Ta din utbildningsplats i anspråk

För att du ska anses ta din utbildningsplats i anspråk ska du vara en aktiv student på Chalmers från och med den första terminen det läsår du antas till ett nytt program. Efter första terminen görs en uppföljning av alla studenter. I de fall följande villkor inte uppfylls görs en individuell bedömning i samråd med dig som student om din utbildningsplats har tagits i anspråk eller inte.

Att vara en aktiv student innebär följande:

1. Du ska tacka ja till erbjuden utbildningsplats på Chalmers.

Du måste bekräfta att du avser påbörja utbildningen kommande läsårsstart genom att tacka ja i tid enligt instruktionerna i ditt antagningsbesked och på antagning.se alternativt universityadmissions.se. Om du tackar nej eller uteblir med svar i tid förlorar du din plats på det utbildningsprogram du antagits till.

2. Du ska delta personligen på det obligatoriska uppropsmomentet enligt instruktionen i ditt antagningsbesked.

Detta gäller dig som är antagen till program på grundnivå, Tekniskt basår, sjöbefälskurser 40hp. Detsamma gäller för program på avancerad nivå (masterprogram) med behörighetsgivande förutbildning från annat lärosäte än Chalmers. Information om när och var du ska infinna dig för det obligatoriska uppropsmoment som högskolan ansvarar för publiceras på Chalmers Studentportal. Om du uteblir förlorar du din plats på det utbildningsprogram du antagits till.

(Du som är antagen till program på avancerad nivå (masterprogram) med behörighetsgivande förutbildning från Chalmers omfattas inte av punkt 2 utan ska följa anvisningen i punkt 3.)

3. Du ska bekräfta din plats via Studentportalen (via anvisad tjänst).

Detta gäller dig som är antagen till program på grundnivå, Tekniskt basår. Detsamma gäller program på avancerad nivå (masterprogram) med behörighetsgivande förutbildning från Chalmers1. Information om hur och inom vilken tidsperiod du ska bekräfta din plats via Studentportalen publiceras på Chalmers Studentportal. Om du inte bekräftar din plats inom angiven tidsperiod förlorar du din plats på utbildningsprogrammet.

(Du som är antagen till program på avancerad nivå (masterprogram) med behörighetsgivande förutbildning från annat lärosäte än Chalmers eller antagen till senare del av program på grundnivå omfattas inte av detta moment.)

4. Du ska aktivt bedriva heltidsstudier under första terminen på det utbildningsprogram du antagits till på Chalmers.

Med heltidsstudier avses att du är registrerad på kurser vars omfattning är 30hp2.

5. Du ska slutföra minst 15hp med lägst resultatet godkänt, under den första terminen, inom det utbildningsprogram du antagits till.

För dig som antas till höstterminen räknas omtentamensperioden i januari in. För dig som antas till vårtermin räknas omtentamensperioden i augusti in.

6. Du ska själv registrera dig på nästföljande termin på det utbildningsprogram du antagits till under den tidsperiod som högskolan anvisar3.

7. Du ska ta kontakt med den studievägledare som är ansvarig för ditt program vid sjukdom eller annan omständighet som innebär längre tids frånvaro.

8. Du ska hörsamma eventuella kallelser, frågor och information från programansvariga, studievägledare eller Chalmers studieadministration.

Detta innebär att du regelbundet, varje vecka, läser din e-post på det e-postkonto som Chalmers tillhandahåller samt att du regelbundet läser den information som publiceras på Chalmers studentportal.

1) Avvikelser från punkterna 2 och 3 ovan kan förekomma för den som antas efter ordinarie urval. Chalmers publicerar information om detta på chalmers.se eller meddelar avvikelsen i beslut direkt till berörda parter.
2) Avvikelser från kravet på heltidsstudier på det program du är antagen till kan förekomma i de fall där individuell studieplanering godkänts (ex. vid antagning till senare del av program eller efter tillgodoräknanden).
3) Studieuppehåll kan beviljas tidigast efter en termins studier på det utbildningsprogram du antagits till och beslutas av ansvarig studievägledare. För att beviljas studieuppehåll måste du ha tagit din plats i anspråk.

Föreskriften - Ta din utbildningsplats i anspråk - ska gälla tillsvidare och omfattar den som antas till ny utbildningsplats på Chalmers from höstterminen 2014. Föreskriften gäller också den som tidigare antagits till utbildningsplats på program på Chalmers och som påbörjar en ny utbildning.

Föreskriften är ett tillägg till reviderad arbetsordning för grundutbildning C 2016-0096.

För ytterligare information kontakta Chalmers Antagning

e-post: antagning@chalmers.se

telefon: 031-772 2590

Publicerad: to 05 maj 2011. Ändrad: to 07 apr 2016