Kursplan för Säkerhet och skyddsansvarig ombord

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSafety and security officer
 • KurskodSJM097
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75170
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Övning, del A 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Inlämningsuppgift, del B 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0320 Övning, del C 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0420 Övning, del D 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

 • Johan Hartler
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM025 Marin kommunikation
SJM075 Nödsituationer och skadekontroll
SJO114 Grundläggande säkerhet

Syfte

Syftet med kursen är skapa kunskap och färdighet att leda i nödsituationer och krissituationer ombord under sjöräddningsoperationer. Efter kursen ska studenten kunna verka som skydds och säkerhetsansvarig ombord

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Del A/Avancerad brandbekämpning (AFF)

(L1) Förklara hur organisation, procedurer och tekniska system används vid brandbekämpning ombord.
(L2) Tillämpa procedurer vid ledning av brandbekämpning ombord.

Del B/Ship Security officer (SSO)

(L3) Förklara vilka hot som fartyget kan utsättas för.
(L4) Förklara hur faror och hot kan upptäckas och vilka åtgärder som bör vidtagas ombord.
(L5) Förklara proceduren med att genomföra en skyddsutredning för fartyg.
(L6) Förklara åtgärder ombord i syfte att implementera fartygets skyddsplan.

Del C/Säkerhetsansvarig

(L6) Förstå vilka åtgärder som bör vidtagas i förebyggande syfte samt vid en nödsituation ombord inkluderade skadekontoll.
(L7) Genomföra säkerhetsövning iaktagande regelverk, risker och val av utbildningsmetod
(L8) Tillämpa regler och procedurer vid sjöräddningsoperationer

Del D/General Operators Certificate
(L9) Använda delsystem ingående i det globala marina nöd och säkerhetssystemet (GMDSS) för att kunna skicka och ta emot nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden

Innehåll

Del A/Avancerad brandbekämpning (AFF)

I enlighet med TSFS 2011:116 och STCW A-VI/3

Fartygs brandsäkerhetsorganisation
Räddningsledartaktik
Kommunikation och koordination mellan räddningsenheterna
Samarbete med extern räddningsstyrka
Brandbekämpning till sjöss och i hamn
Ventilationskontroll, inklusive fläktsystem för rökevakuering
Kontroll av bränsle- och elsystem
Bekämpning av bränder där farligt gods är involverat
Särskilda risker vid brandbekämpning och brandskyddsövningar
Användning av vatten för brandsläckning ombord och dess inverkan på stabilitets- och korrektionsprocedurer
Inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning
Lägeskontroll och övervakning av skadade personer
Släckövningar med rökdykning och handbrandsläckare
Rökdykning
Kemskydd

Del B/Ship Security Officer (SSO)

I enlighet med STCW A-VI/5

Maritim skyddspolicy,
Ansvarsförhållande,
Skyddsutredning,
Utrustning och system,
Skyddsplan,
Identifiering, upptäckt och åtgärd,
Särskilda skyddsaktioner
Skyddsnivåer
Skyddsdeklaration
Beredskap
Utbildning, övning och träning,
Dokumentstyrning och rapportering.

Del C/Säkerhetsansvarig

Begränsa effekterna av en skada uppkommen av kollison, grundstötning eller brand.
Användande av skadekontrollplaner
Fördjupning i vikten av att ha och att hålla övningar ombord.
Organisation och ledning av sjöräddningsoperationer

Del D/General Operators Certificate

Organisation

Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och övningar både i simulator och på övningsfält.

Övningar på övningsfält genomförs inte på Chalmers campusområde

Det är flera obligatoriska läraktiviteter i samtliga delmoment.

Under övningar på övningsfält skall studenten följa särskilda säkerhetsinstruktioner.

Litteratur

Sjöfartsskydd & ISPS-koden Jure Förlag AB (ISBN: 978-91-7223-5120)
Sjöfartsskyddsföreskrifter; Jure förlag (ISBN: 978-91-7223-434-5)
Brandskydd ombord - Jure Förlag (ISBN: 978-91-7223-275-4)
IMO, ICAO, IAMSAR Volume III
Referenslitteratur: International Ship and Port Facility Security

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A/Avancerad brandbekämpning (AFF)

Obligatorisk närvaro på föreläsningar samt godkänt genomförande av praktiska övningar.

Del B/Ship Security Officer (SSO)

Godkända inlämnings-/arbetsuppgift samt grupparbeten och obligatorisk närvaro på föreläsningar.

Del C/Säkerhetsansvarig

Godkänt genomförande av praktiska övningar.

Del D/General Operators Certificate

Godkänd examination nyttajnde GMDSS delsystem

Efter godkännande i moment 0111 rapporteras i Transportstyrelsens utbildarwebb att "utbildning i avancerad brandbekämpning" genomförts.

Efter godkännande i moment 0211 rapporteras i Transportstyrelsens utbildarwebb att "utbildning för skyddsansvarig ombord " genomförts.

Efter godkännande i moment 0411 rapporteras i Transportstyrelsens utbildarwebb att "utbildning för allmänt operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS" genomförts.

Dessa godkännanden gör det möjligt att ansöka om certifikat/behörighet hos Transportstyrelsen. 

STCW

 • A-II/1 Prevent, control and fight fires on board: Fire prevention and fire-fighting appliances
  Ingår även i kurs:SJO114,SJO763,SJO764,SJO765,
 • A-II/1 Respond to emergencies: Emergency procedures
  Ingår även i kurs:SJM135,SJO114,SJO761,SJO762,SJO764,SJO765,
 • A-II/2 Coordinate search and rescue operations
  Ingår även i kurs:
 • A-II/2 Develop emergency and damage control plans and handle emergency situations
  Ingår även i kurs:SJM075,SJO761,SJO762,SJO763,SJO764,SJO765,
 • A-II/2 Maintain safety and security of the ship's crew and passengers and the operational condition of life- saving, fire- fighting and other safety systems
  Ingår även i kurs:SJO761,SJO762,SJO763,SJO764,SJO765,
 • A-II/2 Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and the protection of the marine environment
  Ingår även i kurs:SJM040,SJM055,SJO131,
 • A-II/2 Respond to navigational emergencies
  Ingår även i kurs:

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-10-01: Examinator Examinator ändrat från Lars Axvi (axvi) till Johan Hartler (sk96joha) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]