Chalmers stärker sin forskning inom antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens utgör ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan och kallas ibland för en tyst pågående pandemi. Chalmers stärker nu sin forskning inom området genom tre projektanslag, som alla har koppling till CARe, Centrum för antibiotikaresistensforskning i Göteborg.

Foto av Johan Bengtsson-Palme, Erik Kristiansson and Anna Johnning on Chalmers' Campus.
Johan Bengtsson-Palme, Erik Kristiansson och Anna Johnning får anslag för sin forskning om antibiotikaresistens.

Spridning av resistenta bakterier gör att vanliga infektioner kan bli svåra eller omöjliga att behandla. Det leder till många dödsfall och stort mänskligt lidande, och belastar samhället med stora kostnader. Forskning är nödvändig för att förstå och förebygga spridningen av resistenta bakterier, och bidrar också till förbättrad diagnostik som gör att användningen av antibiotika kan optimeras.

Tvärvetenskapligt centrum

Centrum för antibiotikaresistensforskning i Göteborg, CARe, startades av Göteborgs universitet 2016 och har utvecklats till att idag vara en plattform för samverkan mellan Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och sjukvården, med stöd från Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. I dagsläget har Care cirka 150 medlemmar som arbetar med olika forskningsfrågor kring antibiotikaresistens.

– Tvärvetenskapliga angreppsätt är nödvändiga i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier. Inom ramen för Care verkar forskare inom medicin, naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Det gör oss unika och vetenskapligt konkurrenskraftiga, säger Erik Kristiansson, professor på Matematiska vetenskaper, ordförande i styrgruppen för Care, och partner i projektet SENSIF.

Internationell samordning

JPIAMR, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance Research, samlar forskare i 29 nationer över hela världen i arbetet mot antibiotikaresistens. Bland annat koordinerar de forskningsmedel, och meddelade nyligen beslut om finansiering av projekt inom övervakning och diagnostik. Av totalt 17 beviljade anslag gick tre till Chalmers och ett till Göteborgs universitet.

– Jag tycker att det understryker på ett lysande sätt hur Chalmers och Göteborg visar framfötterna på antibiotikaresistens-området. Det starka nätverk vi har i Care är avgörande för de internationella samarbeten som lägger grunden för att vi tilldelas den här typen av anslag, säger Johan Bengtsson-Palme, forskarassistent på institutionen för life sciences och koordinator för projektet SEARCHER.

– Kampen mot den ökande antibiotikaresistensen är central inom dagens vårdutmaningar. Fraunhofer-Chalmers Centre är glada att vi – med vår kompetens inom matematisk modellering och avancerad dataanalys – kan bidra till att utveckla metoder för att på sikt kunna minska spridningen av bakterier som orsakar svårbehandlade infektioner, säger Anna Johnning, forskare på Fraunhofer-Chalmers Center och partner i projektet DECODE.

Lista över beviljade projekt

En komplett lista över projekt som fick finansiering i utlysningen för diagnostik och övervakning finns på JPIAMR:s webbsida. För de Chalmersrelaterade projekten finns projektbeskrivningar på den engelska sidan

Kontakt

Johan Bengtsson Palme
  • Forskarassistent, Systembiologi, Life Sciences
Anna Johnning
  • Forskare, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper
Erik Kristiansson
  • Professor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper