Offensiv rekryteringsstrategi gav bättre könsbalans

Bild 1 av 1
Richard Torkar

Ett offensivt rekryteringsarbete, stöttat av Genie, har kraftigt ökat antalet kvinnor på institutionen för data- och informationsteknik. En investering i arbetsmiljön, forskningen och utbildningen, framhåller prefekt Richard Torkar – som har mött både kritik och beröm för satsningen.
– Det är lätt att snacka. Men att ändra akademins ibland absurda system kräver nya prioriteringar och pengar på bordet, säger han.

Målet var tydligt, och kändes självklart. När Richard Torkar 2021 tillträdde som prefekt för institutionen för data- och informationsteknik (CSE) blev hans första prioritering att göra något åt den ojämna könsbalansen på arbetsplatsen.

– Mycket forskning pekar på att forskarteam som är mer diversifierade presterar bättre. Dessutom ser vi att andelen kvinnor på våra grundutbildningar och bland våra forskarstuderande ökar, och vår personal behöver återspegla hur verkligheten ser ut. Det behövs verkligen fler kvinnliga förebilder för våra studenter och unga forskare! Därför måste vi våga satsa på att rekrytera lovande kvinnor, säger han.

Han såg en styrka i institutionens mångkulturella miljö: bland CSE:s cirka 300 anställda finns över 50 olika nationaliteter representerade. Att knappt två av tio anställda var kvinnor kändes däremot oacceptabelt.

– Det är till stor del en konsekvens av lathet och bekvämlighet i rekryteringsarbetet: vi människor har ett flockbeteende och väljer de som är mest lika oss. Men nackdelarna med alltför homogena team är självklara.

Om vi samlar samma typer av människor, som tänker på samma sätt och är en produkt av samma miljöer, då påverkas självklart forskningsarbetet. Det är också viktigt för arbetsmiljön att vi rekryterar människor som kompletterar varandra så mycket som möjligt. Därför är könsbalansen viktig för både forskningen och arbetsmiljön, säger han.

Fler sökande och bättre erbjudanden

Richard Torkar var tydlig med vad han ville åstadkomma, och involverade fakulteten i arbetet. En viktig nyckel var att sprida de utannonserade tjänsterna bättre för att få fler kvinnliga sökande.

– Jag sa att mitt mål var att inte anställa fler män, och att fakulteten har en viktig roll för att hitta fler kompetenta kvinnor via alla kontakter över hela världen. Till en början tog många avstånd från mig och tyckte att jag hade en extrem hållning. Jag svarade att vi var i en extrem situation, säger han.
Men att sprida annonser räcker inte om forskarvillkor och arbetsmiljö inte är tillräckligt bra. Här kom Chalmers jämställdhetssatsning Genie in. Med pengar från Genie kunde institutionen erbjuda bra anställningspaket med mycket forskningstid i tjänsterna och möjlighet att anställa Postdok och doktorander i forskningsprojekten.

– Tack vare Genie kan vi erbjuda paket i världsklass. Det tror jag är en nyckel för att rekrytera dessa kvinnor som är extremt attraktiva på marknaden. Den dagen Genie inte existerar längre, så kommer mina frihetsgrader som prefekt att minska kraftigt. Vi måste kunna lägga pengar på bordet och satsa, säger han.

Attitydförändring efter lyckade rekryteringar

Förändring väcker reaktioner, och i det här fallet innebar den nya rekryteringsstrategin en kraftig omvandling av tidigare prioriteringar och arbetssätt. Richard Torkar var beredd på att möta motstånd, och säger att stödet från dåvarande rektor Stefan Bengtsson var viktigt för att kunna genomföra satsningen.

– Jag sa till Stefan att han skulle få höra en hel del kritik och reaktioner. Det gjorde han också – men han stod bakom mig fullt ut. Och drygt ett år in i satsningen hände något på fakulteten. Alla såg att vi hade lyckats rekrytera riktigt duktiga forskare med väldigt bra paket, och detta tystade kritiken. Dessutom har alla nyanställda varit väldigt duktiga på att dra in egna pengar. Det är en tydlig framåtrörelse, som leder till en påtaglig attitydförändring, säger han.

Två år in i satsningen har en hel del hänt med könsbalansen på institutionen. Från att inte ha haft några kvinnliga forskarassistenter eller biträdande universitetslektorer alls har institutionen rekryterat sju kvinnor, vilket innebär att det idag finns mer än 50 procent kvinnor på den nivån. Andelen kvinnliga universitetslektorer har ökat från 40 till 66 procent, och för docenter har siffran gått från 30 till 40 procent.

– Med seniora forskare, som professorer, är det tyvärr mycket svårare. Att vi under lång tid har haft 19 manliga professorer och bara två kvinnliga professorer är skrämmande. Därför är det viktigt att bygga underifrån, för även med hårt arbete under två år har vi inte haft turen att rekrytera en kvinnlig professor, däremot flera gästprofessorer. Vi har också rekryterat väldigt lovande forskare, och de är framtidens professorer och ledare, säger han.

Efterfrågar helhetssyn vid rekryteringar

Richard Torkar betonar att en jämnare könsbalans gynnar både forskningen, utbildningen och arbetsmiljön, men han tycker inte att detta värderas i akademins rekryteringssystem. Han ser många problem med dagens meritokratiska system , där mätningar av olika meriter ska vara vägledande.

– När vi enbart tittar på saker som publiceringar, citeringar och hur mycket pengar som kandidaten har dragit in får vi ett extremt enformigt system som främst ger män fördelar. Det är ofta oerhört jämnt mellan kandidater, så jämnt att det egentligen inte går att se några skillnader. Då hävdar jag att vi ska välja den kandidat som är i minoritet, vilket oftast är en kvinna, och det har vi också ett rektorsbeslut på. Men så blir det inte. I stället hittar man till slut någon liten millimeterskillnad i meritsystemet, och då till männens fördel. Då har meritokratin dragits till sin spets på ett absurt sätt. Vi måste ha en helhetssyn när vi gör våra anställningar, säger han.

Mer om könsfördelning på Chalmers

• 2018 var 17 procent av Chalmers professorer kvinnor, vilket var den lägsta andelen bland landets universitet. I slutet av 2023 är andelen kvinnliga professorer på Chalmers 20 procent.
• 2018 var 29 procent av Chalmers fakultet kvinnor. I slutet av 2023 är andelen kvinnor 32 procent. 
• Med stöd av Genie har ett flertal rekryteringar av kvinnliga forskare gjorts mellan 2019–2023. Bland annat 15 post doks, tre doktorander, en docent, tre professorer, en biträdande professor och 16 gästforskare. Rekryteringen av nio kvinnliga forskarassistenter gör att könsfördelningen bland forskarassistenter på Chalmers nu är 50/50.

Mer om Genies rekryteringsmål

Chalmers jämställdhetssatsning Genie pågår 2019–2029 och har 300 miljoner kronor i budget. Målet med Genie är tvådelat. Dels ska satsningen arbeta med kulturförändringar, skapa en inkluderande arbetsmiljö och undanröja strukturella hinder som påverkar kvinnors karriärer. Dels ska satsningen få upp andelen kvinnor inom fakulteten till 40 procent på alla nivåer.

Läs mer om Genie - Gender Initiative for Excellence

Richard Torkar
  • Prefekt, Data- och informationsteknik

Skribent

Ulrika Ernström