Kursplan för Hållbar sjöfart ur ett miljöperspektiv

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable shipping from an environmental perspective
 • KurskodSJM040
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Övning, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Inlämningsuppgift, del B 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
0317 Tentamen, del C 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2020 em L
 • 04 Jan 2021 fm L
 • 20 Aug 2021 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen skall ge kunskap om hållbar utveckling samt sjöfartens miljöpåverkan och regelverk. Studenten skall få kunskaper inom naturvetenskap, nationella och internationella regler samt styrmedel för att kunna hantera miljöfrågor i rederiets dagliga verksamhet. Detta inkluderar utsläpp av föroreningar till luft och vatten samt reningstekniker. Kursen ger även kunskaper och färdigheter i rapportskrivning och vetenskapligt arbetssätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara begreppet hållbar utveckling och ge exampel på hur sjöfarten förhåller sig till detta
- Förklara sjöfartens utsläpp till miljön och dess effekter på luft- och vattenkvalitet
- Diskutera tekniker och åtgärder samt regelverk som styr sjöfartens miljöpåverkan
- Kunna tillämpa principer för praktiskt arbete med miljöanalyser
- Diskutera etiska perspektiv på hållbar utveckling
- Skriva en vetenskaplig rapport med kritiskt granskade källor

Innehåll

Kursens innehåll speglar tre övergripande ämnen; 1) hållbar utveckling 2) sjöfartens miljöeffekter 3) vetenskapligt arbetssätt. Dessa ämnen behandlas huvudsakligen via praktiska moment, rapportskrivande samt föreläsningar om:

- Hållbar utveckling
- Sjöfartens utsläpp till vatten och påverkan på havsmiljön
- Sjöfartens utsläpp till luft och påverkan på miljö och människors hälsa

Innehållet i kursen kopplar främst till FNs hållbarhetsmål:
13 Bekämpa klimatförändringar
14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar samt projektuppgifter där seminarier och inlämningsuppgifter ingår. Den ena projektuppgiften är att skriva en rapport medan och de andra är av mer praktisk natur. För godkänt krävs fullgjorda projektarbeten, närvaro under seminarier samt godkänd skriftlig tentamen.

Litteratur

Hållbar utveckling - Historia, definition & ingenjörens roll. Hedenius, Persson & Sprei. 2016
Shipping and the Environment - Improving Environmental Performance in Marine Transportation. Andersson et al. 2016

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen består av tre delar.

Del A består av praktiska moment där enklare mätningar av tekniska parametrar och miljöparametrar genomförs. Detta arbete är obligatoriskt, motsvarar 1,5 hp och betygsätts som Godkänd (vid aktivt deltagande) eller Underkänd (vid frånvaro).

Del B består av vetenskaplig rapportskrivning om miljöbelastning från sjöfart samt arbete med hållbar utveckling. Detta projekt redovisas genom muntlig presentation och i en rapport. Obligatoriska moment är deltagande i seminarium och redovisningar. Projektet motsvarar 3 hp.

Del C består av föreläsningar om hållbar utveckling och sjöfartens miljöpåverkan och examineras genom skriftlig tentamen. Skriftlig tentamen motsvarar 3 hp.

För slutbetyg krävs godkänd tentamen, godkända projektarbeten samt närvaro vid obligatoriska moment. Betygsskalan U, 3-5 används för slutbetyg där Del B (rapport) och Del C (skriftlig tentamen) utgör lika stor del av slutbetyget.

STCW

 • A-II/2 Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and the protection of the marine environment
  Ingår även i kurs:SJM055,SJM097,SJO131,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten