Kursplan för Grundläggande säkerhet

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSafety - basic level
 • KurskodSJO114
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75144
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Övning, del A 1 hp
Betygsskala: UG
1 hp
  0214 Övning, del B 0,5 hp
  Betygsskala: UG
  0,5 hp
   0314 Övning, del C 0,5 hp
   Betygsskala: UG
   0,5 hp
    0414 Övning, del D 1 hp
    Betygsskala: UG
    1 hp

     I program

     Examinator

     Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

     Kurstillfälle 2

     • Undervisningsspråk Svenska
     • Anmälningskod 75118
     • Sökbar för utbytesstudenterNej
     • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

     Poängfördelning

     0114 Övning, del A 1 hp
     Betygsskala: UG
     1 hp
      0214 Övning, del B 0,5 hp
      Betygsskala: UG
      0,5 hp
       0314 Övning, del C 0,5 hp
       Betygsskala: UG
       0,5 hp
        0414 Övning, del D 1 hp
        Betygsskala: UG
        1 hp

         I program

         Examinator

         Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

         Behörighet

         Grundläggande behörighet för grundnivå
         Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

         Särskild behörighet

         Samma behörighet som det kursägande programmet.
         Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

         Kursspecifika förkunskaper

         Inga.

         Syfte

         Att ge alla studerande, som är delaktig i säkerhetsorganisationen ombord på fartyg, kunskap om grundläggande säkerhetsutbildning, före studerande mönstrar ombord på fartyg samt att praktiskt tillämpa genomgången teoretisk kunskapen ombord på övningsfartyg.

         Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

         Moment 0114, Grundläggande säkerhet
         (L1) Tillämpa överlevnadsteknik i händelse av fartygs övergivande såsom:
         Hantera personlig livräddningsutrustning
         Utföra åtgärder som ska vidtas när man hamnat i vattnet
         (L2) Tillämpa grundläggande åtgärder i brandskydd och brandbekämpning ombord såsom:
         Tillämpa lämplig släckutrustning utifrån typ av brand.
         Genomföra sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö
         (L3) Använda lokaliseringsutrustning inkluderat kommunikation, signalerings- och pyroteknisk utrustning.
         (L4) Beskriva grundläggande kunskaper om sjöfartens påverkan på den marina miljön och effekterna av drifts- och oavsiktlig förorening.

         Moment 0214 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (ej snabba beredskapsbåtar)

         (L5) Hantera räddningsfarkost efter övergivande av fartyg såsom:
         Ta befälet på en räddningsfarkost.
         Hantera maskin i räddningsfarkost eller räddningsbåt.

         Moment 0314 Grundläggande sjöfartsskyddsutbildning (awareness)
         (L5) Beskriva grundläggande kunskap om hotbilder och upprätthållande av sjöfartsskydd (sjöfartsskyddsmedvetenhet).

         Moment 0414 Grundläggande sjukvård

         (L6) Tillämpa första hjälpen i händelse av olycka eller sjukdom ombord.

         Innehåll

         Den studerande skall innan de tilldelas uppgifter i ett fartygs säkerhetsorganisation ha genomgått en utbildning omfattande följande moment, så att kunskap och förståelse erhållits i följande:

         Moment 0114 Grundläggande säkerhet


         I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/1

         Del A, Överlevnadsteknik

         Vilka nödsituationer kan uppstå
         Olika typer av livräddningsutrustning
         Personlig livräddningsuppgifter
         Överlevnadsprinciper

         Del B1, Brandskydd, teori - Allmän del

         Förebyggande brandförsvar
         Brandlarm
         Släckmetoder
         Släckmedel, fast och mobila
         Brandventilation
         Kemskydd
         Andningsskydd
         Sökteknik vid rökdykning

         Del B1, Brandskydd, teori - Fartygsdel

         Inbyygt brandskydd
         Fasta släcksystem
         Transportabel släckutrustning
         Brandsäkerhetsorganisationen

         Del B3, Släckövningar

         Brandtyp
         Släckmetoder och släckmedel
         Vattensläckning
         Skumsläckning

         Del B4, Rökövningar

         Rökdykning

         Del C, Första hjälpen

         Se moment 0414, Grundläggande sjukvård

         Del D, Personlig säkerhet och ansvar

         Rutiner vid nödsituationer
         Marina miljön
         Arbetsskydd
         Kommunikation ombord
         Mänskliga relationer ombord på fartyg
         Trötthet

         Moment 0214 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

         I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/2

         Del A, Handhavande av farkoster och båtar

         Konstruktion och utformning av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
         Metoder och utrustning för att sjösätta och ta upp räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
         Åtgärder som ska vidtas efter fartygets övergivande
         Underhåll

         Del B, Handhavande av maskin

         Metoder för att starta och driva livräddningsfarkosters maskineri

         Del C, Hantering av utrustning och överlevande

         Hantering av livräddningsfarkoster i hårt väder
         Användning av painter, drivankare och all annan utrustning
         Fördelning av mat och vatten i livräddningsfarkoster
         Åtgärder som vidtagits för att maximera lokalisering av livräddningsfarkoster
         Metoder för helikopterräddning
         Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta genom ex. användning av skyddsutrustning
         Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla ihop livflottar och räddning av överlevande i havet
         Angöring med livräddningsfarkoster

         Del D, Nödsignaler

         Användande av radioutrustning som medförs i livräddningsfarkoster, inklusive EPIRB och SART
         Pyrotekniska nödsignaler

