Även svagt trafikbuller orsakar sämre arbetsprestation

Bild 1 av 3
Stadsmiljö med höghus och många bilar på trafikleder
Ett möblerat vardagsrum med fönster. Utanför fönstret syns högtalare.
En modell av ett rum med högtalare i innertaket
En studie från Chalmers har påvisat försämrad prestation vid trafikbullerpåverkan motsvarande 40 decibel. Här exemplifierat med Hötorgsskraporna – men vid nutida nybyggnation byggs även bostäder nära trafikerade vägar vilket gör det utmanande att åstadkomma goda inomhus-ljudmiljöer. Foto: Pixabay, Annillart

I den snabbt ökande förtätningen av våra städer bygger vi i omedelbar närhet till vägar och trafikleder, mark som för bara ett decennium sedan ansågs otänkbar att bebygga. Att buller kan vara negativt för människors hälsa är känt, men ny forskning från Chalmers visar att koncentrationsförmågan kan påverkas betydligt av trafikbuller på så låg nivå som 40 decibel – vilket motsvarar en vanlig bakgrundsljudnivå i exempelvis kontorsmiljöer och kök.

I ett labb på Chalmers har forskare vid avdelningen för teknisk akustik genomfört en studie där försökspersoner utfört koncentrationstester under bakgrundsljud från trafikbuller. Försökspersonerna fick i uppgift att titta på en datorskärm och reagera på vissa bokstäver och efteråt skatta sin upplevda arbetsbelastning. Studien visar att försökspersonerna både fick betydligt sämre resultat på prestationstestet, och upplevde arbetsuppgiften som svårare att genomföra, med trafikbuller i bakgrunden.

Det som är unikt med studien är att man kunnat påvisa försämrad prestation vid bullerpåverkan vid så låg ljudstyrka som 40 decibel, vilket exempelvis motsvarar vanlig bakgrundsljudnivå i kontorsmiljö eller i ett kök, säger Leon Müller, doktorand vid avdelningen för teknisk akustik, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Bakgrundsljudet bestod av två olika ljudsekvenser som simulerade en lastbil som kör förbi på tio meters avstånd respektive femtio meters avstånd. Båda sekvenserna hade ställts in så att de gav en toppljudstyrka på 40 decibel i rummet.

– Sekvensen som simulerar ljud från det närmare avståndet, alltså där ljudnivån förändras kraftigt medan ett fordon kör förbi, upplevdes oftast som mer störande av försökspersonerna. Det har att göra med att trafik på längre avstånd generellt upplevs som en mer konstant ljudbild, säger Leon Müller.

Bostäder byggs numera närmare trafikleder

De nya resultaten förstärker en redan problematisk bild av hur trafikbuller påverkar hur vi mår och hur vi presterar. Under senare år har nämligen avståndet mellan trafikleder och nybyggda bostäder i svenska städer tillåtits krympa, en trend som också kan ses internationellt. 

Wolfgang Kropp, professor i teknisk akustik på Chalmers som forskat på bland annat trafikbuller under många år, menar att uppluckringen av byggregler har lett till att problemen förvärrats.

– För att få bukt med bostadsbristen fattades 2015 och 2017 beslut för att förenkla och göra planprocesser mer likvärdiga över landet. Dåvarande bullerkrav sänktes eftersom de sågs som ett hinder för de 100 000 bostäder man ville bygga, och effekten av det är att vi nu bygger invid tungt trafikerade trafikleder utan att man tagit tag i trafikbullerproblematiken, säger Wolfgang Kropp.

I regelverken för var man får bygga utgår man, lite förenklat, ifrån medelnivån på buller utomhus över en 24-timmarsperiod, vilket alltså inte fångar in enskilda passager. Forskning tyder också på att de lågfrekventa topparna i bullret inomhus, som inte heller fångas in av nuvarande regler, är svåra att undgå och dessutom upplevs mer störande och därmed påverkande på hälsan.

Sänkt fart för fordon kan ge ökad bullerexponering inomhus

Jens Forssén, biträdande professor i teknisk akustik på Chalmers, har i en studie gjort modelleringar av lågfrekvent ljud som visar att det framför allt är tung trafik i låg hastighet som ger upphov till lågfrekvent buller som det är svårt att få bukt med, trots god isolering och täta fönster – och trots att man byggt i enlighet med byggnormer och riktvärden för buller.

– Beräkningarna på olika typer av fasader visar att det är svårt att åstadkomma goda inomhusljudmiljöer nära trafikerade vägar. Att sänka hastigheten är heller inte någon lösning eftersom beräkningar visar att bullerexponeringen inomhus rent av kan öka när körhastigheten är nedsatt, säger Jens Forssén.

Han menar att buller och ljudmiljö är faktorer som ofta kommer in för sent i planprocessen, vilket gör att man går miste om fördelar man kunnat få om man från början planerat för att nyttja platsen så bra som möjligt ur ett bullerperspektiv.

Forskarna är också eniga om att det som skulle ge bäst effekt vore att undvika att förtäta på platser där trafikbuller får för stor påverkan på hälsa och välmående.

 

Mer om forskningen

Labbmiljön på Chalmers där forskningen har utförts ser ut som ett vardagsrum med möbler och textilier, men bakom takpanel och fönster döljer sig ett avancerat högtalarsystem som gör att man under kontrollerade former kan simulera olika ljud från till exempel vägtrafik eller fotsteg.

Testerna utfördes genom att försökspersoner fick utföra ett så kallat kontinuerligt prestationstest (CPT) under respektive ljudsekvens. Försökspersonen fick se en datorskärm där enstaka bokstäver presenterades i sekvenser, och instruerades att trycka på en knapp för alla bokstäver utom "X".

Försökspersonerna besvarade också ett så kallat NASA-TLX frågeformulär, som används för att visa den subjektiva arbetsbelastningen en person upplever medan hen utför en uppgift. Försökspersonerna poängsatte den upplevda arbetsbelastningen utifrån sex olika dimensioner: upplevd mental arbetsinsats, fysisk arbetsinsats, tidspress, ansträngning, prestation samt frustrationsnivå.


De vetenskapliga artiklarna

Traffic Noise at Moderate Levels Affects Cognitive Performance: Do Distance-Induced Temporal Changes Matter?

A model study of low-frequency noise exposure indoors due to road traffic

Forskningsprojektet "Ett virtuellt akustiskt urbant rum för att säkerställa hälsa och säkerhet" finansierades av Formas.

Leon Müller
  • Doktorand, Teknisk akustik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Wolfgang Kropp
  • Avdelningschef, Teknisk akustik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Jens Forssén
  • Biträdande professor, Teknisk akustik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Skribent

Catharina Björk