Kursplan för Teknisk design: teori och praktik

Kursplan fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndustrial design engineering: theory and practice
 • KurskodPPU090
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 5 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16112
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
  Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  -

  Syfte

  Kursens syfte är att studenten skall utveckla fördjupad kunskap om de teorier, processer och metoder som karaktäriserar området design och produktutveckling.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • skilja mellan olika forskningsansatser, speciellt forskning för, forskning om och forskning genom design och produktutveckling
  • reflektera kring aktuell forskning inom de teman och ämnen som tas upp i kursen
  • jämföra teorier om design och produktutveckling med egna empiriska rön, samt egen och andras praktik
  • kritiskt granska, och extrahera relevant information från, vetenskapliga artiklar
  • skriva en akademisk uppsats innehållande relevanta grundläggande komponenter 
  • diskutera likheter och skillnader mellan olika processer inom design och produktutveckling
  • diskutera de förutsättningar som organisationen skapar för olika typer av design- och produktutvecklingsarbete
  • diskutera vilka förmågor och kompetenser som nyttjas i design- och produktutvecklingsarbete samt hur dessa bäst kommer till nytta
  • reflektera över individens roll i design och produktutveckling, inklusive roll i förhållande till hållbarhet och etiska aspekter
  • reflektera över de problem och möjligheter som är förknippade med samarbete och team i produktutvecklingsarbete, speciellt tvärdisciplinärt och tvärkulturellt produktutvecklingsarbete

  Innehåll

  Kursinnehållet omfattar följande temata: 
  • den designande individen, individen och kreativitet, olika typer av kreativitet, designerns ansvar
  • teamet, multi-disciplinärt samarbete, multikulturellt samarbete, det kreativa teamet
  • organisationen (företaget), perspektiv i produktutveckling, organisatoriska förutsättningar för kreativitet
  • forskningsansatser inom design och produktutveckling; designforskning då och nu
  • akademisk läs- och skrivkunskap, att skriva akademiska texter

  Organisation

  Kursen är organiserad som föreläsningar, seminarier och övningar/inlämningsuppgifter. 

  Litteratur

  Kurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar (se kurshemsidan).

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, samt genomförande av övningar och muntliga presentationer/skriftliga inlämningsuppgifter/motsv. Deltagande i seminarier och övningar resulterar i UK alternativt GK. Vardera inlämningsuppgift ges betyget UK, 3, 4 eller 5. Betyget på kursen som helhet ges av ett genomsnitt av resultaten från uppgifterna.