Överklagande

I de fall du tycker att ett beslut inte skett utifrån de regler som gäller, finns möjlighet att överklaga.
I samband med antagningen kan endast beslut som berör grundläggande behörighet, särskild behörighet, avslag på ansökan om dispens samt beslut om tillgodoräknande av kurs/er från andra lärosäten överklagas.

Om du upptäcker felaktigheter i dina personuppgifter, gymnasiala och/eller akademiska meriter eller likande bör du snarast påtala detta. Kontakta Chalmers Registrator eller Chalmers Antagning. Du bör vara beredd på att styrka de uppgifter som du vill korrigera.

Så här överklagar du

Det ska tydligt framgå vilket beslut som överklagan gäller och på vilka grunder du anser att beslutet bör ändras. Bifoga en kopia av ditt antagningsbesked. Överklagan ska ske skriftligen och vara högskolans registrator tillhanda senast tre veckor från det att beslutet meddelats.

Överklagan ska lämnas skriftligen och ska vara ställd till "Rektor".
Skicka överklagan till:

Registrator
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: ti 05 apr 2016