Klimatrådet: Små utsikter att nå Göteborgs klimatmål till 2030

Sluta arbeta i stuprör, avsätt mer pengar till långsiktiga investeringar för klimatomställningen och ställ krav på att stadens största utsläppskällor – oljeraffinaderierna – byter till förnybara råvaror, eller fångar in och lagrar koldioxid. Det är några av rekommendationerna från de oberoende experterna i Göteborgs klimatråd, som nu kommit med sin första rapport till Göteborgs Stad. Kommunen har små utsikter att nå sina klimatmål till år 2030, konstaterar de.

Hisingen skyline på kvällen

Göteborgs klimatråd är satta att analysera Göteborgs klimatarbete och inrättades 2022 för att granska, ge råd och föreslå åtgärder för minskad klimatpåverkan – därigenom kunna hjälpa Göteborgs Stad att nå sina klimatmål. I sin första rapport fokuserar rådet på hur Göteborgs Stad ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i kommunen.

Målet är ett klimatavtryck nära noll år 2030, vilket innebär en årlig minskning med 10,3 procent. Mellan 2018 och 2021 har den årliga minskningen bara varit ett par procent vilket är en helt otillräcklig takt för att målet ska nås.

Raffinaderierna stora utsläppskällor

Rapporten konstaterar att hälften av utsläppen i Göteborg kommer från de två raffinaderierna. För att kommunens mål ska kunna nås måste raffinaderierna antingen byta till förnybara råvaror eller fånga in och lagra koldioxid. Båda åtgärderna kräver mycket stora investeringar.

– Kommunen måste påverka raffinaderierna att kraftigt minska sina utsläpp, säger Fredrik Hedenus, ordförande i klimatrådet och till vardags biträdande professor på Chalmers. På Chalmers återfinns också ledamöterna Frances Sprei och Holger Wallbaum. 

– Eftersom restvärmen från raffinaderierna värmer upp husen i Göteborg skulle man kunna tänka sig att kommunen ställer krav. Kanske skulle man kunna betala mer för fjärrvärmen om den inte var förknippad med utsläpp. Det kan öka incitamenten för raffinaderierna att göra nödvändiga investeringar, säger Fredrik Hedenus.

Göteborgs klimatråd pekar också ut minskade utsläpp från avfallsförbränningen i Sävenäs och trafiken som absolut nödvändiga för att utsläppsmålet ska kunna nås.

Robust och förankrad klimatstrategi rekommenderas

Klimatrådet rekommenderar Göteborgs Stad att utveckla en robust klimatstrategi som kan genomföras även om beslut i omvärlden pekar i andra riktningar. Detta arbete behöver ske i nära dialog med centrala aktörer i staden, såsom stadsledningskontoret, miljöförvaltningen, industrierna, Göteborg Energi, Framtiden AB med flera.

Klimatrådet föreslår vidare att Göteborgs Stad förbättrar sina system för insamling av data och att kommunen utvecklar sina arbetsformer. Göteborgs Stad behöver i högre grad samordna arbetet mellan nämnder och kommunala bolag och öka samarbetet med privata företag, ideella organisationer och samhällsorganisationer. Samt ge möjlighet för långsiktiga investeringar utanför ordinarie budget.

Mer info: 

Forskarna i klimatrådet presenterar rapportens huvuddrag i en debattartikel i Göteborgs-Posten: Utsläppen måste minska drastiskt om staden ska nå sina klimatmål.

Pressmeddelande från Göteborgs stad: Rapport från Göteborgs klimatråd.

Göteborgs stads klimatråd, uppdrag och samtliga ledamöter

Bild: Eriksberg i Göteborg

Kontakt

Fredrik Hedenus
  • Biträdande professor, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap
Frances Sprei
  • Biträdande professor, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap
Holger Wallbaum
  • Viceprefekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik