Kursplan för Informationshantering i produktlivscykeln (PLM)

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduct lifecycle management (PLM)
 • KurskodPPU110
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 33112
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Avancerad CAD (PPU080), CAD för ytmodellering (PPU010), Virtuell processplanering (PPU165)

Syfte

Syftet med kursen för att ge en överblick över hur IT-verktyg används för att skapa och hantera produkter genom hela livscykeln, från identifiering av kunders behov till eliminering av produkten. Speciellt fokuserar kursen på avancerad användning av CAD- och PDM-system för att effektivisera produktutvecklingsprocessen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva state-of-the-art och viktiga trender inom IT-stöd för produktframtagning (PLM)
  • Förklara drivkrafter och utmaningar för PLM 
  • Förklara den kritiska roll som PLM-lösningar spelar i dagens organisationer 
  • Förklara hur beslut om produktinformation kommer att påverka ett företags verksamhet 
  • Identifiera och redogöra för aktuella framtida trender inom PLM 
  • Beskriv några ledande företags PLM-lösningar
 • Beskriva funktionen för olika IT-verktyg för ingenjörsarbete och PDM-system
  • Förklara hur PDM-system relaterar till ingenjörsverktyg och hur de används i produktlivscykeln 
  • Förklara hur PDM-system relaterar till andra företagssystem såsom SCM- och ERP-system
  • Beskriva och exemplifiera hur PLM-funktionalitet kan användas för att effektivisera produktinformationshantering 
  • Beskriva olika användares roll i ett PDM-system
  • Visa hur en användare arbetar med ett PDM-system
 • Utvärdera företagsspecifika behov av PLM-lösningar och utforma PLM-lösningar för bolagets PLM-processer 
  • Använda olika metoder för verksamhetsanalys 
  • Använda en lämplig kombination av metoder för att definiera och utveckla en strategisk plan och en arkitektur för PLM 
  • Förklara behovet av att basera en PLM-lösning både på företagens behov samt möjligheter och begränsningar för tillgängliga tekniska verktyg och PDM-system
  • Använda metoder för information och processmodellering som verktyg vid utveckling av anpassade PLM-lösningar 
  • Redogöra för motiv och svårigheter i samband med modellering av utvecklingsprocesser och informationsstrukturer
  • Använda UML-klassdiagram för att dokumentera innehållet i en PDM-databas 
  • Använda UML-klassdiagram för att dokumentera produktstrukturer
  • Jämföra olika metoder för processmodellering för att kunna välja rätt metod i en viss situation 
  • Använda användningsfall, IDEF0 för att modellera, analysera och förbättra produktlivscykelprocesser
 • Implementera och använda ingenjörsverktyg och PDM-system i integrerade PLM-lösningar 
  • Planera utvecklingen och införandet av en PLM-lösning 
  • Specificera och dokumentera krav, information, processer och systemarkitektur för en PLM-lösning 
  • Anpassa ingenjörsverktyg och PDM-system
  • Använda CAD, CAX- och PDM-system
 • Modellera, analysera och utforma viktiga produktinformationshanteringsprocesser som ändringshantering, produktstrukturhantering och konfigurationshantering 
 • Beskriva vanliga organisatoriska förändringsarbete utmaningar på genomförandet PLM 
  • Förklara hur dessa utmaningar riskerar de potentiella fördelarna med en PLM-lösning

Innehåll

 • PLM översikt (vad, hur, varför) 
 • Grundläggande funktioner hos CAD och PDM-system 
 • Digitala produktmodeller och simuleringar 
 • PLM-processer 
 • Konfiguration och produktstrukturer 
 • Utveckling av PLM-lösningar
 • Informationsmodellering med UML-klassdiagram
 • Processmodellering med hjälp av användningsfall
 • PLM strategiutveckling och införande
 • Organisatorisk förändringsledning

Organisation

Kursen är organiserad kring en serie föreläsningar och ett projektarbete.

Litteratur

Saaksvuori, A. and A. Immonen (2008). Product Lifecycle Management, Springer-Verlag, Berlin. (Tillgänglig digitalt via Chalmers bibliotek)


Föreläsningsanteckningar och utdelat material (digitalt)

Examination inklusive obligatoriska moment

För att godkännas på kursen studenterna ska ha minst godkänt betyg på en hemtentamen, minst godkänt betyg på projektarbetet och samt ha deltagit i de obligatoriska gästföreläsningarna. Slutbetyget beror på resultaten från både hemtentamen (30 %) och från projektarbetet (70 %).