Anstånd och uppskov

Det är under vissa omständigheter möjligt att skjuta upp studiernas påbörjande om du är antagen. Det är Chalmers antagning som tar beslut om att bevilja eller avslå ansökan och meddelar sökande beslutet skriftligen via e-post.

Om du istället vill lämna återbud kan du göra det via "MIna sidor" på antagning.se
Läs mer på antagning.se

ANSTÅND

Ett beviljat anstånd innebär att du skjuter upp studiernas påbörjande ett helt läsår till nästa läsårsstart. Beslutet är villkorat, läs det noga och följ instruktionerna inför nästkommande år.

1. Anstånd vid särskilda skäl

Anstånd beviljas endast när skälet medför hinder att studera termin 1 på en ny utbildning. Gäller det termin 2 eller senare termin i utbildningen ansöker du istället om studieuppehåll. Anstånd med att påbörja studierna medges om särskilda skäl finns. Sådana särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter. Särskilda omständigheter kan vara t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Det kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12§ lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Skälet ska kunna styrkas med intyg. Ansökan och intyg ska vara Chalmers tillhanda snarast möjligt efter det att skälen till förhinder uppkommit samt innan terminsstart. Anstånd beviljas inte retroaktivt.

2. Anstånd efter fullföljt Tekniskt basår på Chalmers

Om du har blivit antagen och har tackat ja till din garantiplats kan antagningen bevilja ett anstånd med dina studier till nästkommande läsår. Ansökningsblanketten ska vara Chalmers antagning tillhanda senast sista dag för komplettering (infaller i juni, och exakt datum finns på antagning.se). Inget särskilt skäl krävs. Du måste också följa Chalmers anvisningar för garantiplats efter fullföljt Tekniskt basår, dvs fullföljt anmälan på antagning.se, blivit antagen samt tackat ja till ett program som omfattas av garantiplats. Beviljat anstånd gäller endast anvisad garantiplats.

Blankett för ansökan om anstånd
För att ansöka om anstånd ska du använda denna blankett. Det går bra att skanna blanketten och skicka via epost.

Anstånd med studiestart.pdf

UPPSKOV

Uppskov beviljas inte för någon med svenskt personnummer.
Mer information om Chalmers obligatoriska webbregistrering på kurser inom ditt program får du i ditt antagningsbesked och i de nyhetsbrev som skickas ut av Chalmers. Villkor och instruktioner publiceras under Studier >> Ny student >> på Chalmers Studentportal inför aktuell läsårsstart.

Saknar du svenskt personnummer?

För dig som saknar ett svensk personnummer krävs det att du aktiverat ditt unika studentkonto innan du kan webbregistrera dig på kurser inom ditt program. Om du har ett särskilt skäl för att inte kunna delta vid utdelningen av studentkonto innan terminsstarten och det finns risk för att du inte kan genomföra webbregistreringen senast dag 1 på terminen, så måste du ansöka om uppskov.

Du måste ansöka innan terminsstarten och ska kunna styrka ditt skäl. Endast den som ansökt och beviljats uppskov av Chalmers antagning kan behålla sin plats.

I ansökan ska du ange:

  • att ärendet gäller ett "uppskov med den obligatoriska webbregistreringen inför terminsstarten"
  • ditt skäl (och hur du kan styrka det, bifoga ev. intyg)
  • ditt för- och efternamn, personnummer samt anmälningsnummer (från antagning.se)
  • vilket program du är antagen till

Kontrollera att den epostadress du själv uppgivit på dina sidor på antagning.se är aktuell och bevaka att du erhåller ett svar från Chalmers antagning.

Platserbjudandet stryks omgående för den som inte har beviljats uppskov eller har webbregistrerat sig senast första dagen på terminen, dvs senast 3 september 2018.

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: to 23 aug 2018