         Del E, Första hjälpen

         Se moment 0414, Grundläggande sjukvård

         Moment 0314 Grundläggande sjöfartsskydssutbildning (awareness)

         I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/6

         Sjöfartsskyddsmedvetenhet
         Sjöfartsskyddstermer
         Sjöfartssäkerhetspolitik
         Sjöfartsskyddsnivåer
         Rapporteringsrutiner
         Sjöfartsskyddsplaner
         Hotbilder
         Teknik som används för att förhindra eventuella säkerhetshot
         Identifiering av eventuella säkerhetshot
         Identifiering av eventuella vapen, farliga ämnen m.m.
         Hantering av säkerhetsrelaterad information


         Moment 0414 Grundläggande sjukvård

         Kursen tar upp den grundläggande medicinska baskunskap som krävs enligt STCW och med innehåll som minst motsvarar de krav som ställs i Section A-VI/4 table A-VI/4-1. 

         • Anatomi och fysiologi
         • Principen L-ABCDE
         • Akuta skador 
         • Akuta sjukdomar
         • Hypotermi
         • Förgiftningar
         • Tele Medical
         • Fartygsapotek
         • Regelverk som styr sjukvården till sjöss


         Organisation

         Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och övningar på övningsfält.

         Under kursen genomförs CBT utbildning, SHIPGAZ - Bättre arbetsmijö till sjöss

         Övningar på övningsfält genomförs inte på Chalmers campusområde

         Samtliga moment är obligatoriska.

         Under övningar på övningsfält skall studenten följa särskilda säkerhetsinstruktioner.

         All undervisning/övningar är obligatorisk.

         För kurstillfälle två som ges för sjöingenjörsprogrammet gäller följande: Kursen innehåller lärandemål för behörigheten STCW A-III/6 (Electro Technical Officer).

         Litteratur

         Sjukvårdsbok: Första hjälpen ombord/Jure förlag

         Referenslitteratur
         SOLAS, MARPOL:
         Brandskydd ombord Jure förlag
         Sjöfartsskydd & ISPS‐koden 2:a upplagan; Jure förlag
         International Medical Guide For Ships, WHO

         Examination inklusive obligatoriska moment

         Moment 0114 Grundläggande säkerhet
         Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
         SHIPGAZ - Bättre arbetsmiljö till sjöss
         Skriftlig tentamen (Ping Pong)

         Moment 0214 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
         Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
         Skriftlig tentamen (Ping Pong)

         Moment 0314 Grundläggande sjöfartsskyddsutbildning (awareness)
         Obligatorisk närvaro på föreläsningar
         Skriftlig tentamen (Ping Pong)

         Moment 0414 Grundläggande sjukvård
         Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.
         Skriftlig tentamen (Ping Pong)

         Obligatorisk närvaro på samtliga moment.

         STCW

         • A-II/1 Apply medical first aid on board ship: Medical aid
          Ingår även i kurs:SJM070,SJO761,SJO765,
         • A-II/1 Contribute to the safety of personnel and ship
         • A-II/1 Ensure compliance with pollution- prevention requirements: Prevention of pollution of the marine environment and anti-pollution procedures
          Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJO126,SJO765,SJO780,
         • A-II/1 Operate life-saving appliances: Life-saving
          Ingår även i kurs:SJO761,SJO765,
         • A-II/1 Prevent, control and fight fires on board: Fire prevention and fire-fighting appliances
          Ingår även i kurs:SJM097,SJO763,SJO764,SJO765,
         • A-II/1 Respond to emergencies: Emergency procedures
          Ingår även i kurs:SJM097,SJM135,SJO761,SJO762,SJO764,SJO765,
         • A-III/1 Apply medical first aid on board ship: Medical aid
          Ingår även i kurs:SJM070,
         • A-III/1 Contribute to the safety of personnel and ship
          Ingår även i kurs:
         • A-III/1 Operate life-saving appliances: Life-saving
          Ingår även i kurs:
         • A-III/1 Prevent, control and fight fires on board: Fire prevention and fire-fighting appliances
          Ingår även i kurs:
         • A-III/2 Develop emergency and damage control plans and handle emergency situations
          Ingår även i kurs:SJO547,
         • A-III/2 Maintain safety and security of the vessel, crew and passengers and the operational condition of life-saving, fire-fighting and other safety systems
          Ingår även i kurs:
         • A-III/6 Apply medical first aid on board ship
          Ingår även i kurs:
         • A-III/6 Contribute to safety of the personnel and ship
          Ingår även i kurs:
         • A-III/6 Operate life-saving appliances
          Ingår även i kurs:
         • A-III/6 Prevent, control and fight fire on board
          Ingår även i kurs:SJO710,
         • A-III/7 Contribute to monitoring the operation of electrical systems and machinery
          Ingår även i kurs:LNB727,SJO556,SSY033,SSY036,

         Kursplanen innehåller ändringar

         • Ändring gjord på kurstillfälle:
          • 2020-10-01: Examinator Examinator ändrat från Lars Axvi (axvi) till Lars Telestam (sl1tela) av Viceprefekt
           [Kurstillfälle 1]
          • 2020-10-01: Examinator Examinator ändrat från Lars Axvi (axvi) till Lars Telestam (sl1tela) av Viceprefekt
           [Kurstillfälle 2]