Kommunikationspolicy

Chalmers uppdrag är att genom internationellt erkänd utbildning, forskning och nyttiggörande verka för en hållbar framtid lokalt och globalt. Chalmers interna och externa kommunikation ska ge en enhetlig och tydlig bild av Chalmers och spegla verksamhetens mål och vision. Med kommunikation avses i denna policy den kommunikation som ansvariga talespersoner eller kommunikatörer blivit utsedda att utföra i Chalmers namn. För alla anställda på Chalmers gäller grundlagen om yttrande- samt meddelarfrihet.

Kommunikation från Chalmers ska kännetecknas av att den är:

  • öppen – gränsöverskridande samt ger möjlighet till insyn och delaktighet
  • tillgänglig – lätt att nå och förstå
  • aktuell – relevant för vår omvärld, uppdaterad
  • korrekt – sann, nyanserad och saklig
  • anpassad – vad gäller innehåll, målgrupp, kanal och omfång
 
Den externa kommunikationen profilerar och synliggör Chalmers forskning, utbildning och nyttiggörande. De gränsöverskridande styrkorna synliggörs via Chalmers styrkeområden. Kontakten med media ska präglas av stor öppenhet.
 
Den interna kommunikationen är ett verktyg för att förankra Chalmers uppdrag och för att sprida viktig intern information. För detta ansvarar i första hand Chalmers chefer och ledare. Den interna kommunikationen ska präglas av en öppen intern dialog och främja delaktighet, samarbete och nytänkande. Välinformerade medarbetare och studenter är en förutsättning för en högkvalitativ verksamhet.
 
I händelse av kris är roller och ansvar för kommunikationen tydligt definierade. Information för medarbetare finns på Chalmers intranät.
 
Kommunikationskanaler som används ska samverka och förstärka varandra och kommunikations- insatser inom/från Chalmers ska planeras och genomföras så att utformningen av tryckt och digital kommunikation har ett enhetligt uttryck. Som medarbetare hittar du information på Chalmers intranät​.

Ansvar för kommunikation

Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten vid Chalmers och därmed också ansvaret för en ändamålsenlig intern och extern kommunikation inom och från Chalmers. Styrelsens ordförande är styrelsens talesperson.
 
Rektor/vd ansvarar för att kommunikation används som ett strategiskt verktyg i Chalmers utveckling och för att nå verksamhetsmålen. Rektor/vd är den primära talespersonen i alla frågor som rör Chalmers verksamhet som helhet. Rollen som talesperson kan delegeras till annan person i enskilda frågor, företrädesvis pro-eller vicerektorer eller pressansvarig.
 
Pro- och vicerektorer ansvarar för den övergripande kommunikationen inom sina respektive ansvarsområden och är de primära talespersonerna inom respektive område. Rollen som person kan delegeras till annan person i enskilda frågor, företrädesvis pressansvarig.
 
Pressansvarig uttalar sig generellt inte för media men kan på uppdrag av ansvariga inom Chalmers stå som avsändare av kommunikationen. Pressansvarig samordnar mediakontakter och kanaliserar frågor vidare till rätt talesperson mot bakgrund av sakkunskap eller beslutsmandat i det aktuella ärendet.
 
Chefer/ledare ansvarar för att förankra Chalmers uppdrag och verksamhetsmål samt för att sprida viktig intern information.
 
Kommunikationsavdelningen ansvarar, i enlighet med verksamhetsmålen, för att planera, samordna och driva Chalmers övergripande interna och externa kommunikation och profilering.
 
Samtliga kommunikatörer vid Chalmers förutsätts i sitt yrkesutövande kommunicera med utgångspunkt i Chalmers kommunikationspolicy samt följa handböcker därtill.
 
Beslutad 2021-04-15, Dnr C 2021-0526​
 

Sidansvarig Publicerad: to 10 jun 2021.