Kursplan för Försöksplanering och urvalsteori

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-10-30 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExperimental design and sampling
 • KurskodTMS032
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. Kurstillfället ges enligt plan vartannat år. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20140
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Anders Muszta

Ersätter

 • TMS031 Statistisk försöksplanering

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper motsvarande en grundkurs i matematisk statistik samt kursen MVE190 Linjära statistiska modeller

Syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om olika metoder inom statistisk försöksplanering och urvalsteori, för att systematiskt kunna planera, genomföra och analysera statistiska undersökningar för att erhålla så mycket information som möjligt. Metoderna som presenteras används flitigt inom teknik och naturvetenskap för att effektivisera och optimera processer och är en naturlig del av kvalitetssäkring inom industri och samhälle.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
* Redogöra för de klassiska metoderna i försöksplanering, likheter och skillnader i design, utförande och analys.
* Välja lämplig försöksplan för olika frågeställningar och situationer.
* Designa ett experiment från början till slut, såsom planering och genomförande, datainsamling, samt statistisk analys och tolkning av resultat.
* Redogöra för de vanligaste urvalsmetoderna, i vilka situationer de lämpligen tillämpas, samt deras populationsskattningar och variansskattningar.
* Redogöra för och analysera såväl linjära som icke-linjära skattningssituationer.

Innehåll

Ämnen som täcks i kursen inkluderar för
Försöksplanering:
* Konstruktion av försöksplaner.
* Faktorförsök och reducerade faktorförsök.
* Variansanalys (envägs- och flervägs-ANOVA).
* Modeller med blandade effekter.
* Split plot designer.
* Linjär och icke-linjär regression och optimala designer. 
* Responsytemetoder.
Urvalsteori:
* Urvalsmetoder såsom obundet slumpmässigt urval, systemiskt urval, sannolikhetsviktade urval, stratifierat urval, och klusterurval.
* Populationsskattningar med hjälp av Horvitz-Thompson, kvot- och regressionsskattningar. 
* Variansskattning i komplexa urvalsscheman, inklusive Taylor-utvecklingsmetoder, balanserade upprepade urval, och jackknife-metoder.
* Optimal allokering och optimala urvalsscheman.
* Modellbaserad inferens och pseudo likelihood-tekniker.

Organisation

Föreläsningar och räkneövningar.

Litteratur

Bestäms senare

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-10-30: Inställd Ändrat till inställd av Rickard Johansson
   [Kurstillfälle 1] Inställt - Kurstillfället ges vartannat år. Ges inte 2019/2020