Arbetsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå

Chalmers tekniska högskola AB är sedan 1994 ett privat lärosäte, med Stiftelsen Chalmers tekniska högskola som ägare. Verksamheten inom forskning och undervisning vid Chalmers tekniska högskola AB regleras genom ett långsiktigt avtal med staten, vilket följs upp av årliga avtal.

Arbetsordningar vid Chalmers tekniska högskola AB motsvarar den reglering som gäller vid statliga lärosäten genom bl.a. högskolelagen och högskoleförordningen. En arbetsordning ska ange regler på sådan övergripande nivå. Arbetsordningar beslutas av rektor för Chalmers tekniska högskola AB. Ytterligare styrdokument används för den eventuella konkretisering eller reglering som behövs utöver arbetsordning. Dessa ska benämnas, utformas och beslutas i linje med vad som gäller för Chalmers styrdokument och delegationsordning.

Avgränsning

Detta dokument omfattar inte uppdragsutbildning som regleras i särskilt styrdokument.

Ansvar och ledning

Vid Chalmers ska finnas en vicerektor för ansvarsområdet utbildning på grund- och avancerad nivå. Rektor utser vicerektor för utbildning på grund- och avancerad nivå. Vicerektor för utbildning på grund- och avancerad nivå har från rektor det delegerade ansvaret för att leda och utveckla ansvarsområdet i linje med Chalmers vision, mål och strategier enligt särskild delegationsordning.

Utbildningens innehåll och genomförande

Grundutbildningen vid Chalmers ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och på beprövad erfarenhet samt bedrivas så att den uppfyller de krav som uppställs på utbildning i 1 kap högskolelagen. Utbildning på grund – och avancerad nivå ska organiseras så att studenten kan planera hela sin utbildning på sådant sätt att examen kan uppnås. Den ska ge studenterna inblickar i aktuella vetenskapliga frågeställningar, förutsättningar för att tränga in i nya kunskapsområden och utgöra en grund för forskarutbildning. Utbildningen ska också organiseras så att den ger utrymme för individuella variationer och perspektivvidgande inslag.

Utbildningen bedrivs i form av utbildningsprogram som leder till internationellt erkända examina. Utbildning kan också ges i form av fristående kurs. Utbildningen ska närmare regleras enligt fastställda styrdokument. Utbildningens omfång anges med ett poängsystem, där heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng. 

Syftet är att studenten ska nå hög kunskapsnivå i centrala ämnen som i sin tur ger utbildningen aktualitet under lång tid och bidrar till ett livslångt lärande. Undervisningen ska ha ett internationellt perspektiv och stimulera såväl lärare som studenter till ett aktivt deltagande i olika former av internationellt utbyte. Undervisningen ska ha ett sådant innehåll och upplägg att den är stimulerande för studenter med olika social och kulturell bakgrund eller kön.

Utbildningsplan

Det ska finnas en utbildningsplan för varje utbildningsprogram. I utbildningsplanen ska anges:
 • Den examen/examina utbildningen leder fram till.
 • Vilka fordringar som gäller för examen/examina.
 • De krav på särskilda förkunskaper och andra villkor som gäller för att bli antagen till
 • utbildningen.
 • De förkunskapskrav och andra villkor som gäller för att få tillträde till högre årskurser.
 • När utbildningsplanen eller en ändring av denna ska börja gälla.
 • De övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs.
 • De regler som gäller för utbildningsplan ska närmare fastställas i styrdokument.


Programplan

Det ska finnas en programplan för varje utbildningsprogram som anger obligatoriska och valfria kurser med kurskod, momentuppdelning, poängantal och placering i termin och årskurs. Som komplement till denna ska en fylligare programbeskrivning finnas. De regler som gäller för programplan ska närmare fastställas i styrdokument.

Kursplan

Det ska finnas en kursplan för varje kurs. Kursplanen ska utformas så att det anges när kursplanen eller en ändring av denna ska börja gälla och tillämpning av övergångsbestämmelser. De regler som gäller för kursplan ska närmare fastställas i styrdokument.

Öppenhet och insyn

Offentlighetsprincipen gäller för all verksamhet vid Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Antagning, undervisning och examination ska bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde studenten kan ta del av fattade beslut såsom bedömning och betygssättning.

Student

Student är den som är antagen till en utbildningsplats och bedriver högskolestudier vid Chalmers. Studenten ska vara registrerad på de kurser som hen deltar i.

