Adjungerade lärare

Policy och tillsättningsrutiner för adjungerade professorer, docenter och lektorer.
 
Det finns ett starkt intresse för Chalmers att bygga kontaktytor och samarbeta med näringslivet och samhället i övrigt. Detta sker bland annat genom att stimulera till rörelse och personutbyte mellan högskolan och det övriga samhället.
 
Ett sätt att vidga högskolans kompetens är att engagera adjungerade lärare på olika nivåer och därigenom få tillgång till specialistkompetens och erfarenhet utanför högskolevärlden. En adjungerad lärare på Chalmers ska inte vara anställd på annan högskola eller universitet, eller på något företag inom Chalmerskoncernen. Inom sitt specialområde ska kandidaten vara en ledande specialist och åtnjuta internationellt anseende. Specialistkompetensen kan ha förvärvats inom näringsliv eller offentlig verksamhet.
 
En adjungerad lärare har en tjänst på högskolan, normalt 20%, men ingen anställningsrelation utan är fortsatt anställd av sin huvudarbetsgivare. Första förordnande- perioden omfattar normalt tre år. Därefter gör samtliga parter en utvärdering av erfarenheterna. Normalt förlängs förordnandeperioden ytterligare en treårsperiod.
 
Kvalifikationer
 
En adjungerad lärare på Chalmers ska aktivt bidra till utvecklingen av forskning och undervisning inom ett specialområde, samt till ett ökat kunskaps- och kompetensutbyte mellan Chalmers och omvärlden. I princip gäller samma kompetenskrav för en adjungerad lärare som vid tillsättning av Chalmers övriga lärare på respektive nivå (till exempel ska en adjungerad professor ha en akademisk kompetens på professorsnivå). Framstående insatser inom ingenjörskonsten eller konstnärlig verksamhet kan ersätta kravet på traditionellt dokumenterad vetenskaplig produktion. Normalt bör en adjungerad lärare ha avlagt doktorsexamen och kunna visa på pedagogisk skicklighet men doktorsexamen är inte ett absolut krav.
 
Den vetenskapliga sakkunniggranskningen syftar till att utvärdera personens specialistkompetens genom att bedöma:
 • förmåga att initiera, leda och administrera forsknings- och utvecklingsarbete
 • kvalitet, relevans och genomslag såväl nationellt som internationellt
 • förmågan att kommunicera och förmedla idéer och resultat
 
På Chalmers strävar vi efter att förbättra vårt arbete med jämställdhet i rekryterings- processen. Vi är därför särskilt uppmärksamma på de könsskillnader som kan förekomma i bedömningen av kandidaternas meriter.
 
Tillsättningsprocess

Adjungerad professor
Innan en tillsättningsprocess kan påbörjas ska institutionen motivera varför den föreslagna personen behövs inom Chalmers och vad personen kan tillföra högskolan. Både institutionen och den föreslagna kandidaten ska beskriva sin syn på utvecklingen av vetenskapsområdet, vilken kompetens som saknas inom området och den föreslagna kandidatens roll och planerade insatser. Tjänstens finansiering, normalt från den föreslagna personens
huvudarbetsgivare, ska också vara klar. Därefter startas den formella processen i anställningskommittén, sakkunniggranskning sker och eventuellt beslut fattas av rektor.
 
Övriga adjungerade lärare
Samma process som för adjungerad professor. Större vikt kan läggas vid specialistkompetens av särskilt värde för utbildning eller forskning. Denna kompetens ska dokumenteras och beskrivas av en referensperson som känner till den föreslagna personens kompetens väl.
 
Tillsättningsprocessen
Prefekten diskuterar den önskade rekryteringen i sin ledningsgrupp och om förslaget godkänns kan prefekten starta den formella processen genom att kontakta anställningskommitténs administration.
 
Följande uppgifter lämnas av institutionen:
 • Ämne och ämnesbeskrivning av specialistkompetensen.
 • Avdelningens motivering till förslaget.
 • En avsiktsförklaring från huvudarbetsgivaren där tjänstens omfattning och finansiering tydligt framgår.
 • Arbetsplats på Chalmers.
 • Förslag till samarbetsavtal eller motsvarande mellan Chalmers, huvudarbetsgivaren och den föreslagna kandidaten.
 
Följande uppgifter lämnas av kandidaten:
 • CV, publikationslista, pedagogiska och övriga meriter som åberopas.
 • Beskrivning av kandidatens bakgrund, erfarenhet och uppdrag inom industrin eller motsvarande, nuvarande arbetsuppgifter och internationellt kontaktnät.
 • Beskrivning av specialistkompetens eller andra särskilda insatser. Överlag bör kandidatens medverkan och roll internationellt beskrivas.
 • Beskrivning av kandidatens syn på utvecklingen av specialistområdet, såväl nationellt som internationellt, samt den framtida rollen som adjungerad lärare/professor inom utbildning, forskning och andra insatser (ca 2-3 sidor).
 • Referenspersoner utanför det egna företaget eller motsvarande som har insyn i kandidatens specialistkompetens och pedagogiska skicklighet.
Prefekten lämnar förslag på minst två sakkunniga som inte är jäviga, en ska vara verksam inom högskolesektorn.
 
Förlängning av förordnande som adjungerad lärare
 
I god tid före utgången av den första treårsperioden lämnar den adjungerade läraren en kortfattad rapport, cirka 1-2 sidor, till institutionens prefekt. I rapporten ska den adjungerade läraren beskriva sina insatser och erfarenheter av sin verksamhet på Chalmers. Forskningsgruppledaren, huvudarbetsgivaren och den adjungerade läraren diskuterar sedan om verksamheten bör förlängas och hur en eventuell förlängning kan finansieras. Beslut om fortsatt förordnande och finansiering fattas av prefekten. Förordnandet ska alltid tidsbegränsas. Prefektbeslutet meddelas LRS och anställningskommitténs administration.

Sidansvarig Publicerad: fr 04 jul 2014.