Kursplan för Galenisk farmaci

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-08-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPharmaceutics
 • KurskodKBT045
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareFARGU
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaUV* - Väl godkänd, Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99127
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Tentamen 6 hp
Betygsskala: UV
6 hp
  0205 Laboration 1,5 hp
  Betygsskala: UV
  1,5 hp

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

    Kursspecifika förkunskaper

    För behörighet till kursen fordras att Receptarieprogrammets första 105 hp är genomgångna.För att kunna påbörja studier krävs att samtliga kurser på termin 1-3 är avslutade med godkänt resultat med undantag för ett moment (tentamen eller kursdel). Det är rekommenderat att Analytisk farmaceutisk kemi och Allmän farmaceutisk kemi är genomgångna med godkänt resultat.

    Syfte

    Kursens syfte är att dels ge de studerande vid receptarieprogrammet tillräckliga kunskaper i galenisk farmaci för att kunna verka som receptarier i yrkeslivet, dvs kunna informera om läkemedel ur ett galenisk perspektiv. Kursen syftar även till att ge en grund för fördjupade studier inom galenik samt ge grundläggande kunskap av galenik för vidare utveckling av yrket.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    • ha kännedom om de vanligaste läkemedelsformerna samt redogöra för deras principiella uppbyggnad.
    • kunna förstå begrepp som används inom fysikalisk farmaci för att tillgodogöra sig vetenskaplig dokumentation och litteratur.
    • kunna redogöra för användningen av vanliga hjälpämnen. visa förmåga att tillverka farmaceutiska beredningar såsom krämer, salvor och lösning med hjälp av givna instruktioner. 
    • visa förmåga att sammanfatta och muntligt presentera egenvårdsprodukter, eller aktuellt forskningsarbete av en läkemedelsberedning, ur ett galeniskt perspektiv.

    Innehåll

    I kursen studerar vi användning, uppbyggnad och struktur av olika läkemedelsformer. Specifikt tittar vi på lösningar, dispersioner, kapslar och tabletter. Vi går igenom vanliga hjälpämnen, var de används och varför. Kursen tar upp fysikalkemiska begrepp som är viktiga inom galenik såsom lösningars egenskaper, upplösning och löslighet men även ytfenomen och dispersioner. Reologi och materials reologiska egenskaper diskuteras. Begreppet isotoni gås igenom och isotoniberäkningar utförs. Innebörden i begreppen biologisk, fysikalisk och kemisk stabilitet hos läkemedel och vägar för att åstadkomma stabilitet med hjälp av hjälpämnen och förpackningar gås igenom. Kvalitetssäkring och kvalitetssystem inom läkemedelstillverkning redogörs för.

    Organisation

    Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, laborationer och muntlig framställning. Laborationerna samt den skriftliga och muntliga framställningen är obligatoriska.

    Kursen avslutas med en skriftlig kursutvärdering vars resultat efter sammanställning diskuteras av berörda studenter och lärare.

    Litteratur

    • Aulton's Pharmaceutics - The design and manufacture of medcines. (4th Ed. M E Aulton & K Taylor), Churchill Livingstone, London 2012. ISBN 978070204291
    • Utformning av läkemedel (Ed S Castensson), Apoteket AB, 2000.
    • Räkneövningskompendium 
    • Bildkompendier från föreläsningar

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Förutom godkända laborationer, labbrapport och muntlig presentation av egenvårdsprodukt eller aktuellt forskningsarbete så ingår en skriftlig tentamen. Två laborationer godkänns på plats medan en tredje laboration godkänns då laborationsrapporten är inlämnad och godkänd. På hela kursen sätts betyg Underkänt, Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). För att uppnå betyget G på kursen krävs 60% på den skriftliga tentamen samt G på samtliga obligatoriska moment. För att uppnå betyget VG krävs 80% på den skriftliga tentamen samt G på samtliga obligatoriska moment.

    Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22). I de fall kursen har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.

    Kursplanen innehåller ändringar

    • Ändring gjord på kurs:
     • 2019-08-21: Nedlagd Ändrat till nedlagd av UOL
      Kursen är nedlagd
    • Ändring gjord på kurstillfälle:
     • 2019-08-21: Inställd Ändrat till inställd av UOL
      [Kurstillfälle 1] Inställt