Kursplan för Grundläggande säkerhet

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSafety - basic level
 • KurskodSJO114
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75144
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Övning, del A 1 hp
Betygsskala: UG
1 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0214 Övning, del B 0,5 hp
Betygsskala: UG
0,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0314 Övning, del C 0,5 hp
Betygsskala: UG
0,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0414 Övning, del D 1 hp
Betygsskala: UG
1 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Övning, del A 1 hp
Betygsskala: UG
0 hp1 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0214 Övning, del B 0,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0314 Övning, del C 0,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0414 Övning, del D 1 hp
Betygsskala: UG
0 hp1 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Att ge alla studerande, som är delaktig i säkerhetsorganisationen ombord på fartyg, kunskap om grundläggande säkerhetsutbildning, före studerande mönstrar ombord på fartyg samt att praktiskt tillämpa genomgången teoretisk kunskapen ombord på övningsfartyg.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Moment 0114, Grundläggande säkerhet
(L1) Tillämpa överlevnadsteknik i händelse av fartygs övergivande såsom:
Hantera personlig livräddningsutrustning
Utföra åtgärder som ska vidtas när man hamnat i vattnet
(L2) Tillämpa grundläggande åtgärder i brandskydd och brandbekämpning ombord såsom:
Tillämpa lämplig släckutrustning utifrån typ av brand.
Genomföra sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö
(L3) Använda lokaliseringsutrustning inkluderat kommunikation, signalerings- och pyroteknisk utrustning.
(L4) Beskriva grundläggande kunskaper om sjöfartens påverkan på den marina miljön och effekterna av drifts- och oavsiktlig förorening.

Moment 0214 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (ej snabba beredskapsbåtar)

(L5) Hantera räddningsfarkost efter övergivande av fartyg såsom:
Ta befälet på en räddningsfarkost.
Hantera maskin i räddningsfarkost eller räddningsbåt.

Moment 0314 Grundläggande sjöfartsskyddsutbildning (awareness)
(L5) Beskriva grundläggande kunskap om hotbilder och upprätthållande av sjöfartsskydd (sjöfartsskyddsmedvetenhet).

Moment 0414 Grundläggande sjukvård

(L6) Tillämpa första hjälpen i händelse av olycka eller sjukdom ombord.

Innehåll

Den studerande skall innan de tilldelas uppgifter i ett fartygs säkerhetsorganisation ha genomgått en utbildning omfattande följande moment, så att kunskap och förståelse erhållits i följande:

Moment 0114 Grundläggande säkerhet


I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/1

Del A, Överlevnadsteknik

Vilka nödsituationer kan uppstå
Olika typer av livräddningsutrustning
Personlig livräddningsuppgifter
Överlevnadsprinciper

Del B1, Brandskydd, teori - Allmän del

Förebyggande brandförsvar
Brandlarm
Släckmetoder
Släckmedel, fast och mobila
Brandventilation
Kemskydd
Andningsskydd
Sökteknik vid rökdykning

Del B1, Brandskydd, teori - Fartygsdel

Inbyygt brandskydd
Fasta släcksystem
Transportabel släckutrustning
Brandsäkerhetsorganisationen

Del B3, Släckövningar

Brandtyp
Släckmetoder och släckmedel
Vattensläckning
Skumsläckning

Del B4, Rökövningar

Rökdykning

Del C, Första hjälpen

Se moment 0414, Grundläggande sjukvård

Del D, Personlig säkerhet och ansvar

Rutiner vid nödsituationer
Marina miljön
Arbetsskydd
Kommunikation ombord
Mänskliga relationer ombord på fartyg
Trötthet

Moment 0214 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/2

Del A, Handhavande av farkoster och båtar

Konstruktion och utformning av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
Metoder och utrustning för att sjösätta och ta upp räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
Åtgärder som ska vidtas efter fartygets övergivande
Underhåll

Del B, Handhavande av maskin

Metoder för att starta och driva livräddningsfarkosters maskineri

Del C, Hantering av utrustning och överlevande

Hantering av livräddningsfarkoster i hårt väder
Användning av painter, drivankare och all annan utrustning
Fördelning av mat och vatten i livräddningsfarkoster
Åtgärder som vidtagits för att maximera lokalisering av livräddningsfarkoster
Metoder för helikopterräddning
Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta genom ex. användning av skyddsutrustning
Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla ihop livflottar och räddning av överlevande i havet
Angöring med livräddningsfarkoster

Del D, Nödsignaler

Användande av radioutrustning som medförs i livräddningsfarkoster, inklusive EPIRB och SART
Pyrotekniska nödsignaler

Del E, Första hjälpen

Se moment 0414, Grundläggande sjukvård

Moment 0314 Grundläggande sjöfartsskydssutbildning (awareness)

