Överklagan av beslut

​Student vid Chalmers som anser sig förfördelad eller orättvist behandlad kan överklaga det fattade beslutet.
Överklagan ska ske skriftligen och vara högskolans registrator tillhanda senast tre veckor från det att beslutet meddelades.

Vid sådant klagomål ska beslutet först omprövas på samma nivå som vid beslutsfattandet. I det fall beslutet inte ändras på sätt som studenten begärt ska klagomålet hänskjutas till den nämnd som anges i Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB. Nämnden ska tillse att ärendet utreds i erforderlig utsträckning och fatta beslut efter föredragning. Beträffande omröstning och beslutsförhet ska reglerna i Disciplinstadgan tillämpas. Studenten kan överklaga nämndens beslut till Chalmers tekniska högskola AB:s styrelse.

Ditt klagomål ska vara högskolan tillhanda inom tre veckor

Det ska tydligt framgå vilket beslut du avser och på vilka grunder du anser att beslutet bör ändras. Dina personuppgifter ska framgå tydligt. Klagomålet ska ske skriftligen och vara högskolans registrator tillhanda senast tre veckor från det att beslutet meddelats.

Skicka ditt klagomål till registrator@chalmers.se

Publicerad: ti 12 maj 2020.