Kursplan för Elsystem för fartyg och kraftanläggningar

Kursplan fastställd 2022-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectric power system for ships and power stations
 • KurskodLNB728
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76153
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Hemtentamen, del A 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0222 Laboration, del B 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SSY032 Grundläggande elteknik

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande insikter och kunskaper om den elutrustning som används i större produktions och fartygsanläggningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Examination Del A täcker följande lärandemål:
1. Beskriva uppbyggnaden av ett fartygselsystem vid normaldrift med dess ingående kraftkomponenters funktion samt systemets drift med fokus på spänningsreglering och frekvensreglering.
2. Tillämpa relevanta internationella och nationella lagar och förskrifter.
3. Beräkna kabelareor enligt föreskrifter för olika kabelförläggningar i ett fartygselnät och välja lämpligt överströmsskydd.
4. Beskriva och modellera olika transformatortyper samt beräkna spänningar, strömmar, effekter i belastade transformatorer.
5. Förklara uppbyggnaden av synkron- och asynkronmaskiner samt modellera maskinerna i stationärtillstånd.
6. Beräkna varvtal, ström, spänning, effekter och moment vid olika belastningar för både synkron- och asynkronmaskinen, baserat på dess ekvivalenta schema.
7. Beskriva funktionen och verkställa parallelldrift av synkrongeneratorer i ett fartygslikt elnät vid olika belastningsfall.
8. Beskriva olika start- och varvtalsstyrningsmetoder för asynkronmotorer samt beräkna startströmmar vid de olika metoderna.
9. Beräkna likströmsstorheter vid olika likriktarkopplingar och frekvensomriktare samt beskriva dess funktion och samverkan med elmaskiner.
10. Beräkna kortslutningsströmmar för balanserade fel och redogöra för konsekvenser av kortslutningsströmmar med fokus på mekaniska och termiska påkänningar.
11. Beskriva principen för isolationsövervakningssystem.

Examination Del B täcker följande lärandemål:
12. Verkställa en infasning av en synkronmaskin till ett trefasnät och förklara funktionen vid generering av aktiv och reaktiv effekt.
13. Kunna utföra felsökning i ett fartygslikt elsystem.
14. Kunna relatera till de risker som handhavande av högspänningsanläggningar medför
15. Tillämpa föreskrifter för högspänningsanläggningar, arbetsmiljö och säkerhet ombord fartyg med tillhörande utrustning som tillhör landanslutningsutrustning
16. Beskriva hur övervakning av drift och vid operationer med högspänningsanläggningar skall gå till.
17. Beskriva arbetsproceduren för högspänning.
18. Beskriva principerna för jordning av högspänningsanläggningar.
19. Beskriva risker och skador som kan bli följder av felaktigt handhavande.
20. Beskriva de risker som det innebär att fasa in och ur högspänningsanläggningar.
21. Beskriva de skador som kan uppkomma vid arbeten i högspänningsanläggningar.

Innehåll

Kursen består huvudsakligen av följande delar.
1. Elmaskiner såsom synkorn- och ansynkronmaskin men även transformatorn.
2. Systemaspekter av ett mindre elkraftsystem
3. International regler och förordningar för sjötillämpningar
4. Högspänning och arbete med och kring högspänningsanläggningar

Organisation

Kursen bedrivs med föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och laborationer.
Kursen innehåller lärandemål för behörigheten STCW A-III/6 (Electro Technical Officer).

Litteratur

A. Alfredsson & K A Jacobsson, Elkrafthandboken Elmaskiner, Upplaga 3, ISBN: 9789147114375 2016
Grundläggande Elteknik För Sjöingenjörer Kompendium
Grundläggande Elteknik För Sjöingenjörer Övningsuppgifter (Övningskompendiet)
Extra övningsuppgifter

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A Examinationen baseras på tre+tre skriftliga inlämningsuppgifter som för godkänt (betyg 3) skall kunna förklaras för examinator eller av hen utsedd lärare. För betyg 4 så krävs att studenten kan diskutera lärandemålen i ett bredare men fortfarande i normaldriftsammanhang. För betyg 5 så krävs att studenten skall kunna diskutera lärandemålen ur ett systemperspektiv.

Del B Laborationer med tillhörande för- och/eller efterarbete.

Slutbetyget är baserat på examination del A. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Practical knowledge
  Ingår även i kurs:LET684,SJO062,SJO547,SJO845,
 • A-III/2 Plan and schedule operation: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:MMS040,SJO168,SJO547,SJO557,SJO701,SJO845,
 • A-III/6 Maintain and repair automation and control systems of main propulsion and auxiliary machinery
  Ingår även i kurs:LET684,
 • A-III/6 Maintain and repair electrical, electronic and control systems of deck machinery and cargo handling equipment
  Ingår även i kurs:LEU751,
 • A-III/6 Monitor the operation of electrical, electronic and control systems
  Ingår även i kurs:LEU744,SJO701,SSY036,
 • A-III/6 Operate and maintain power systems in excess of 1,000 Volts
  Ingår även i kurs:LET684,
 • A-III/6 Operate generators and distribution systems
  Ingår även i kurs:SJO557,
 • A-III/7 Contribute to monitoring the operation of electrical systems and machinery
  Ingår även i kurs:SJO114,SJO557,SSY033,SSY036,
 • A-III/7 Contribute to the maintenance and repair of electrical systems and machinery on board
  Ingår även i kurs:LET684,SSY033,