I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/6

Sjöfartsskyddsmedvetenhet
Sjöfartsskyddstermer
Sjöfartssäkerhetspolitik
Sjöfartsskyddsnivåer
Rapporteringsrutiner
Sjöfartsskyddsplaner
Hotbilder
Teknik som används för att förhindra eventuella säkerhetshot
Identifiering av eventuella säkerhetshot
Identifiering av eventuella vapen, farliga ämnen m.m.
Hantering av säkerhetsrelaterad information


Moment 0414 Grundläggande sjukvård

Kursen tar upp den grundläggande medicinska baskunskap som krävs enligt STCW och med innehåll som minst motsvarar de krav som ställs i Section A-VI/4 table A-VI/4-1. 

 • Anatomi och fysiologi
 • Principen L-ABCDE
 • Akuta skador 
 • Akuta sjukdomar
 • Hypotermi
 • Förgiftningar
 • Tele Medical
 • Fartygsapotek
 • Regelverk som styr sjukvården till sjöss


Organisation

Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och övningar på övningsfält.

Under kursen genomförs CBT utbildning, SHIPGAZ - Bättre arbetsmijö till sjöss

Övningar på övningsfält genomförs inte på Chalmers campusområde

Samtliga moment är obligatoriska.

Under övningar på övningsfält skall studenten följa särskilda säkerhetsinstruktioner.

All undervisning/övningar är obligatorisk.

För kurstillfälle två som ges för sjöingenjörsprogrammet gäller följande: Kursen innehåller lärandemål för behörigheten STCW A-III/6 (Electro Technical Officer).

Litteratur

Sjukvårdsbok: Första hjälpen ombord/Jure förlag

Referenslitteratur
SOLAS, MARPOL:
Brandskydd ombord Jure förlag
Sjöfartsskydd & ISPS‐koden 2:a upplagan; Jure förlag
International Medical Guide For Ships, WHO

Examination inklusive obligatoriska moment

Moment 0114 Grundläggande säkerhet
Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
SHIPGAZ - Bättre arbetsmiljö till sjöss
Skriftlig tentamen (Ping Pong)

Moment 0214 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
Skriftlig tentamen (Ping Pong)

Moment 0314 Grundläggande sjöfartsskyddsutbildning (awareness)
Obligatorisk närvaro på föreläsningar
Skriftlig tentamen (Ping Pong)

Moment 0414 Grundläggande sjukvård
Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
Skriftlig tentamen (Ping Pong)

Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

STCW

 • A-II/1 Apply medical first aid on board ship: Medical aid
  Ingår även i kurs:SJM070,SJO761,SJO765,
 • A-II/1 Contribute to the safety of personnel and ship
 • A-II/1 Ensure compliance with pollution- prevention requirements: Prevention of pollution of the marine environment and anti-pollution procedures
  Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJO126,SJO765,SJO780,
 • A-II/1 Operate life-saving appliances: Life-saving
  Ingår även i kurs:SJO761,SJO765,
 • A-II/1 Prevent, control and fight fires on board: Fire prevention and fire-fighting appliances
  Ingår även i kurs:SJM097,SJO763,SJO764,SJO765,
 • A-II/1 Respond to emergencies: Emergency procedures
  Ingår även i kurs:SJM097,SJM135,SJO761,SJO762,SJO764,SJO765,
 • A-III/1 Apply medical first aid on board ship: Medical aid
  Ingår även i kurs:SJM070,
 • A-III/1 Contribute to the safety of personnel and ship
  Ingår även i kurs:
 • A-III/1 Operate life-saving appliances: Life-saving
  Ingår även i kurs:
 • A-III/1 Prevent, control and fight fires on board: Fire prevention and fire-fighting appliances
  Ingår även i kurs:
 • A-III/2 Develop emergency and damage control plans and handle emergency situations
  Ingår även i kurs:SJO547,
 • A-III/2 Maintain safety and security of the vessel, crew and passengers and the operational condition of life-saving, fire-fighting and other safety systems
  Ingår även i kurs:
 • A-III/6 Apply medical first aid on board ship
  Ingår även i kurs:
 • A-III/6 Contribute to safety of the personnel and ship
  Ingår även i kurs:
 • A-III/6 Operate life-saving appliances
  Ingår även i kurs:
 • A-III/6 Prevent, control and fight fire on board
  Ingår även i kurs:SJO710,
 • A-III/7 Contribute to monitoring the operation of electrical systems and machinery
  Ingår även i kurs:LNB727,SJO556,SSY033,SSY036,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-10-01: Examinator Examinator ändrat från Lars Axvi (axvi) till Lars Telestam (sl1tela) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
  • 2020-10-01: Examinator Examinator ändrat från Lars Axvi (axvi) till Lars Telestam (sl1tela) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 2]