Kursplan för Galenisk farmaci, fördjupningskurs

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-08-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPharmaceutics, advanced course
 • KurskodKBT086
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareFARGU
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaUV* - Väl godkänd, Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99122
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0214 Muntlig tentamen 6 hp
  Betygsskala: UV
  6 hp

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Ersätter

    • KBT085 Galenisk farmaci, fördjupningskurs

    Behörighet

    Information saknas

    Särskild behörighet

    För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
    Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    För att kunna påbörja studier på termin 8 krävs att samtliga kurser på termin 1-6 är avslutade med godkänt resultat och genomgången termin 7.

    Syfte

    Kursens syfte är att ge de studerande fördjupade kunskaper om läkemedels sammansättning och funktion. Kursen syftar vidare till att ge studenterna fördjupad kunskap om formulering av svårlösliga aktiva komponenter, fysikalkemiska aspekter av hjälpämnen som används i tabletter och individualiserad medicin.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    - visa fördjupad kunskap om läkemedels sammansättning och funktion.
    - redogöra för metoder som används för bestämning av fysikalkemiska aspekter av hjälpämnen
    - visa fördjupad förståelse för utmaningar inom formulering av individanpassade läkemedel
    - exemplifiera hanteringen av svårlösliga aktiva substanser inom läkemedelsutveckling
    - Visa förmåga att kritiskt värdera, sammanfatta och muntligt presentera galeniskt relevanta aspekter från aktuell läkemedelsforskning

    Innehåll

    För att ge fördjupade kunskaper om hjälpämnen och processer inom läkemedels utveckling tar kursen upp polymerer, reologi, koncept för att leverera svårlösliga aktiva komponenter och utmaningar inom produktion av biologiska och individanpassade läkemedel. Mer specifikt tittar vi på: fysikalkemiska aspekter av hjälpämnen som används för parenterala beredningar och dess karakteriseringstekniker såsom bestämning av polymerers molekylvikt, substitutionsgrad och reologiska beteende. Kursen behandlar svårlöslighet hos aktiva substanser och hantering av denna problematik. Vi utför även extrudering av individanpassade läkemedel och karakterisering av dessa.  

    Organisation

    Undervisningen sker i form av föreläsningar, inlämningsuppgifter, obligatoriskt gruppseminarium och obligatoriska laborationer.  

    Kursen avslutas med en skriftlig kursutvärdering vars resultat efter sammanställning diskuteras med kursnämnden. Anteckningar sparas av studenter, kursledning och programledning.

    Litteratur

    • Aulton's Pharmaceutics - The design and manufacture of medicines. 4th Ed. M E
    • Aulton & K Taylor), Churchill Livingstone, London 2012. ISBN 9780702042911
    • Laborationshandledningar
    • Utdelat stencilmaterial

    Examination inklusive obligatoriska moment

    För godkänt på kursen krävs genomförda laborationer, inlämnad laborationsrapport, godkänt gruppseminarium samt godkänt på skriftlig tentamen. På hela kursen sätts betyg: Underkänt (U), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). För att uppnå betyget G på kursen krävs 60% på den skriftliga tentamen samt G på samtliga obligatoriska moment. För att uppnå betyget VG på kursen krävs 80% på den skriftliga tentamen samt G på samtliga obligatoriska moment.

    Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22). I de fall kursen har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.

    Kursplanen innehåller ändringar

    • Ändring gjord på kurs:
     • 2019-08-21: Nedlagd Ändrat till nedlagd av UOL
      Kursen är nedlagd
    • Ändring gjord på kurstillfälle:
     • 2019-08-21: Inställd Ändrat till inställd av UOL
      [Kurstillfälle 1] Inställt