Validering av ingenjörsutbildning

På uppdrag av Universitets- och högskolerådet (UHR) har Kungliga tekniska högskolan tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Borås utvecklat en modell för att validera reell kompetens för ingenjörsutbildningar.

​Reell kompetens - Validering inom ingenjörsutbildningar

Saknar du formell kompetens för att påbörja en ingenjörsutbildning kan en bedömning göras av din reella kompetens för att påbörja eller förkorta dina studier.
Reell kompetens är den samlade kompetens du har oavsett om du har formella bevis för det eller inte. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från till exempel arbetslivet, personalutbildning, föreningsverksamhet och föräldraskap. Det kan vara kunskaper från formellt, informellt och icke-formellt lärande.
Genom en valideringsprocess görs en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och den kompetens du besitter oberoende av hur de förvärvats.

Vill du få din reella kompetens prövad?

Kontakta Chalmers centrala studie- och karriärvägledare för att få stöd och vägledning i processen.

För studievägledning
e-post vagledning@chalmers.se.

Behörig till utbildning genom reell kompetens

Saknar du formell kompetens för att påbörja en ingenjörsutbildning men anser att du har förutsättningarna att klara studierna så kan du ansöka om att validera din reella kompetens som motsvarar den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten.
Det kan till exempel gälla dig:
  • Som har längre arbetslivserfarenhet
  • Som har oavslutade akademiska studier i kombination med arbetslivserfarenhet
  • Kvalificerad yrkesutbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
Lärosätet prövar din reella kompetens genom att bedöma din kompetens utifrån den sökta utbildningens lärandemål. Det innebär att lärosätet bedömer om du har de förkunskaper som krävs för att klara utbildningen.

Förkorta utbildning genom reell kompetens för tillgodoräknande

Om du anser att du, genom reell kompetens, har motsvarande kunskaper i delar av en utbildning, är det möjligt att validera dessa kunskaper för att förkorta utbildningen. Du kan ansöka om att tillgodoräkna reell kompetens då du blivit antagen till utbildningen.
Valideringen innebär att den reella kompetensen prövas mot den sökta utbildningens kurser, dess innehåll och lärandemål. Bedömning görs av ämneskunnig för respektive kurs.
Bedömningen kan leda till att du blir behörig att söka till senare del av en utbildning men det kräver att valideringen uppgår till minst 35 högskolepoäng de två förstå åren av aktuell utbildning. Valideringen kan också leda till att du får tillgodoräkna vissa moment inom utbildningen.

Förhandsbesked för tillgodoräknande till senare del genom reell kompetens

Ansökan om tillgodoräknande kan ske först när den sökande blivit antagen och registrerad på en utbildning men det är möjligt för sökande med reell kompetens att ansöka om ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är en preliminär uppskattning av den reella kompetensens värde för validering och kan leda till ett tillgodoräknande när den sökande är antagen och registrerad på utbildningen.

Processen

1. Första mötet – Vägledaren bjuder in sökande till ett möte för information och vägledning (skype/telefon eller fysiskt möte). Samtalet resulterar i att:
a) Ärendet avslutas.
b) Att den sökande får underlag för självskattning och uppdrag att skicka in dokument som styrker reell kompetens.

2. Dokument skickas in - Den sökande ansvarar för att skicka dokument som beskriver och styrker kunskapen för reell kompetens (betyg, certifikat,  intyg, tester från arbetslivet eller utbildningar) till vägledaren i projektet.
Självskattning - Den sökande ansvarar för att göra en självskattning utifrån det underlag den sökande tillhandahållit från vägledaren. Handlar det om validering för tillträde får den sökande underlag kopplat till de ämne/ämnen valideringen gäller. Gäller det validering för tillgodoräknande får den sökande underlag för självskattningen kopplad till ämnesområdet (bygg/anläggning eller maskin). Den sökande ansvarar för att skicka vägledaren den genomförda självskattningen.

3. Kartläggning - Kartläggning genomför vägledaren i samråd med berörda bedömare utifrån inkomna underlag från dokumentation och självskattningen.
Kartläggningen för tillträde resulterar i att:
a) Ärendet avslutas. Den sökande får ett beslut om tillträde/avslag och ärendet dokumenteras och registreras.
b) Leder till att den sökande får i uppdrag att ytterligare bevisa sin kompetens.

Kartläggningen för tillgodoräknande resulterar i att:
a) Ärendet avslutas. Den sökande anses ha för lite underlag för att fortsätta till nästa underlag. Återkoppling och vägledning till sökande.
b) Leder till att den sökande får i uppdrag att ytterligare bevisa sin ämneskompetens 

4. Kunskapsinventering – Den sökande får fördjupat underlag för kunskapsinventering av vägledaren. Handlar det om validering för tillträde får den sökande underlag för kunskapsinventering kopplat till de ämne/ämnen valideringen gäller. Gäller det validering för tillgodoräknande får den sökande underlag för kunskapsinventering kopplad till ämnesområdet (bygg/anläggning eller maskin). Den sökande ansvarar för att skicka vägledaren den genomförda kunskapsinventeringen.

5. Bedömning – Bedömare/bedömargruppen bedömer de inkomna kunskapsinventeringen nivå.
Beslut – Beslutsunderlaget utformas till den sökande av bedömare/bedömargrupp och delges till vägledaren. Sökande som blivit validerad för tillträde eller tillgodoräknande och fått positivt besked kan påbörja sina studier.

6. Avslutande möte – Vägledaren kallar den sökande till ett avlutande möte och delger den sökande resultatet och erbjuder vägledning och information om hur de kan få stöd för fortsatt studieplanering.
Registrering, Dokumentation – Ärendet avslutas och dokumenteras/registreras av vägledare.

 
Process ingenjörsprojektet 2020.png

Övriga lärosäten och utbildningar

Om du är intresserad av validering mot en utbildning som ges på Kungliga tekniska högskolan (KTH) eller Högskolan i Borås  kontaktar du respektive högskola.

 

Kontakt

Chalmers centrala studie- och karriärvägledare

Studievägledning

Sidansvarig Publicerad: ti 01 jun 2021.