Tillträde till utbildning

De regler för anmälan, behörighet, urval och antagning som Chalmers tillämpar för tillträde till rutbildning samt högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå ska fastställas i en antagningsordning. Chalmers väljer att, för behörighet till grund och avancerad nivå, som utgångspunkt tillämpa sådan reglering som motsvarar den som gäller för statliga universitet och högskolor. För grundläggande och särskild behörighet prövas om den sökande uppfyller detta utifrån de förutsättningar som gäller för prövning av behörighet på statliga universitet och högskolor. Reell kompetens ska beaktas.

Antagning till förutbildning samt utbildning på grund- och avancerad nivå avser kurs eller utbildningsprogram. Den som erbjuds en utbildningsplats måste ta sin utbildningsplats i anspråk på det sätt som Chalmers föreskriver annars går platsen förlorad. Student som har tagit sin utbildningsplats i anspråk och aktivt studerat första terminen har möjlighet att ansöka om studieuppehåll för max ett år.

Tillgodoräknande

Student som tagit sin utbildningsplats i anspråk har rätt att ansöka om tillgodoräknande för tidigare genomförd utbildning eller motsvarande. De regler som gäller för tillgodoräknande ska närmare fastställas i styrdokument.

Examination

Examination är beslut som rör enskilda individer. Examination ska ske rättssäkert enligt ett fastställt regelverk som ska vara tillgängligt för såväl studenter som lärare och administratörer. Examinationen är också en del av studentens lärandeprocess och studenten ska ha möjlighet att ta del av examinationsbedömningen. Studenten äger rätt att efter betygssättning och granskning mot kvittering hämta ut tentamenssvar, projektrapporter eller annat material som studenten producerat i samband med examination (eller kopia av materialet). De regler som gäller för examination ska närmare fastställas i styrdokument med angivande av examinationskrav.

Betyg

Betyg ska sättas på genomgången kurs. Betyget beslutas av prefekten utsedd examinator. De regler
som gäller för betyg ska närmare fastställas i styrdokument.

Examensarbete

Det avslutande examensarbetet, som är ett väsentligt utbildningsmoment, ska redovisas öppet både skriftligt och muntligt. Examensarbetet ska i sin helhet vara offentligt.

Examen

Chalmers tekniska högskolas rätt att utfärda examina grundas på lag om tillstånd att utfärda vissa examina (SFS1993:792) samt regeringens beslut 2007-06-28, om tillstånd att utfärda vissa examina (U2006/9375/UH, U2007/4718/UH). De krav som gäller vid Chalmers för erhållande av examen ska fastställas i lokal examensordning vid Chalmers tekniska högskola.

Omprövning, klagomål och överklagan

Sökande till utbildning på Chalmers eller student på Chalmers som anser sig förfördelad eller orättvist behandlad får i första hand begära att det fattade beslutet omprövas. Sökande till utbildning på Chalmers eller student på Chalmers får klaga på de beslut som anges nedan efter omprövning.
 • Beslut att sökande inte uppfyller kraven för grundläggande eller särskild behörighet för att delta i urval och antagning till viss utbildning.
 • Beslut om tillgodoräknande av kurs eller kursmoment.
 • Beslut om avslag på en students begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis.
 • Beslut att inte bevilja den som är antagen anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.
 • Beslut om avslag om att få ny examinator.
 • Beslut om avslag på ansökan om studieuppehåll

Klagomålet ska ske skriftligen och vara högskolans registrator tillhanda senast tre veckor från det att beslutet meddelades. Klagomålet ska ställas till rektor. Beslut med anledning av klagomålet ska fattas av den nämnd som anges i Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB.

Nämnden ska tillse att ärendet utreds i erforderlig utsträckning och fatta beslut efter föredragning. Beträffande omröstning och beslutsförhet ska reglerna i Disciplinstadgan tillämpas.

Sökande till utbildning på Chalmers eller student på Chalmers har rätt att överklaga nämndens beslut till Chalmers tekniska högskola ABs styrelse. Överklagandet ska ske skriftligen och vara högskolans registrator tillhanda senast tre veckor från det att det överklagade beslutet meddelades. Styrelsen får avgöra ärenden per capsulam.

Inför styrelsens beslut ska ärendet beredas av grupp bestående av
 • en extern styrelseledamot
 • fakultetsrådets ordförande
 • studentkårens ordförande
 • en sakkunnig som föredragande

Avgiftsfrihet, avgiftsskyldighet

Utbildningen ska på motsvarande sätt som vid de statliga högskolorna vara avgiftsfri för studenter som är medborgare i en stat inom EES eller i Schweiz. Avgiftsfrihet omfattar inte studenter som är tredjelandsmedborgare. Chalmers tar ut avgifter för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina av samma kategorier studenter och enligt samma principer som gäller för de statliga universiteten och högskolorna. Avgiften består av en anmälningsavgift samt studieavgift som ska ge full kostnadstäckning. De regler som gäller för avgifter ska närmare fastställas i styrdokument.

