Reell kompetens, en annan väg till behörighet

Saknar du formell behörighet för en utbildning på Chalmers? Har du genom andra meriter förutsättning att klara utbildningen? Då kan du ansöka om prövning av din reella kompetens.
Läs mer om en annan väg till behörighet på antagning.se

Ny möjlighet att nå grundläggande behörighet 2022-23

Vid två tillfällen fram till 2023 kan du som är minst 24 år och saknar grundläggande behörighet till högskolestudier skriva ett prov för att styrka din kompetens. Provet vänder sig till dig som inte gick i mål med din gymnasieutbildning och som vill studera på högskolan framöver. Provet avser inte grundläggande behörighet för avancerad nivå.

Ansök om prövning av din reella kompetens

Reell kompetens kan prövas för såväl grundläggande som särskild behörighet.
För att ansökan ska anses komplett krävs att du laddar upp ansökningsblankett, ett personliga brev och dokumentation tillsammans med din anmälan på antagning.se
Dokumentationen ska styrka det du själv anser att du har lärt dig. Observera att det ska vara relevant för de behörighetskrav som du formellt saknar.

Förbered din ansökan i god tid

Du måste göra en anmälan på antagning.se samt ladda upp din ansökningsblankett för reell kompetensprövning, ett personliga brev och dokumentation senast sista dag för anmälan. Ytterligare kompletteringstid medges inte.
Du kan inte ansöka om prövning av reell kompetens i samband med en sen anmälan till Chalmers (de fall där anmälan är öppen efter ordinarie anmälningstid i antagningsomgången).

Ansökningsblankett, personligt brev och dokument (intyg)

Ansökningsblanketten finns på antagning.se och heter Reell kompetens eller Undantag". *
På blanketten ska du enbart ange de utbildningsalternativ du ansöker om reell kompetensprövning för. Ange mycket tydligt vilket specifikt behörighetskrav du formellt inte uppfyller men vill prövas för.
Du ska bifoga ett personligt brev samt dokument eller intyg som kan styrka dina egna uppgifter så långt som möjligt.
Du ska kunna motivera och beskriva dina förutsättningar för att klara av sökta studier.
För att visa på din samlade kompetens kan du ladda upp handlingar som styrker studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller andra aktiviteter som ställt krav på dina förmågor.  Det kan vara arbetsgivarintyg, andra intyg, betyg  eller bedömningar från andra personer som känner dig väl (dock ej din närmaste familj).


Det är viktigt att du utförligt besvarar följande frågor i ditt personliga brev:

 1. Vilka speciella kunskaper anser du dig ha förvärvat som motsvarar behörighetskraven i fråga?
 2. Hur har du skaffat dig dessa kunskaper?
 3. Ge exempel på hur du idag använder dig av den kunskapen. (Allmän erfarenhet är inte tillräckligt).
*) Undantag tillämpas mycket restriktivt på Chalmers.

Begränsningar

 1. Chalmers prövar inte reell kompetens gällande språkbehörighet. Det gäller både svenska och engelska för både grundläggande- och särskild behörighet. Sökande hänvisas till de prövningsmöjligheter och test som finns.
 2. Chalmers prövar inte reell kompetens vid anmälan till tekniskt basår. Tekniskt basår är en utbildning på förutbildningsnivå och omfattas inte av Högskoleförordningen.
 3. Du kan inte ansöka om prövning av reell kompetens i samband med en sen anmälan till Chalmers (de fall där anmälan är öppen efter ordinarie anmälningstid i antagningsomgången).
 4. Sent inkommen ansökan om prövning av reell kompetens kommer inte prövas (beaktas).
 5. Ansökan om reell kompetens utan personligt brev och relevant dokumentation som styrker relevant kunnande kommer inte prövas (beaktas).
 6. Det datum som anges på antagning.se för kompletteringar av gymnasiala eller akademiska meriter i en antagningsomgång gäller inte vid ansökan om prövning av reell kompetens. Det är kunnade som du redan har skaffat dig vid anmälan som du kan få prövat.
 7. Prövningen gäller endast tillträde (förkunskapskraven till ett specifikt utbildningsalternativ). Prövning av om tidigare akademiska meriter eller reell kompetens kan tillgodoräknas mot en viss kurs görs först efter det att sökande är antagen och en utbildning har påbörjats på Chalmers. Inga förhandsbesked ges.​

Vad innebär en reell kompetensprövning?

