Överklagande

I de fall du tycker att ett beslut inte skett utifrån de regler som gäller har du rätt att klaga på beslutet.
Beslut som prövas i samband med antagningen är beslut om grundläggande och särskild behörighet, ansökan om dispens samt anstånd med att påbörja studierna.

Ditt klagomål ska vara högskolan tillhanda inom tre veckor

Det ska tydligt framgå vilket beslut du avser och på vilka grunder du anser att beslutet bör ändras. Dina personuppgifter ska framgå tydligt. Klagomålet ska ske skriftligen och vara högskolans registrator tillhanda senast tre veckor från det att beslutet meddelats.

Skicka ditt klagomål till registrator@chalmers.se

Publicerad: ti 29 maj 2018.