Kursplan för Miljöledning inom sjöfart

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental management in shipping
 • KurskodSJO164
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 77115
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 20 Mar 2020 em L
 • 09 Jun 2020 fm L
 • 18 Aug 2020 fm L
0218 Projekt, del B 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • SJO160 Sjöfartens miljöpåverkan
 • SJO161 Miljöledning inom sjöfart
 • SJO162 Miljöledning inom sjöfart
 • SJO163 Miljöledning inom sjöfart

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursens syfte är att öka studentens kunskap om hållbar utveckling och transporters miljöpåverkan, med särskilt fokus på skillnader mellan de olika transportslagen. Efter avslutad kurs skall studenten ha kunskap om hållbar utveckling, miljöpåverkan, styrmedel, nationella och internationella regelverk samt företagspolicy, för att kunna hantera miljöfrågor i rederiers dagliga verksamhet. Genom sådan kunskap kan morgondagens transportkedjor planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Dessa kunskaper inkluderar till exempel utsläpp av föroreningar till luft och vatten, regelverk samt tekniska, organisatoriska och strategiska anpassningar för att nå hållbar utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara begreppet hållbar utveckling och ge exempel på hur sjöfarten förhåller sig till detta.
- Tillämpa metoder för analys av hållbarhet.
- Förklara orsak-verkan kedjor för sjöfartens påverkan på miljön samt diskutera hur åtgärder ändrar denna påverkan.
- Beskriva principer för miljöledningssystem och verktyg för miljöarbete i företag.
- Relatera sjöfartens miljöpåverkan till ett större systemperspektiv, inkluderande etiska frågeställningar.
- Förklara huvudsakligt innehåll i de regelverk som styr sjöfartens miljöpåverkan.
- Utvärdera och jämföra företags miljöarbete.

Innehåll

Kursens innehåll skall spegla tre övergripande ämnen; 1) miljökunskap, 2) miljöledning och hållbar utveckling samt 3) regelverk och styrmedel. Dessa ämnen behandlas huvudsakligen via områdena:

- Hållbar utveckling generellt och specifikt för sjöfarten, samt metoder för analys.
- Sjöfartens utsläpp till vattnet och påverkan på havet och bottnarnas ekosystem.
- Luftemissioner och dess påverkan på hälsa och miljö.
- Nationella och internationella regelverk.
- Miljöteknik och ekonomiska styrmedel för att minimera fartygs miljöpåverkan.
- Den maritima näringens syn på hållbar utveckling och miljöfrågor.
Innehållet i kursen kopplar främst till FNs hållbarhetsmål:
13 Bekämpa klimatförändringar
14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar samt projektuppgifter där seminarier och inlämningsuppgifter ingår. För godkänt krävs fullgjorda projektarbeten samt närvaro under seminarier och gästföreläsningar. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Litteratur

- Shipping and the Environment - Improving Environmental Performance in Marine Transportation (2016). Andersson, Brynolf and Lindgren editors. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
- Litteratur och material som publiceras på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A examineras genom skriftlig tentamen. Det maximala antalet poäng på den skriftliga examen är 50 poäng, men projektarbete del B (se nedan) kan ge 0-6 bonuspoäng. Vid värdering av tentamensresultat används betygsskalan 3-5 samt underkänd.

Del B är ett projektarbete som handlar om miljöarbete och miljöledningssystem i företag. Detta projekt redovisas genom muntlig presentation och i en rapport. Obligatoriska moment är deltagande i seminarium och redovisningar. Detta arbete kan ge 0-6 bonuspoäng på den skriftliga tentamen. Eventuella bonuspoäng får användas för att nå betygen 4 och 5, men bonuspoängen kan inte användas för att bli godkänd.

För slutbetyg krävs godkänd tentamen (del A) och godkänt projektarbete (del B), samt närvaro vid obligatoriska seminarier, presentationer och gästföreläsningar. Betygsskalan U, 3-5 används för slutbetyg och styrs av tentamensresultatet samt eventuella bonuspoäng från del B.