Chalmersforskare granskar Göteborgs klimatarbete

Bostäder, transporter och offentliga måltider är tre fokusområden som är viktiga för Göteborgs stad att satsa på om staden ska kunna möta sina nya ambitiösa klimatmål. Detta säger de Chalmersforskare som är ledamöter i det nyligen formerade klimatrådet som ska följa och granska Göteborgs stads arbete för att nå målet om ett klimatavtryck nära noll år 2030.

Beslutet att inrätta ett klimatråd togs av miljö- och klimatnämnden 24 maj 2022. Rådet ska analysera hur klimatmålen i stadens miljö- och klimatprogram kan nås på ett kostnadseffektivt sätt, genom att föreslå och värdera olika åtgärder. Rådet består av sju ledamöter, varav tre är forskare på Chalmers.

En av Göteborgs stora utmaningar är bostäder, och Holger Wallbaum, professor i hållbart samhällsbyggande vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik ser att Göteborgs stad behöver fokusera dels på påskyndande av plan- och byggprocesser för att möta efterfrågan på nya bostadsytor för den fortsatt växande staden, dels på en klimatvänlig och ekonomiskt hållbar renovering av det befintliga byggnadsbeståndet. Det sistnämnda har nära koppling till hans och forskargruppens arbete med att hitta lösningar på bostadsutmaningarna genom att tillhandahålla data, verktyg, metoder och innovationer för en mer hållbar byggd miljö.

De byggmaterial som används har en miljöpåverkan under hela sin livscykel, och Holger Wallbaum menar därför att vi måste planera, bygga, driva och underhålla våra byggnader annorlunda för att nå de mycket ambitiösa målen att vara fossilfria och koldioxidneutrala inom en snar framtid.

– Extra ansträngningar behöver göras för att minska klimatpåverkan från de byggmetoder som används och från bärande konstruktioner och byggmaterial. Ska vi nå målen kommer det krävas insatser från alla involverade aktörer, från akademin till myndigheter och företag och även på individnivå. Utmaningarna är stora men de kommer med många möjligheter om vi driver den nödvändiga omställningen av den byggda miljön på ett holistiskt sätt, säger Holger Wallbaum.

Frances Sprei, docent vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori, forskar kring hållbar mobilitet med fokus på elfordon och alternativbränslefordon samt innovativa rörlighetsformer som bilpooler och samåkning. Hon menar att det inom transportområdet finns goda möjligheter att minska klimatavtrycket:

– Transportsektorn står för en stor del av utsläppen. Det är också en sektor där kommunen har en viss rådighet, både när det gäller att främja elektrifieringen och att minska bilberoendet, säger Frances Sprei.

Fredrik Hedenus, bitr professor och även han verksam vid fysisk resursteori på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, forskar kring strategier för att minska klimatpåverkan från energi och matproduktion. Forskningen är inriktad på såväl styrmedel som effekter av olika tekniska och beteendemässiga åtgärder. Utifrån sitt forskningsområde identifierar han offentliga måltider som en viktig faktor för Göteborg.

– Offentliga måltider är en viktig del för att minska klimatavtrycket, men där det också finns viktiga och intressanta målkonflikter, säger Fredrik Hedenus.

I sina respektive forskningsområden studerar de tre Chalmersforskarna frågor som är centrala både för staden och göteborgarna. Det gör dem väl lämpade att granska såväl som bidra med sin expertis till stadens klimatarbete.

Ledamöter från Chalmers i Göteborg stads klimatråd

Fredrik Hedenus
  • Biträdande professor, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Fredrik forskar just nu om hur ett förnybart elsystem skulle kunna se ut. Detta kopplar på flera sätt till Göteborgs stad, från placering av vindkraftverk till samordning med elektrifiering av transportsektorn.

Frances Sprei
  • Biträdande professor, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Frances har ett nyligen avslutat projekt med IVL Svenska miljöinstitutet som undersökt hur parkering kan användas som styrmedel för en mer hållbar mobilitet, ett projekt i avslutningsskedet som mer specifikt tittar på effekten av begränsad parkering och tillgång till mobilitetstjänster samt ett pågående projekt kring elsparkcyklar som ska ge insikter om micromobilitetens roll i städer. Frances har också diverse projekt kring elektrifiering både av persontransporter och godstransporter.

Holger Wallbaum
  • Viceprefekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Holger har bland annat ett pågående projekt tillsammans med Göteborg Energi med utveckling av en digital tvilling av alla bostadshus och icke-bostadshus i staden. Modellen kommer att hjälpa till att förstå det förändrade och geografiskt lokaliserade energibehovet för dagens byggnader såväl som de byggnader som ska byggas under de kommande decennierna. Två nystartade projekt är dedikerade till att utforska miljö- och affärspotentialen hos en cirkulär ekonomi i den byggda miljön.

Övriga ledamöter i klimatrådet:

  • Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet.
  • Petra Svensson, lektor i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad
  • Andreas Nilsson, professor vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
  • Ebba Brink, forskare vid Centre for Sustainability Studies, Lunds universitet