Att överklaga ett beslut

Att överklaga ett antagningsbesked från Chalmers

​Du måste vänta på att ditt antagningsbesked har publicerats på antagning.se eller att du mottagit det besked som skickats per epost från Chalmers antagning.
I antagningsbeskedet meddelas beslut om din behörighet, alltså om du bedöms ha rätt förkunskaper eller inte. Om du tycker att beslutet är felaktigt har du rätt att överklaga. Det ska tydligt framgå vilket beslut du avser och på vilka grunder du anser att beslutet bör ändras. 
Sent inkommen eller icke komplett anmälan, inställda utbildningsalternativ, samt ditt urvalsresultat utgör inte grund för en överklagan. Vidare beaktas inte skälet i de fall en komplettering av gymnasie- och akademiska meriter eller annat obligatoriskt dokument inkommit efter sista dag för komplettering, i aktuell antagningsomgång.

Du kan överklaga inom tre veckor

Du ska skicka klagomålet till Chalmers registrator på adressen registrator@chalmers.se.

Klagomålet ska vara Chalmers tillhanda inom tre veckor från det att beslutet meddelades.

Ärendet prövas

Vid sådant klagomål ska beslutet först omprövas på samma nivå som vid beslutsfattandet. I det fall beslutet inte ändras på sätt som studenten begärt ska klagomålet hänskjutas till den nämnd som anges i Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB. Nämnden ska tillse att ärendet utreds i erforderlig utsträckning och fatta beslut efter föredragning. Beträffande omröstning och beslutsförhet ska reglerna i Disciplinstadgan tillämpas. Studenten kan överklaga nämndens beslut till Chalmers tekniska högskola AB:s styrelse, vilket regleras i Chalmers Arbetsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Sidansvarig Publicerad: on 06 apr 2022.