Kursplan för Galenisk farmaci

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-08-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPharmaceutics
 • KurskodKBT211
 • Omfattning5,5 Högskolepoäng
 • ÄgareFARGU
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaUV* - Väl godkänd, Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99123
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UV
1,5 hp
  0217 Tentamen 4 hp
  Betygsskala: UV
  4 hp

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Information saknas

    Särskild behörighet

    För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
    Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    För att kunna påbörja studier på termin 6 krävs att samtliga kurser på termin 1-3 är avslutade med godkänt resultat samt genomgånget termin 4-5.

    Syfte

    Kursens syfte är att ge de studerande vid apotekarprogrammet grundläggande kunskaper i galenisk farmaci med inriktning mot preformulering, stabilitet och biofarmaci. Studenterna ska erhålla grundläggande kunskaper för fortsatta studier i ämnet som ges till exempel inom KBT310, KBT080 och KBT086.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    • redogöra för användning och administreringssätt samt beskriva principiell uppbyggnad av beredningsformer (tex lösningar, dispersioner och tabletter).
    • identifiera och förklara funktion av vanliga hjälpämnen
    • beskriva grundläggande begrepp inom preformulering och fysikalisk farmaci såsom löslighet, upplösningshastighet, kristallstruktur, smältpunkt, och flödesegenskaper
    • förklara begreppet isotoni och genomföra isotoniberäkningar
    • tillverka extemporeberedningar (salvor, krämer, lösning och gel) utifrån givna instruktioner.

    Innehåll

    I kursen studerar vi användning, uppbyggnad och struktur av olika läkemedelsformer. Specifikt tittar vi på lösningar, dispersioner och fasta former såsom tabletter. Vi går igenom vanliga hjälpämnen, var de används och varför. Kursen tar upp fysikalkemiska begrepp som är viktiga inom galenik såsom lösningars egenskaper, upplösning och löslighet men även ytfenomen och dispersioner. Reologi och materials reologiska egenskaper diskuteras och bedöms. Begreppet isotoni gås igenom och isotoniberäkningar utförs. Vi går igenom biofarmaceutiska begrepp och vad som påverkar permeabilitet och hur olika läkemedelsformer bryts upp i kroppen. Vi tittar även på BCS (biopharmaceutical classification system) och vad det har för påverkan på val av formulering. Kursens innehåll syftar även till förberedelse för KBT310 och vi börjar tittar på läkemedelsfrisättning från tabletter.

    Organisation

    Föreläsningar, räkneövningar samt laborationer. Laborationerna samt gruppseminarium är obligatoriska.
    Kursen avslutas med en skriftlig kursutvärdering vars resultat efter sammanställning diskuteras av berörda studenter och lärare. Det åtgärdsprotokoll som då upprättas redovisas för studenterna på nästkommande kurs.

    Litteratur

    • Aulton's Pharmaceutics - The design and manufacture of medicines. (4th Ed. M E Aulton & K Taylor), Churchill Livingstone, London 2012. ISBN 9780702042911.
    • Staffan Castensson (red), Utformning av läkemedel. Apoteket AB, Stockholm 2000.
    • Laborationshandledningar
    • Material på kursens hemsida

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Förutom godkända laborationer och en godkänd muntlig presentation ingår en skriftlig tentamen. Två laborationer godkänns på plats medan en tredje laboration godkänns då laborationsrapporten är inlämnad och godkänd.  På hela kursen sätts betyg: Underkänt, Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG) och bedöms utefter prestationerna på tentamen. För att uppnå betyget G på kursen krävs 60% på den skriftliga tentamen samt G på samtliga obligatoriska moment. För att uppnå betyget VG krävs 80% på den skriftliga tentamen samt G på samtliga obligatoriska moment.

    Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22). I de fall kursen har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.

    Kursplanen innehåller ändringar

    • Ändring gjord på kurstillfälle:
     • 2019-08-21: Inställd Ändrat till inställd av UOL
      [Kurstillfälle 1] Inställt
    • Ändring gjord på kurs:
     • 2019-08-21: Nedlagd Ändrat till nedlagd av UOL
      Kursen är nedlagd