Kursplan för Experimentell fysik 2 - tillägg

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExperimental physics 2 - addition
 • KurskodTIF095
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57135
 • Max antal deltagare32
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Projekt 6 hp
Betygsskala: TH
1,5 hp3 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Experimentell fysik 1

  Syfte

  Denna kurs skiljer sig från Experimentell fysik 2, bas, enbart genom ett ytterligare projektarbete i läsperiod 2. Kursen är ett försök till nya former för undervisning i experimentellt arbete, där man har önskat komma bort från den traditionella laborationsformen och skapa något som bättre övar förmågan att lösa experimentella problem i samma anda som kursen Experimentell fysik 1. Vi bygger vidare på den kursen och ger tillgång till laboratorium och utrustning i minst tre hela dygn. Man skall använda kunskaper från tidigare teorikurser till att göra god experimentell fysik och tyngdpunkten ligger på noggranna mätningar, felanalys och teoretisk tolkning av resultaten. Vidare vill kursen ge en känsla för experimentellt arbete i allmänhet, för mättekniska problem och deras lösningar samt teknisk rapportering.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Utveckla experimentell skicklighet. Göra god experimentell fysik. Formulera problem själv. Bygga experimentella uppställningar. Göra noggranna mätningar med avancerad utrustning. Skriva tekniska rapporter.

  Innehåll

  Kursen kräver hantering av en ganska avancerad utrustning, inklusive en del elektrisk mätteknik, och det är därför ett krav att man skall ha genomgått Experimentell Fysik 1 eller ha motsvarande kunskaper för att få deltaga i kursen. Kursen har en arbetsform som bygger på att man arbetar med små projekt inom fyra olika områden av den experimentella fysiken (Optik, Kvanfysik, Termodynamik och Fasta tillståndets Fysik)i tvåmannagrupper, att man får sig tilldelat den experimentella uppgiften flera veckor före laborationstillfället. att man får tillgång till ett samlat referensbibliotek, att man en vecka före laborationstillfället presenterar en Förstudie, där man talar om hur man vill lösa den förelagda uppgiften, att man får tillgång till laboratoriet under tre dygn, att man under det experimentella arbetet skall föra en Lablogg, att man redovisar sina resultat i en Teknisk rapport. Vid en introduktionsföreläsning i början av höstter-minen sker en grundlig genomgång av kursens uppläggning. Kursen inleds sedan med en dubbeltimmas föreläsning om vart och ett av de områden, som skall behandlas. Dessa föreläsningar ger en introduktion till området och underlättar det fortsatta arbetet. Man skall göra ett projekt inom vart och ett av dessa fyra områden av experimentell fysik: OPTIK, KVANTFYSIK, TERMODYNAMIK och FASTA TILLSTÅNDETS FYSIK. Man arbetar i grupper om två och skall utföra sina uppgifter så självständigt som möjligt. Gruppen får sin uppgift en tid i förväg och skall presentera sin lösning på problemet en vecka innan man startar experimenten. Man har tillgång till laboratoriet under tre dygn. Mätningarna protokollförs i en särskild lab-logg. Varje grupp skall utarbeta en teknisk rapport för varje projekt.

  Organisation

  Att man arbetar med projekt inom fem olika områden av fysiken i tvåmannagrupper, Att ni får er tilldelat den experimentella uppgiften i god tid före ert laborationstillfälle, Att ni får tillgång till ett samlat referensbibliotek, Att ni cirka en vecka före ert laborationstillfälle presenterar en Förstudie, där ni talar om hur ni vill lösa den förelagda uppgiften, Att ni får tillgång till laboratoriet under minst tre hela dygn, Att ni under det experimentella arbetet skall föra en Lablogg, Att ni redovisar era resultat i en korrekt Teknisk rapport, Att ni får graderade betyg på kursen baserad på experimentell skicklighet, originell thänkande, bra dataanalys, kvalité på rapporten, osv.

  Litteratur

  I Fysikbibliotek finns ett särskilt Referensbibliotek för kursen. Kurslitteraturen för respektive teorikurser.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Uppgifterna är tvådelade med en Grunduppgift och en Extrauppgift. För att få betyget 3 måste Grunduppgiften vara tillfredsställande löst och för betygen 4 och 5 måste också Extrauppgiften lösas. I bedömningsunderlaget ingår Förstudie, Utförande, Lablogg och Rapport. Betyget för hela kursen ut-görs av en samlad bedömning av de fyra projekten. För att bli godkänd på kursen måste samtliga fyra projekt vara godkända.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2019-06-13: Nedlagd Ändrat till nedlagd av PA/UOL
    Kursen är nedlagd