Statistik och urval

Bild 1 av 1
Dekorationsbild.

Urvalskriterierna skiljer sig åt mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå (masterprogram). Information här handlar i första hand om utbildning på grundnivå. Chalmers publicerar inte statistik över masterantagning eftersom urvalsgruppen inte har ett meritvärde som kan jämföras mellan masterprogram inom Chalmers eller mellan högskolor. Detta till skillnad från utbildning på grundnivå där gymnasiemeriter och högskoleprov kan jämföras.

Urval och statistik för program på grundnivå, teknisk basår och sjöbefäl klass VII

På Chalmers tillsätts minst 3/4 av platserna på program inom grundutbildningen via betygsurval och 1/4 via högskoleprovet. Det sker efter avräknande av eventuella garantiplatser till sökande från Chalmers tekniska basår. På andra universitet och högskolor kan fördelningen vara en annan. Programspecifika avvikelser förekommer till de program som också tillämpar annan urvalsgrund. Annan urvalsgrund är urvalsproven arkitektprovet samt matematik- och fysikprovet.

Betygsurval

De flesta utbildningsprogram har fler sökande än antal platser och därför görs ett urval. För att delta i urvalet ska du först och främst uppfylla samtliga behörighetskrav. Förutom behörighet krävs ett meritvärde i en eller flera urvalsgrupper. I respektive urvalsgrupp konkurrerar du med ett meritvärde. Du kan delta parallellt i flera urvalsgrupper vid urvalet.

Jämförelsetal + Meritpoäng = Meritvärde. Hur betygsurval och platsfördelning ser ut kan du läsa mer om på antagning.se. Där kan du även hitta information om vad som gäller utifrån din studiebakgrund. Du kan söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor via Universitets- och högskolerådets statistiksida.
www.uhr.se/

Urvalsprov: arkitektprovet, matematik- och fysikprovet samt högskoleprovet

Utöver ditt gymnasiebetyg kan du konkurrera om en plats på program inom grundutbildningen med hjälp av ett eller flera urvalsprov. Förutsatt att du uppfyller behörighetskraven till programmet finns det tre prov som kan öka din chans att bli antagen. För masterprogram finns inga särskilda urvalsprov.

Matematik- och fysikprovet 

Vill du börja på något av programmen Teknisk fysik, Teknisk matematik, Kemiteknik med fysik, Elektroteknik eller Arkitektur och teknik på Chalmers? Öka dina chanser att bli antagen genom att göra matematik- och fysikprovet.
Läs mer om matematik- och fysikprovet på provets webbsida

Arkitektprovet

Detta prov är till för dig som söker arkitektutbildningen. Oavsett var du väljer att göra provet gäller ett godkänt resultat för urval till samtliga fyra lärosäten som erbjuder arkitektutbildningar i Sverige. Chalmers, Kungliga Tekniska högskolan, Lunds tekniska högskola samt Arkitekthögskolan vid Umeå universitet erbjuder arkitektutbildningar. Du måste göra en anmälan via antagning.se till den eller de arkitektskolor du vill konkurrera om en plats till samt göra en separat anmälan till arkitektprovet. Upp till 40% av platserna på arkitektutbildningen på Chalmers kan tillsättas utifrån resultat från arkitektprovet. En annan fördelning av platser kan gälla på de andra lärosätena.
Läs mer om arkitektprovet på arkitektprovet.se

Högskoleprovet

Maximalt 1/4 av platserna på Chalmers program på grundnivå (samt tekniska basår) tilldelas sökande med ett resultat från högskoleprovet. Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier.
Läs mer om högskoleprovet på studera.nu

Chalmers antagningsordning

Statistik – och tidigare års antagningspoäng

Antagningspoäng 2022

Antagningspoängen från det andra urvalet till Chalmers program på grundnivå hittar du här (med reservation för eventuella fel). Vill du veta hur resultaten såg ut för andra lärosätens utbildningar kan du besöka: UHR (Universitets- och högskolerådet)

Förkortning och förklaring till begreppet urvalsgrupp​

BI: Gymnasiebetyg utan komplettering​
BII: Gymnasiebetyg med komplettering
BF: Betyg från folkhögskola
HP: Högskoleprovet
​ZBGAR:​ Sökande från Chalmers tekniska basår
ZTBDG: Sökande från Chalmers tekniska basår på distans (antagna 2020 och 2021)
​AU: Arkitektprovet
​APFM: ​Matematik- och Fysikprovet
​- Ingen antagen i denna urvalsgrupp (antalet platser tilldelas proportionerligt) eller urvalsgruppen finns inte för detta utbildningsalternativ
​* ​​Samtliga behöriga i urvalsgruppen kunde erbjudas plats​
BITB: ​Urvalsgrupp Tekniskt basår med gymnasiebetyg utan komplettering (max 20,00, inga meritpoäng kan medräknas)
​BIITB: Urvalsgrupp Tekniskt basår med gymnasiebetyg med komplettering (max 20,00, inga meritpoäng kan medräknas)

Masterantagning

Chalmers publicerar inte statistik över masterantagning eftersom urvalsgruppen inte har ett meritvärde som kan jämföras mellan utbildningar (master) inom Chalmers eller mellan högskolor. Detta till skillnad från grundnivå där gymnasiemeriter och högskoleprov kan jämföras.
Antal sökande och antagna till masterprogram kan du söka på Universitets- och högskolerådets statistiksida: http://www.uhr.se/statistik

Du kan skriva namnet på programmet och Chalmers som fritext, alternativt Filtrera på program och Chalmers för att se alla program (inklusive grundnivåprogram, det går inte att sortera på nivå). För att se meritvärden och antal antagna per urvalsgrupp måste du välja Antagningspoäng, urval 1 samt Visa alla urvalsgrupper under Visningsalternativ.

Meritvärde för masterprogram kan inte jämföras

Eftersom det inte finns ett standardiserat meritvärderingssystem för högskolorna eller mellan programmen på samma högskola till avancerad nivå (masterprogram) kan dessa inte jämföras. Det går inte att använda statistik över meriter eller meritvärde från tidigare antagningsomgångar på samma sätt som vid ansökan från gymnasiet till högskolans program på grundnivå.