Kursplan för Separationsteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-11-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSeparation technology
 • KurskodKAA150
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKBIO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 48113
 • Max antal deltagare70
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 11 Okt 2019 fm SB_MU
 • 26 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Transportprocesser och fysikalisk kemi.

Syfte

Studier i Separationsteknik syftar till att ge de grundläggande kunskaperna rörande separationsoperationer, som krävs för dimensionering och drift av separationsutrustning. Grundläggande termodynamiska förutsättningar kopplas med de speciella villkor som påverkar olika typer av separation. Vidare syftar kursen till att ge förtrogenhet med några vanliga operationer i i processindustrin. Separationsoperationerna spelar en avgörande roll vid en miljö- och energitekniskt korrekt utformning av alla typer av kemiska processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva enhetsoperationer med mekanisk inverkan och med värme- och/eller materieöverföring mellan faser.

- Beskriva separationsutrustningar och dess funktion för diffusionsoperationer och operationer med mekanisk inverkan

- Förklara bakomliggande fenomen som ligger till grund för separationsmetoderna. - Formulera och använda fasjämviktsamband för system av vätska-vätska, fast fas-vätska samt ånga(gas)/vätska.

- Kunna tillämpa metoder för att dimensionera och beräkna kapacitet för separationsutrustningar. - Identifiera och värdera lämpligt förbehandlingssteg samt lämplig separationsmetod utifrån aspekter som blandningens egenskaper respektive separationskrav.

Innehåll

Ur bioteknisk synpunkt och för den blivande bioteknikern utgör separationstekniken en av grundstenarna i verksamheten. Utan effektiv separation kan inte de utnyttjade råvarorna ges en tillräcklig kvalitet för de önskade kemiska omvandlingarna och då dessa oundvikligen ger biprodukter krävs en upparbetning av reaktionsprodukterna till produkter av önskad renhet. I det miljötekniska arbetet utgör separation likaså en central del. I kursen behandlas också tekniker för dimensionering av apparater, samt genomgång av några vanliga enhetsoperationer.

Följande delmoment behandlas i kursen

 1. Introduktion till separationsteknik
 2. Termodynamiska data och jämviktsbegrepp
 3. Material- och värmebalanser
 4. Jämviktssteg
 5. Stegoperationer
 6. Kontaktanordningar
 7. Heterogena separationer
 8. Några olika operationer.

Separationsoperationer kan delas upp i homogena och heterogena metoder. Exempel på homogena metoder är destillation, absorption, extraktion och kromatografi och exempel på heterogena metoder är olika fast fas-vätskeseparationer eller avvattningsoperationer. Dessa kan delas upp i termiska och mekaniska avvattningsoperationer. Exempel på termiska avvattningsoperationerna, som berörs i denna kurs, är indunstning och torkning, vilka (tillsammans med destillation) är de mest energikrävande operationerna i svensk processindustri. Exempel på mekaniska avvattningsoperationer som tas upp är yt- och membranfiltrering och centrifugering. Dessa operationer är också av stor betydelse inom bl.a. vatten- och avloppsrening. Andra operationer av intresse i biotekniska sammanhang är exempelvis fluidisation och omrörning.

 

Organisation

Undervisningen omfattar föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Litteratur

Henley, E. J., Seader, J., D., Roper, D.K., Separation process Principles. Third Edition. ISBN; 978-0-470-64611-3

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras med en skriftlig tentamen bestående av en teori- och en beräkningsdel. För erhållande av slutbetyg fordras genomförda och godkända obligatoriska laborationer.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-11-18: Inställd Ändrat till inställd av UOL
   [Kurstillfälle 1] Inställt
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-04: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-10-11 7,5 hp, 0104]