Kursplan för Galenisk farmaci

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPharmaceutics
 • KurskodKBT210
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareFARGU
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaUV* - Väl godkänd, Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99113
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0109 Laboration 3 hp
Betygsskala: UV
1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0209 Tentamen 12 hp
Betygsskala: UV
6 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
  Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  För tillträde till kursen krävs genomgången termin 1-6 på apotekarprogrammet, samt godkända kurser på termin 1-5 KEM011 Grundläggande kemi 1, 15 hp, KEM021 Grundläggande kemi 2, 15 hp, BCG330 Cellbiologi I: Cellen 4,5 hp, BCG340 Cellbiologi II: Molekylär genetik 12 hp, BCG350 Cellbiologi III: Molekylär cellbiologi 13,5 hp, BC3600 Cellbiologi IV: Metabolism 7,5 hp, KEM031 Organisk kemi för apotekarstuderande, BIO301 Biostatistik 7,5 hp, KEA210 Läkemedelskemiska principer 7,5 hp, AFY401 Fysiologi och anatomi 15 hp, IMM401 Immunologi, infektion, tumörbiologi, hematologi och biomaterial 7,5 hp, samt 27 hp av FSL561 Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi 37,5 hp. Eller motsvarande kunskaper. 

  Syfte

  Kursen syfte är att ge de studerande vid apotekarprogrammet grundläggande kunskaper i galenisk farmaci som en grund för fortsatta studier i ämnet samt för att kunna bearbeta galeniska frågeställningar inom läkemedelsområdet. Dessutom skall de studerande vid apotekarprogrammet erhålla sådana kunskaper i galenisk farmaci att de utifrån en given läkemedelssubstans kan välja beredningsform och processtekniker för att uppnå uppställda mål. 

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kursens övergripande mål är att utifrån en aktiv substans egenskaper kunna välja adminiseringsväg, formulera läkemedelsberedningen, avgöra vilka specifika krav som ställs på formuleringen och veta hur man tillverkar denna läkemedelsberedning.

  Mer specifika mål är:
  - redogöra för de vanligaste läkemedelsformerna som tabletter, kapslar, lösningar, krämer, salvor, suppositorier mm, deras användning och administeringssätt, samt principiella uppbyggnad med avseende på struktur och använda hjälpämnen
  - beskriva kemisk uppbyggnad och funktion av hjälpämnen i olika beredningsformer
  - redogöra för grundläggande begrepp inom preformulering och fysikalisk farmaci såsom löslighet, upplösningshastighet, pKa, kristallstruktur, stabilitet, smältpunkt, kompressionsegenskaper och flödesegenskaper, samt vad dessa har för inverkan på formuleringen och tillverkningen
  - redogöra för begreppet isotoni och genomföra isotoniberäkningar
  - redogöra för reologisk klassificering av vätskor, geler och halvfasta produkter
  - beskriva uppbyggnaden av galeniskt relevanta dispersa system ur ett kolloidalt perspektiv och ange vilka typer av hjälpämnen som används för att tillverka dem
  - redogöra för innebörden i begreppen biologisk, fysikalisk och kemisk stabilitet hos läkemedel och vägar för att åstadkomma stabilitet med hjälp av hjälpämnen, förpackningar och tillverkningsmetoder
  - redogöra för biofarmaceutiska begrepp och definitioner
  - redogöra för vad som påverkar permeabiliteten, biotillgängligheten och upplösningshastigheten av en aktiv substans
  - redogöra för BCS (biopharmaceutical classification system) och vad det har för påverkan på val av formulering
  - redogöra för olika principer för att öka upptaget av svårlösliga läkemedelssubstanser i kroppen
  - redogöra för innebörden av begreppen kvalitetssäkring och kvalitetssystem inom läkemedelstillverkning, samt kunna applicera detta praktiskt i laboratoriet
  - tillverka och karaktärisera ett läkemedel med hjälp av givna instruktioner, samt tillverka ex tempore-beredningar
  - redogöra för begrepp och mekanismer bakom: blandning, granulering, extrudering och sfäronisering, torkning, frystorkning, tabletttering samt dragering
  - redogöra för vilken utrustning som används vid ovan nämda processteg
  - redogöra för begreppen segregation, migration, fukthalt, PAT, säkra skalor och randomiseringsnivåer, kompression, kompaktering, tabletthållfasthet, deformationsmekanismer
  - kunna karakterisera granuleringsprocessen och granulat, tabletteringsprocessen och tabletter ur ett givet data set
  - redogöra för funktion, formuleringar och tillverkning av MR formuleringar, IR tabletter (såsom vanliga IR, bukala, sublinguala, munlösliga, brustabletter, tugg och sugtabletter), samt mjuka och hårda kapslar
  - kunna redogöra gör hur orala modifierade läkemedelsberedningar är uppbyggda, vilken frisättningsmekanism de använder samt vilken frisättning detta ger upphov till
  - sammanfatta muntligt och presentera galeniskt relevanta aspekter på t ex olika administreringsvägar och/eller artiklar i forskningsfronten
  - kunna hantera Excel på grundläggande nivå 

  Innehåll

  - utformningsprinciper för de vanligaste läkemedelsformerna samt läkemedelsfrisättning
  - biologiska förutsättningar och begränsningar för läkemedelsadministrering
  - för läkemedelsformulering viktiga kemiska och fysikaliska läkemedelsegenskaper och hur dessa karakteriseras
  - hjälpämnen och deras funktion i läkemedelsberedningar
  - kvalitetsprövning av läkemedelsberedningar
  - hållbarhet för läkemedelsberedningar
  - kvalitetssäkring och GXP
  - fysikalisk-kemiska egenskaper hos den aktiva substansen och deras inverkan på beredningen
  - hjälpämnen för orala beredningar
  - modifierad läkemedelsfrisättning
  - IR och MR tabletter, samt kapslars egenskaper och uppbyggnad
  - farmaceutisk processteknik för orala beredningsformer
  - utformningsprinciper för de vanligaste läkemedelsformerna samt läkemedelsfrisättning och mekanismer därbakom
  - utrustningar för att karaterisera och tillverka farmaceutiska beredningar 

  Organisation

  Föreläsningar, laborationer, muntlig framställning och studiebesök. Laborationerna samt den muntliga framställningen är obligatotiska.
  Kursen avslutas med en skriftlig kursutvärdering vars resultat efter sammanställning diskuteras av berörda studenter och lärare. Det åtgärdsprotokoll som då upprättas redovisas för studenterna på nästkommande kurs. 

  Litteratur

  Aulton's Pharmaceutics - The design and manufacture of medcines. (4th Ed. M E
  Aulton & K Taylor), Churchill Livingstone, London 2012. ISBN 9780702042911.
  Staffan Castensson (red), Utformning av läkemedel. Apoteket AB, Stockholm 2000.
  Laborationshandledningar
  Material på kursens hemsida 

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Förutom godkända laborationer och en godkänd muntlig presentation ingår en skriftlig tentamen. På hela kursen sätts betyg: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt. 

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2019-08-21: Nedlagd Ändrat till nedlagd av UOL
    Kursen är nedlagd