Kvalitetssäkring

Lärosätets ledning har det yttersta ansvaret för att undervisning och utbildningsverksamhet bedrivs med hög kvalitet. All utbildning ska utvärderas regelbundet med extern medverkan och utgöra grund för utvecklingsarbetet. I utvärdering- och utvecklingsarbetet ska Chalmers säkerställa att studenterna ges möjlighet att medverka samt att samhällets behovs beaktas. Chalmers arbete med kvalitetssäkring av utbildning på grund- och avancerad nivå beskrivs i särskild dokumentation.

Studiemiljö

Studiemiljön vid Chalmers ska vara sådan att studenten får stöd och uppmuntran i sina studier och känner sig väl bemött av andra studenter, lärare och övrig personal. Ansvaret för studenternas fysiska och psykosociala studiemiljö ska bland annat omfatta ändamålsenliga undervisningslokaler, lokaler för självstudier och skapande av en stimulerande pedagogisk miljö. Högskolans studenter och lärare ska kunna arbeta i en god miljö som möjliggör en utvecklande undervisningsmiljö med nära kontakt mellan studenter och lärare. Studenten ska under utbildningen ha tillgång till studievägledning, yrkesorientering och socialt stöd.

Chalmers tekniska högskolas utbildningslokaler är till för studenter, anställda och andra medarbetare. Utomstående har inte tillträde till Chalmers utbildningslokaler utan giltigt skäl. Undervisning i form av föreläsningar är normalt öppen för allmänheten i mån av plats. Övrig undervisning är endast öppen för studenter som är registrerade på Chalmers.

En demokratiskt uppbyggd förening för studenter vid Chalmers har rätt att använda undervisningslokalerna vid en sammankomst som föreningen anordnar för sina medlemmar, om sammankomsten hålls för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk. Den som av föreningen har bjudits in för att medverka vid sammankomsten får inte vägras tillträde till möteslokalerna. Detta gäller inte om det kan antas att det vid sammankomsten kommer att uppstå någon allvarlig ordningsstörning, inträffa någonting
som strider mot lag eller om föreningens användning av lokalerna är oförenlig med högskolans pande verksamhet eller med högskolans förpliktelser mot tredje man.

Chalmers tekniska högskola omfattas av Diskrimineringslag (SFS2008:567). Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. De regler som gäller för fysisk och psykosocial studiemiljö samt campusmiljö i övrigt ska närmare fastställas i styrdokument.

Studentens rättigheter och skyldigheter

Studenterna ska beredas möjlighet till representation i beredande och beslutande organ i utbildningsrelaterade frågor. Riktlinjer för studenternas medverkan i beredande och beslutande organ ska närmare fastställas i styrdokument.

Studenten ska under studietiden följa vid Chalmers fastställda regler, såsom regelverk för Chalmers undervisning och utbildning på grund- och avancerad nivå. Regler om disciplinära åtgärder mot student vid Chalmers ska närmare fastställas i styrdokument.

Studenten har rätt att få ta del av uppgifter om sin person som finns registrerade inom Chalmers. Chalmers ansvarar för att studenterna är försäkrade för personskada i samband med gskoleutbildning enligt för Chalmers gällande försäkringsvillkor.

Studerandeombud

Om student anser sig ha drabbats av kränkande särbehandling eller ha studiesociala problem ska en stödjande och rådgivande organisation finnas att tillgå. Funktionen studerandeombud ska finnas vid vart och ett av Chalmers campus. Om studenten anser att en konflikt som uppstått inte kan lösas ska studenten kunna vända sig till ett studerandeombud. De regler som gäller för studerandeombud ska närmare fastställas i styrdokument.

Studentkår

Student ska tillhöra en studentkår på Chalmers samt erlägga avgift för medlemskapet. Genom representativ demokrati utser studenterna via studentkår sina representanter i olika högskoleorgan. Student som inte söker inträde i studentkår på Chalmers eller låter bli att betala avgifter för medlemskap i sådan kår avstängs från undervisning och prov till dess att studenten har uppfyllt sina skyldigheter. Utbildningsbevis lämnas inte ut till studenten förrän avgiften betalats.


Arbetsordning Chalmers utbildning på grund- och avancerad nivå, C 2016-0096
Beslut fattat av rektor 2016-02-01

Sidansvarig Publicerad: on 10 jun 2020.