 • Om prövningen av reell kompetens görs för grundläggande behörighet så gäller den all utbildning på grundläggande eller avancerad nivå (masterprogram). Kraven för grundläggande behörighet skiljer sig åt för dessa nivåer.
 • Om prövningen av reell kompetens görs för något eller några av de särskilda förkunskapskraven, så kallad särskild behörighet, gäller den alltid för det program eller kurs som du gjort en anmälan till.
 • Det görs en helhetsbedömning av alla inskickade meriter, det vill säga den samlade kompetensen inte bara formella studiemeriter. Finns det förutsättningar att klara av den sökta utbildningen?
 • Den som söker måste kunna beskriva hur den samlade kompetensen är ett resultat av ett tidigare lärande. Allmän erfarenhet är inte tillräckligt. Sökande ska kunna exemplifiera tillämpningen (användningen) av kompetensen.
 • Vid ett reell kompetensbeslut har befintlig kompetens och kunskap identifieras och bedömts. Det innebär att de kan värderas och få ett erkännande, vilket kan innebära att du blir behörig till sökt utbildningsalternativ.

För att konkurrera om en plats krävs ett meritvärde

 • Reell kompetens är en egen behörighetstyp. Om du blir behörig behöver du också ett meritvärde för att konkurrera i någon urvalsgrupp. Reell kompetens ger inget meritvärde.
 • Det är fler sökande till Chalmers program än antalet platser och ett urval görs. För att kunna konkurrera krävs ett meritvärde.
 • Meritvärde till program på grundnivå får du efter avslutat fullständigt gymnasieprogram, examen från en högskoleutbildnings på minst 3 år (minst 180hp), ett giltigt högskoleprov, eller annat urvalsprov.
  Läs mer om antagningsprov som ger dig ett meritvärde
 • Meritvärde till program på avancerad nivå (masterprogram) får du efter avslutad fullständig utbildning motsvarande en svensk kandidatutbildning/högskoleingenjörsutbildning (minst 3 år / 180hp).

Grundläggande behörighet till grundnivåutbildningar

Läs även om Ny möjlighet att nå grundläggande behörighet 2022-23 längst upp på den här sidan.

Chalmers följer Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommendation (REK 2009:2) om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet för grundnivå.

Observera att behörighetskraven för viss nivå i Svenska och Engelska inte ingår i en eventuell reell kompetensprövning. Chalmers hänvisar till erkända prövningsmöjligheter och test. Som exempel kan nämnas Prövningsenheten i Göteborg , TISUS-test för svenska eller IELTS och TOEFL för engelska. Erkända test och poängkravet ska motsvara lägst E i gymnasiekursen engelska 6.

Läs mer om hur behörighet motsvarande engelska 6 på universityadmissions.se

Läs mer om grundläggande behörighet genom reell kompetens på antagning.se

Reell kompetens - Validering av ingenjörsutbildning

På uppdrag av Universitets- och högskolerådet (UHR) har Kungliga tekniska högskolan tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Borås utvecklat en modell för att validera reell kompetens för ingenjörsutbildningar. Saknar du formell kompetens för att påbörja en ingenjörsutbildning kan en bedömning göras av din reella kompetens för att påbörja eller förkorta dina studier.
Validering innebär att människor får lärande och kunskaper som de tillägnat sig utanför det formella utbildningssystemet erkända, så att kunskaperna kan bli tillgodoräknade och/eller ge tillträde till fortsatta studier.
Läs mer om validering av din ingenjörsutbildning

Har du en utländsk examen som du vill få validerad?

Chalmers bedömer och validerar inte utfärdad utländsk examen. Du ska vända dig till Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få ett utlåtande vad den motsvarar i Sverige. UHR bedömer utländsk utbildning som ett stöd för den som söker arbete i Sverige, vill studera vidare eller är arbetsgivare och vill anställa en person med utländsk utbildning.
Validering innebär att människor får lärande och kunskaper som de tillägnat sig utanför det formella utbildningssystemet erkända, så att kunskaperna kan bli tillgodoräknade och/eller ge tillträde till fortsatta studier.

Läs mer om bedömning av utländsk utbildning på UHRs hemsida​

Saknar du dokument men har en avslutat utländsk akademisk utbildning?

Om du saknar dokument över delar av eller hela din utbildning kan du ansöka hos Universitets- och högskolerådet (UHR) om att få en beskrivning över utländsk utbildning (kallas även BUD) istället för ett utlåtande.

Kontakt

​​Central studie- och karriärvägledning
e-post: vagledning@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 18 maj 2022.