva och exemplifiera grundläggande rittekniska begrepp
-Skapa och tillämpa tillverkningsritningar som uppfyller gällande ritnormer och gällande ISO toleranser
-Förstå innebörden av olika typer av dimensionstoleranser
-Tolka en tillverkningsritning och systemritningar enligt gällande normer.

Kommunikation
-Använda grundläggande säkerhetsterminologi på engelska
-Förklara grundläggande fartygstermer på engelska
-Söka och använda relevant information inom kursens huvudämnen
-Skriva referenser till forskningslitteratur enligt APA
-Sammanställa en skriftlig rapport inom maskinteknik
-Planera och strukturera en presentation med hjälp av data presentationsprogram samt presentera den muntligen

Elteknik och säkerhet
-Förklara de skador som kan uppstå vid felaktigt hanterande av elektriska system och hur man undviker dessa ur ett elsäkerhetsperspektiv
-Beskriva hur jordfelsbrytare fungerar
-Förklara olika typer av el- och elhybrid framdrivningssystem
-Kunna jämföra olika perspektiv på framdrivning av el- och elhybridsystem inklusive miljöpåverkan av laddning genom landströmsförsörjning.
-Beskriva huvudkomponenterna i ett fartygs elsystem

Etik, hållbar utveckling och ingenjörens yrkesroll
-Använda grunderna i en säker lasthantering av olje- och kemikalieprodukter
-Relatera till några etiska begrepp utifrån den kommande yrkesrollen
-Beskriva och förklara begreppet hållbar utveckling och dess koppling till fartygsmaskinsystem
-Beskriva jämställdhet, jämlikhet och mångfald utifrån yrkesrollen ingenjör
-Redogöra för innehållet i Sveriges ingenjörers hederskodex

Innehåll

Maskinteknik
- Indelning av olika typer av dieselmotorer
- Grundkonstruktion för dieselmotorer och hybridsystem
- Verkningsgrad och förluster för en dieselmotor
- Bränslesystem
- Smörjoljesystem
- Kylning av fartygsmaskinsystem
- Startsystem
- Övervakning och kontrollsystem
- Grunderna för framdrivning av ett fartyg
- Laborationer i maskinrumsimulator
- Materiallära och materialteknik

Ritteknik
- Grundläggande övningar inom ritteknik och ritningsläsning
- Måttsättning
- Cad program

Kommunikation
- Obligatoriska övningar i språkstudio
- Maskinteknisk och nautisk vokabulär
- Säkerhetsterminologi och säkerhetskommunikation för sjöfart
- APA referenser
- Rapportskrivande

Elteknik och säkerhet
- Säkerhetsrisker
- Elsäkerhet
- Framdivning av hybridsystem

Etik och hållbar utveckling
- Ingenjörens hederskodex
- Etik
- Hållbarutveckling 

Organisation

I kursen ingår föreläsningar och övningar. De kunskaper som inhämtas skall användas i en rapport som sammanfattar de olika delarna i kursen.
 
Kursen innehåller flertalet olika laborationer i simulatorer och i mekanisk verkstad samt med förbränningsmotorer. Vidare ingår obligatoriska övningar i språkstudio.

Kursen omfattas av en tentamen samt en skriftlig rapport som redovisas muntligen. 

Litteratur

Maskinteknik
-Marine Engneering
-Pumphandboken 
-Material på kurshemsidan

Kommunikation
-IMO, IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP), 2002. ISBN 978 92 801 42112 (tillgänglig via kurshemsidan)

Ritteknik 
-Material på kurshemsidan

Examination inklusive obligatoriska moment

Moment 0122 Del A Maskinteknik Tentamen betyg 3-5
Skriftlig tentamen med betyg 3-5 

Moment 0222 Del B Kommunikation Inlämningsuppgifter U-G
Närvaro på obligatoriska övningar.

Moment 0322 Del C  Elteknik och säkerhet Inlämingsuppgift  U-G
Dugga samt inlämningsuppgift med betyg U-G 


Moment 0422 Del D Ritteknik Inlämningsuppgift betyg 3-5
Imlämningsuppgift i ritteknik samt quiz 


Moment 0522 Del E Maskinsimuleringar, presentationer Laborationer U-G
Godkända laborationer i maskinsimulator, motorlaboration, samt muntlig redovisning 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/1 Operate fuel, lubrication, ballast and other pumping systems and associated control systems
  Ingår även i kurs:SJO547,
 • A-III/1 Use English in written and oral form
  Ingår även i kurs:MMS040,SJO571,
 • A-III/1 Use internal communication systems
  Ingår även i kurs:SJO707,
 • A-III/2 Ensure safe working practices
  Ingår även i kurs:SJO710,
 • A-III/2 Plan and schedule operation: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:LNB728,MMS040,SJO168,SJO547,SJO701,SJO845,
 • A-III/6 Contribute to safety of the personnel and ship
  Ingår även i kurs:SJO114,
 • A-III/6 Operate generators and distribution systems
  Ingår även i kurs:LNB728,
 • A-III/6 Use English in written and oral form
  Ingår även i kurs:MMS040,
 • A-III/6 Use internal communications systems
  Ingår även i kurs:
 • A-III/7 Contribute to monitoring the operation of electrical systems and machinery
  Ingår även i kurs:LNB728,SJO114,SSY033,SSY036,
 • A-III/7 Safe use of electrical equipment
  Ingår även i kurs:LET684,SSY033,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-12-07: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2023-01-05 Förmiddag till 2023-01-03 Förmiddag av Eliasson
   [2023-01-05 4,5 hp, 0122]
 • Ändring gjord på kurs:
  • 2022-04-05: Examination Examination ändrat av PA
   Uppdaterat examination