Verktyg för miljöanalys av bergmaterial kan nu skapa verifierad EPD

Bild 1 av 1
Sandtag

Bergmaterial, så kallad ballast, används idag i stora mängder inom infrastrukturprojekt och många andra verksamheter. Det finns stora miljövinster att göra genom en kvalitetssäkrad livscykelanalys. Ett hinder för många företag idag är att detta kan vara både komplicerat och kostsamt. Forskare vid Chalmers har därför arbetat fram ett digitalt verktyg, med vilket man nyligen fått fram den första verifierade EPD:n, vilket kommer göra arbetet mycket enklare och billigare.

Krav på redovisning av produkter och processers miljöpåverkan blir allt vanligare. EPD står för Environmental Product Declaration och betyder miljövarudeklaration på svenska. Syftet med en EPD är att kunder och andra intressenter enkelt ska kunna göra analyser och jämförelser ur ett miljöperspektiv. Att ta fram en EPD kräver idag en hel del kunskap och resurser, vilket särskilt påverkar många mindre företag. Det gör att det idag bara är ett fåtal aktörer som deklarerar sin miljöpåverkan med en EPD.

Förenklad process tar bort osäkerhet

Forskare vid Chalmers Rock Processing Systems har därför genom olika forskningsprojekt i flera steg tagit fram ett digitalt verktyg som gör processen mycket enklare. Målet har varit att det ska vara så pass enkelt att använda att det inte kräver några större förkunskaper eller arbetsinsatser. Det finns idag också en viss osäkerhet kring hur mycket arbete och resurser som krävs, och den osäkerheten hoppas man nu att företagen kommer över.

Det är bara att trycka på knappen

För att få fram en miljövarudeklaration så behöver verksamhetens data över, sådant som transporter, material- och energiförbrukning med mera, kopplas till miljödatabaser, livscykelanalyser och aktuella standarder. Sedan kan man få fram uppgifter på vilken miljöpåverkan en produkt eller process har.

Gauti Asbjörnsson

– Med vårt verktyg så räcker det i princip med att mata in sina egna uppgifter och sedan trycka på knappen. Verktyget hämtar sedan in all ytterligare nödvändig information från de källor som krävs för att får fram rätt dokumentation för en verifierad EPD. Detta innebär att det nu blir mycket enklare för mindre företag att få fram en EPD. Men stora företag har också mycket att vinna på att effektivisera sitt informationsflöde både internt och externt, säger Gauti Asbjörnsson forskare vid Chalmers Rock Processing Systems.

Christina Lee

 

– Eftersom verktyget är branschspecifikt kommer det inte bara kunna förenkla LCA-processen för bergmaterialproducenterna, utan också koppla miljöpåverkan till det som producenterna kan bäst: sin produktion, säger Christina Lee doktorand vid Chalmers Rock Processing Systems.

 


Verktyget ger i dagsläget inte några specifika rekommendationer för miljöbättringar. Utan det handlar om att man själv ska kunna analysera var det finns förbättringspotential utifrån kunskaperna man får fram.

Branschen är mycket positiv

I projektet EPD Berg samarbetar fyra företag från Bergmaterialindustrin. NCC, Skanska, Swerock och TRB tillsammans med IVL, Roctim och Chalmers.

Erik Hulthén

- Det har varit ett väldigt bra samarbete mellan alla intressenter i arbetet med att få fram ett verktyg som kan förenkla processen med att skapa EPDer. Vi är väldigt glada över det positiva gensvar projektet har fått från branschen och att både stora och mindre aktörer ser nyttan i verktyget, säger Erik Hulthén, projektledare och forskare vid Chalmers Rock Processing Systems.

Alla vinner på att EPD:er tas fram på samma sätt

- Swerock har nu som första producent tagit fram två EPDer med hjälp av verktyget som blivit godkända, berättar Monica Soldinger Almefelt, råvaruchef på Swerock och en av medlemmarna i projektets styrgrupp.

- TRB som är en nätverksorganisation med 10 delägare som främst utför tjänster inom transportsektorn har ett antal delägare vilka har täkter i sin verksamhet. Eftersom täktverksamhet inte är våra delägares huvudsakliga tjänst ser vi det som mycket positivt att verktyget kommer kunna hjälpa dem, som är mindre täktägare, att också vara konkurrenskraftiga på marknaden som kräver mer och mer miljöinformation, säger Petra Brinkhoff, Hållbarhetsansvarig på TRB.

- NCC har redan en egen certifierad process för att ta fram täktspecifika EPD:er och vi har publicerat flertalet EPD:er genom denna. Men vi är måna om att bidra till en harmonisering inom branschen. Alla vinner på att EPD:er tas fram på samma sätt så att de blir helt jämförbara, säger Kristine Ek, hållbarhetschef på NCC Industry.

- Skanska har inom detta EPD-projekt arbetat med verktyget för att ta fram en täktspecifik EPD och är nu i slutfasen av processen. Skanska ser positivt på ett branschgemensamt verktyg som likställer bergmaterial EPD:er, säger Magnus Niklasson och Christian Hansson som representerar Skanska i projektet.

- En mycket stor del av en produkts miljöpåverkan sker uppströms hos ett flertal underleverantörer – många av dem små och medelstora med begränsade möjligheter att genomföra de i många fall komplicerade beräkningar som krävs Det är därför idag svårt att få fram sådan information så kallad Scope 3-beräkningar. Med Chalmers digitala verktyg öppnas nu stora möjligheter att kunna ge en mer komplett bild av produkters och tjänsters miljöpåverkan och öppet redovisa resultaten i en EPD. Chalmers arbete ska ses som en inspiration för andra branscher att också utveckla digitala verktyg som ett kostnadseffektivt och stimulerande sätt att skapa bättre och faktabaserade underlag som hjälp i vårt samlade miljöarbete, säger Nora Fischer på IVL.

Vill du börja använda verktyget EPD Berg?

Verktyget är ännu inte kommersiellt, men om man är intresserad och vill komma i gång så går det bra att kontakta forskarna i projektet.

EPD Berg är en serie projekt finansierade av Vinnova, SBUF och SIVL. Förhoppningsvis blir nästa steg ett följdinvesteringsprojekt med syftet att skapa ramverk och göra kvalitetsförbättringar

Kontakt

Gauti Asbjörnsson
  • Docent, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
Christina Lee
  • Doktorand, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
Erik Hulthén
  • Utbildningsområdesledare, Elektroteknik, datateknik, IT samt Industriell ekonomi

Skribent

Marcus Folino