Kursplan för Sjöfartens miljöpåverkan

Kursplan fastställd 2022-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental impact from shipping
 • KurskodSJO571
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 76131
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 24 Okt 2022 em L
 • 04 Jan 2023 em L
 • 16 Aug 2023 em L
0218 Projekt, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med kursen är att öka studenternas medvetenhet och kunskap om: - Begreppet hållbar utveckling - Sjöfartens påverkan på miljön idag och den framtida utvecklingen - Styrmedel och analysmetoder som stöd för miljöbeslut - Reningsteknik för luft och vattenföroreningar från fartyg
- Sjörättslig miljölagstiftning

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara hållbar utveckling i dess tre huvudsakliga dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala.
- Tillämpa metoder för analys av hållbarhet
- Relatera sjöfartens miljöpåverkan gentemot andra transportslag och samhället i stort, och ge exempel på hållbara lösningar
- Förklara sjöfartens huvudsakliga påverkan på miljön
- Ge exempel på teknik som finns tillgänglig för rening av föroreningar från fartyg
- Sammanfatta huvudsakligt innehåll i det regelverk som styr sjöfartens miljöpåverkan
- Beskriva miljöarbete ombord
- Relatera till etiska aspekter som är kopplade till sjöfartensmiljöpåverkan
- Följa miljöutvecklingen inom den egna professionen
- Tillämpa kunskap om sjöfartens miljöpåverkan i kommunikation med myndigheter och miljökonsulter
- Kunna kritiskt granska och sammanfatta vetenskapliga artiklar relaterad till sjöfartens miljöpåverkan

Innehåll

Kursen behandlar huvudsakligen fem områden: - Hållbar utveckling; såväl begreppet generellt, som specifikt avseende sjöfarten samt metoder för analys. - Sjöfartens utsläpp till havet och dess påverkan på marina ekosystem - Luftemissioner; påverkan på hälsa och miljö - Teknik, regelverk och ekonomiska styrmedel för att förbättra fartygs miljöprestanda - Den maritima näringens syn på hållbar utveckling och miljöfrågor. Innehållet i kursen kopplar främst till FNs hållbarhetsmål: 13 Bekämpa klimatförändringar 14 Hav och marina resurser 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar, laboration samt ett litteraturprojekt. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

- Föreläsningar, kursen är schemalagd med tvåtimmarspass i huvudsak 3 gånger per vecka.
- Obligatorisk gästföreläsning
- Laboration , i kursen ingår en heldagslaboration med obligatorisk närvaro som behandlar rening av länsvatten (genomförs av företaget MarinFloc)
- Litteraturprojekt som redovisas med rapport och seminarium. Deltagande i seminarium och inlämning är obligatoriska.

Litteratur

- Shipping and the Environment - Improving Environmental Performance in Marine Transportation (2016). Andersson, Brynolf and Lindgren editors. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
- Litteratur och material som publiceras på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A examineras genom skriftlig tentamen. Det maximala antalet poäng på den skriftliga examen är 60 poäng, men projektarbete del B (se nedan) kan ge 0-4 bonuspoäng. Vid värdering av tentamensresultat används betygsskalan 3-5 samt underkänd. Del B är ett litteraturprojekt som behandlar forskning kring olika sjöfartsrelaterade miljöaspekter. Detta projekt redovisas genom muntlig presentation och i en skriftlig rapport som sammanfattar vetenskapliga artiklar. Detta arbete kan ge 0-4 bonuspoäng på den skriftliga tentamen. Eventuella bonuspoäng får användas för att nå betygen 4 och 5, men bonuspoängen kan inte användas för att bli godkänd. Obligatoriska moment i kursen är deltagande i seminarium, gästföreläsning och laboration.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-III/1 Ensure compliance with pollution-prevention requirements: Prevention of the pollution of the marine environment
  Ingår även i kurs:SJO547,
 • A-III/1 Use English in written and oral form
  Ingår även i kurs:MMS040,SJO557,
 • A-III/2 Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and protection of the marine environment
  Ingår även i kurs:LNB802,MMS255,
 • A-III/6 Ensure compliance with pollution-prevention requirements
  Ingår även i kurs:
 • A-III/7 Apply precautions and contribute to the prevention of pollution to the marine environment
  Ingår även i kurs: