Kursplan för Miljökonsekvensbeskrivning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental impact assessment
 • KurskodENM090
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28117
 • Max antal deltagare35
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 08 Jan 2020 fm M
 • 20 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidat-examen i naturvetenskap eller tekniska ämnen. Studenter med motsvarande kunskaper kan ges tillträde efter särskild utvärdering. Grundläggande kurser i matematik och/eller statistik motsvarande 15 hp, tillämpad miljövetenskap och/eller hållbar utveckling 7,5 hp. Lämpligen naturvetenskap minst motsvarande nivån på kursen FFR166.

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap och färdigheter relaterade till ramverket och procedurerna för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och strategiska miljöbedömningar (SMB). Specielt gehandlas de fundamentala pricipern, procedurer och tillämpbara metider för de två bedömningssystemen. Ett speciellt fokus är på MKB. Exempel ges på hur MKB-processen genomförs i olika länder. Träning i användning av metoder och projektarbete ingår i kursen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • Förklara bakgrunden och betydelsen av internationella regelverk för MKB och SMB.

 • Delta i arbete med att utföra en miljöbedömning, givet de kunskaper och färdigheter inom naturvetenskap och teknik som studenten tillgodogjort sig på andra kurser.

 • Tillämpa ett antal utvalda metoder som används inom miljöbedömningar med särskilt fokus på MKB.

 • Sätta upp riktlinjer för utförandet av en MKB.

 • Utföra en grundläggande granskning av en MKB.

 • Kommunicera om miljöbedömningar med olika aktörer och beslutsfattare.

Innehåll

Kursen behandlar principerna för MKB och SMB. De olika stegen för MKB och SMB kommer att beskrivas och diskuteras. Exempel på sådana är förstudie, reference scenario,  projekt alternativ, avgränsning, prediktioner av effekter, riskanalys, viktning av effekter, allmänhetens deltagande, övervakning, granskning. Kursen har ett speciellt fokus på internationell utveckling av MKB och SMB, generella metoder som används för att stödja olika steg i MKB och SMB processerna. I kursen ges också exempel på metoder för att studera ekologiska och kemiska risker.

Organisation

Kursen baseras på texter (lärobok och artiklar), föreläsningar, seminarier och övningar. Studiebesök kan ingå. Kursen är organiserad kring:
 • Föreläsningar som täcker kurslitteraturens nyckelkapitel. Dessa är inte obligatoriska men rekommenderas.
 • Övningar som ger en introduktion till MKB-processen och olika metoder som används i projekt-relaterad MKB. Resultatet från övningarna redovisas av studenterna genom muntliga och skriftliga redovisningar.
 • Seminarier som omfattar 3 litteraturseminarier och 4 övningsseminarier. Studenterna förutsätts delta aktivt i seminarier.

Litteratur

Noble 2015, Introduction to environmental impact assessment, 3rd edition, Oxford University Press, Canada (ISBN 978-0-19-900634-2). Artiklar som utdelas under kursen ingår också.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker med en skriftlig tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-20: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2020-01-08 7,5 hp, 0108]