Kursplan för Arkitektur: Praktik

Kursplan fastställd 2019-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture: Internship
 • KurskodACE025
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45131
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp4,5 hp

  Examinator

  Behörighet

  För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

  Kursspecifika förkunskaper

  Pågående studier på Chalmers utbildningsprogram TKARK, Arkitektur, minst 150 hp inrapporterade inom programmet, samt en registrering på kandidatarbete.

  Syfte

  Kursen syfte är att under en arbetsplatsförlagd och för utbildningen relevant arkitektpraktik på minst 6 månader studera och reflektera över: - Några av arbetsplatsens projekt och särskilt hur dess frågor och utmaningar har tagits omhand, bearbetats, omformulerats och kommunicerats till beställare, intressenter och samarbetspartners. - Skissprocessen i stort, från tidiga möten med beställare/arkitekt till färdigt förslag. - Specifika metoder och verktyg som använts som stöd i arkitektarbetet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Referera till och reflektera över några av de projekt som studenten själv medverkat i och/eller funnit intressanta och därför särskilt följt.

  - Referera till egen planering och genomförande av minst ett undersökande utfomningsarbete.

  - Reflektera över och dra slutsatser kring sin egen insats och påverkan i detta/dessa projekt.

  - Reflektera över arbetsplatsens uttalade och outtalade värdegrunder, policy, etc. och den yrkeskultur som råder på arbetsplatsen.

  Innehåll

  Minst 6 månaders praktik.
  Skissdagbok med minst en notering/reflexion per arbetsdag.
  Seminarium med reflexioner över praktiken kopplat till kursen lärandemål.
  Uppsats enligt särskilda instruktioner.

  Organisation

  Registrering på kursen sker genom anmälan till examinator innan eller i direkt anslutning till praktikens start. Här sker också en överenskommelse mellan student och examinator om att typen av praktik är relevant och därmed godkänd för kursen. Under praktiken för studenten själv dagbok enligt särskilda instruktioner. Efter avslutad praktik redovisas praktiken på ett seminarium och i en skriftlig rapport.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För godkänt krävs intyg på en sammanhängande och godkänd typ av praktik under minst 6 månader, en redovisad och godkänd skissdagbok från praktiktiden, en godkänd muntlig presentation samt en godkänd skriftlig uppsats enligt särskilda instruktioner. Uppsatsen kan vara på svenska eller engelska och ska av arbetsplatsen vara godkänd för publicering.